Navigatsioonitee

Kõrghariduse reformiprogramm - 26/09/2011

Õpilased istumas klassis silmitsi tahvli ja õpetajaga © iStock/Dr. Heinz Linke

EL saab aidata liikmesriikide valitsustel tõsta kõrghariduse kvaliteeti, muuta õppekavad asjakohasemaks turuvajaduste seisukohast ning võimaldada juurdepääsu haridusele kõigile üliõpilastele olenemata nende taustast.

Euroopas on umbes 4000 ülikooli ning muud kõrgharidusasutust, millest mõned kuuluvad maailma paremiku hulka. Kuid mõned neist ei ole pidanud sammu majanduslike ja sotsiaalsete muutustega.

Hiljutiste prognooside English kohaselt nõutakse 2020. aastal kõrghariduse omamist 35% puhul ELi töökohtadest. Hetkel omab vaid 26% töötajatest kõrgharidust. Seda on palju vähem kui Ameerika Ühendriikides, Jaapanis ja Kanadas.

Kõrghariduse kaasajastamist käsitlevas uues strateegias DeutschEnglishfrançais esitatakse reformid, mida ELi liikmesriikide valitsused peaksid tegema selleks, et oleks piisaval arvul lõpetajaid, kes omaksid oskusi, mis on vajalikud uuenduste, majanduskasvu ning töökohtade loomise seisukohast.

Kõnealused reformid aitaksid samuti noortel saada soovitud haridust ning leida töökohti, mis neile nende kvalifikatsiooni arvestades kõige enam sobivad.

Reformide eesmärgid on järgmised:

  • suurendada aastaks 2020 kõrghariduse omandajate arvu 40% võrra (praegune ELi keskmine on 34%);
  • võimaldada ülikooliharidust erinevatest ühiskonnarühmadest pärinevatele noortele ning vähendada koolist väljalangejate arvu;
  • parandada ülikooli õppekavade kvaliteeti ja asjakohasust, et need vastaksid nii inimeste kui ka tööturu vajadustele;
  • stimuleerida ja tunnustada õpetamis- ja teadustööalast pädevust;
  • luua rohkem võimalusi üliõpilastele täiendavate oskuste saamiseks välismaal õppimise või praktika kaudu;
  • suurema hulga teadurite koolitamine, et Euroopal oleks talente tulevastele vajadustele vastamiseks;
  • tugevdada seoseid hariduse, teaduse ja ettevõtluse vahel;
  • tagada, et rahastamine oleks tõhus ning saavutaks oma eesmärgid.

Kui liikmesriikide valitsused vastutavad hariduse eest, siis EL saab palju ära teha selleks, et toetada liikmesriikide kaasajastamise kavasid.

Kõnealune toetus sisaldab kogu ELi hõlmava ülikoolide pingeritta seadmise süsteemi kehtestamist ning teabe pakkumist üliõpilastele neile kõige asjakohasema õppeasutuse leidmisel ükskõik millises Euroopa paigas. Uus laenutagatise kava võimaldaks tudengitel saada juurdepääsu rahastamisele, kui nad asuvad magistriõpingutele mõnes teises ELi liikmesriigis.

Komisjon teeb ettepaneku suurendada ELi 2014−2020 aasta eelarves haridusele, koolitusele ja noortele (+73%) ning teadustegevusele ( (+46%) eraldatavate vahendite osakaalu.

Lugege täiendavalt kõrghariduse kohta Euroopas DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad