Navigatsioonitee

Rangemad panganduseeskirjad - 01/10/2008

Graafik Euroopa langevatest aktsiaturgudest ning börsimaakleri reaktsioon sellele

Uued kavandatud eeskirjad finantskriisi põhjustanud pangatoimingute piiramiseks.

Kuus ELi valitsust on juba pidanud finantsinstitutsioone toetama asuma, olles kaotanud lootuse, et kriis piirdub vaid Ameerika Ühendriikidega. EL vaatab kõnealused päästmiskavad viivitamata läbi, et tagada nende vastavus eeskirjadele, mis käsitlevad valitsuse finantstoetuse English andmist ettevõtetele.

Komisjon on tagatismeetmete rakendamist tunnustanud kui head näidet piiriülesest koostööst. Lisaks liikmesriikide valitsustele osales komisjoni vaadeldud läbirääkimistel ka Euroopa Keskpank English. Euroopa Keskpank on mitmekordistanud oma pingutusi krediidi andmise hõlbustamiseks, eraldades 15 riigist koosneva euroala pankadele laenuks 120 miljardit eurot 30-päevalise tähtajaga.

ELi juhid kavatsevad turgude langust põhjustanud majanduslikku ebastabiilsust arutada oktoobri keskel toimuval kohtumisel. Lahendusena käesolevale olukorrale valmistatakse ette algatusi, mis on seotud struktuurimuutustega ning mis ei ole vaid lühiajalised meetmed. Samuti on kriisi lahendamiseks järjest suurem valmisolek ülemaailmse tippkohtumise kokkukutsumiseks. Kõnealust ideed toetab ka EL.

Komisjon on Ameerika Ühendriike kutsunud üles kriisi lahendama, mitte ainult ameeriklaste, vaid ka kogu ülejäänud maailma pärast. Ameerika Ühendriikide seadusandjad on seni tagasi lükanud 700 miljardi dollari väärtusega tagatismeetmete rakendamise probleemsete pankade ja finantsinstitutsioonide suhtes.

Kavandatud eeskirjad käsitlevad finantstooteid, mida tagavad erineva riskitasemega hüpoteekfondid. Selliseid tooteid müüvad pangad peavad osaliselt ka nende eest vastutama, s.t nad peavad kandma teatud osa riskist. Investorid peavad olema valvsamad veendumaks, et nende poolt ostetavad tooted vastavad reklaamitud väärtusele. Kõnealuste eeskirjade täitmata jätmisele järgneksid ranged karistused.

Mitmes riigis tegutsevatele pankadele määratakse järelevalveasutused ning piiratakse ka summasid, mida pangad saaksid üksteisele/üksteiselt laenata. Muud ettepanekud käsitlevad näiteks seda, kuidas hinnata pankade kapitali ning kuidas enam kui ühes riigis tegutsevad pangad oma igapäevatoiminguid rahastavad.

Selleks et kõnealused eeskirjad saaksid jõustuda, peavad 27 liikmesriigi valitsused ja Euroopa Parlament need heaks kiitma.

Veel ELi ühtse turu kohta DeutschEnglishfrançais.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad