Navigatsioonitee

Digihariduse edendamine Euroopas - 26/09/2013

ELi volinikud Neelie Kroes ja Androulla Vassiliou pressikonverentsil koos kooliõpilasega

ELi uue algatusega aidatakse noortel omandada vajalik arvutioskus, et 21. sajandil edukalt hakkama saada.

2020. aastaks on Euroopas arvutioskust vaja 90% töökohtade puhul. Sellest ilmneb ka tehnoloogia üha suurenev roll meie elus. Olenemata sellest ei ole paljudes koolides ja ülikoolides vahendeid, internetiühendust ega seadmeid, mille abil arenguga kaasas käia.

Selleks et olukorda parandada ja aidata tagada, et eurooplased oleksid digiajastul konkurentsivõimelised, on EL käivitanid algatuse „Avatud haridusruum”. Algatuse raames keskendutakse sellele, et muuta (üli)õpilastele, haridusasutustele ja õpetajatele kättesaadavaks rohkem vahendeid ning täiustada IT-alast taristut ja juurdepääsu Internetile.

Tegelemine väheste IT-oskuste probleemiga

ELi uus algatus moodustab osa laiemast ELi kavast laiendada IT-oskuste levikut Euroopas. Olenemata digitehnoloogia üha suurenevast rollist meie tänapäevases ühiskonnas, on vaid piiratud hulk inimesi kursis sellega, millistel põhimõtetel meie nutitelefonid ja sülearvutid töötavad. Uue strageegia väljakuulutamisel märkis ELi haridusvolinik Androulla Vassiliou järgmist: „Rakenduse või programmi kasutamise oskus ei ole piisav, noored peavad suutma ise programme luua.” Seeläbi antakse noortele vajalikud oskused töökoha leidmiseks tulevikus, kujundades samas loovaid ja ettevõtlikke inimesi Euroopa tööturu jaoks.  

Euroopa avatud haridusruum

Üks komisjoni loodavatest konkreetsetest vahenditest on uus veebisait Euroopa avatud haridusruum. See võimaldab õpilastel ja üliõpilastel ning õpetajatel ja üldsusel kasutada ning jagada vabakasutuseks loodud õppematerjale. Kõik ELi poolse rahastamise toel loodud õppematerjalid on saidi kasutajatele tasuta kättesaadavad. Samuti on asjaomane sait platvormiks õpetajatele ja õpilastele, et arutada ja edendada digitehnoloogia paremat kasutust õppeprotsessis ning jagada parimaid tavasid.

Algatus „Avatud haridusruum” on suunatud muudele digiharidusega seotud küsimustele Euroopas. Suureneb toetus õpetajate koolitamisele teemal, kuidas kasutada digitehnoloogiat klassiruumis, ning suurenevad ka rahalised vahendid lairiba internetiühendusele ja IT-vahenditele juurdepääsu parandamiseks koolides ning ülikoolides.

Avatud haridusruum – innovatsiooni ja digioskuste edendamine koolides ja ülikoolides

Euroopa hariduse avamine maailmale

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad