Διαδρομή πλοήγησης

Δημόσια οικονομικά: το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων συνεχίζεται - 25/06/2008

Ένα χέρι βγάζει ένα ευρώ από το πορτοφόλι

Η δημοσιονομική κατάσταση των χωρών της ΕΕ έχει κατά πολύ βελτιωθεί, αλλά οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν για την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών

Παρόλο που τα δημοσιονομικά αποτελέσματα της ΕΕ παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση το 2007, οι κυβερνήσεις των χωρών μελών δεν πρέπει να επαναπαύονται. Θα πρέπει τώρα να λάβουν μέτρα για τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών, τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη και την ομαλή λειτουργία της ευρωζώνης. Αυτό ουσιαστικά είναι το μήνυμα της τελευταίας έκθεσης 2008 της Επιτροπής για τα δημόσια οικονομικά.

Οι κυβερνήσεις των χωρών της ΕEέχουν σημαντικά περιθώρια δράσης. Η έκθεση 2008 της Επιτροπής για τα δημόσια οικονομικά συνιστά μια σφαιρική προσέγγιση της δημοσιονομικής πολιτικής, με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, δίνοντας έμφαση στην αποτελεσματικότητα της φορολογίας και των δαπανών.

Τα σημαντικότερα σημεία της έκθεσης

  • Η δημοσιονομική εξυγίανση αποτελεί βασική προϋπόθεση. Οι χώρες με υψηλό δημόσιο χρέος έχουν πολύ χαμηλότερους ρυθμούς μεσοπρόθεσμης ανάπτυξης αφού, λόγω του υψηλού δανεισμού του Δημοσίου, αυξάνονται τα επιτόκια και αποθαρρύνονται οι ιδιωτικές επενδύσεις.
  • Ένας μεγάλος δημόσιος τομέας αποτελεί εμπόδιο για την ανάπτυξη εξαιτίας της υψηλής φορολογίας και της αναποτελεσματικής χρήσης των δημοσίων πόρων
  • Οι δημόσιοι πόροι θα πρέπει να στοχεύουν περισσότερο σε τομείς στους οποίους η αγορά δεν λειτουργεί αποτελεσματικά, καθώς και στις υπηρεσίες κοινής ωφελείας (υγεία, εκπαίδευση κ.λπ.)
  • Είναι πιο εύκολο να επιτευχθεί οικονομική ανάπτυξη όταν οι κυβερνήσεις χαράσσουν φορολογική πολιτική που δεν αποθαρρύνει τις επενδύσεις και προάγει την απασχόληση.


Με βάση το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε το 2005, και την πρόσφατη ανασκόπηση των δέκα ετών κυκλοφορίας του ευρώ, η έκθεση καταλήγει σε τέσσερις προτάσεις για το πώς η δημοσιονομική εξυγίανση θα διατηρείται στο επίκεντρο των εθνικών δημοσιονομικών πολιτικών:

  • τακτικότερη  υποβολή εκθέσεων με λεπτομερή στοιχεία
  • συνεκτίμηση, κατά τη λήψη δημοσιονομικών αποφάσεων, της αποτελεσματικότητας των ληφθέντων μέτρων
  • βελτίωση των φορολογικών συστημάτων
  • συστηματικός έλεγχος των δημοσίων οικονομικών

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι