Navigatsioonitee

Eesmärgid hariduse täiustamiseks - 19/04/2011

Õpilane klassiruumis © iStockphoto.com/lisegagne

EL on saavutanud vaid ühe 2003. aastal seatud viiest haridusalasest eesmärgist. Aruande kohaselt on 2020. aastaks seatud ELi eesmärgid saavutatavad.

EL on 2010. aastaks suuresti ületanud matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogia alal hariduse omandanute arvu 15%-lise suurendamise eesmärgi. Märkimisväärset, kuigi mitte piisavat edu saavutati koolist väljalangevuse vähendamisel, paranes lugemisoskus, kasvas keskhariduse omandanud õppurite arv ning suurenes täiskasvanuhariduses ja -koolituses osalejate arv.

Äsjaavaldatud aruandest DeutschEnglishfrançais nähtub samuti, et ELi liikmesriigid võivad saavutada 2020. aasta läbivaadatud eesmärgid, milles lepiti kokku 2009. aastal, kui nad teevad investeeringuid ja seavad haridusreformi prioriteediks.

Neist uutest sihttasemetest kaks on Euroopa 2020. aasta strateegia peamised eesmärgid. Asjaomase strateegia eesmärk on suurendada majanduskasvu ja kiirendada töökohtade loomist, mis tähendab seda, et nad kuuluvad ELi tegevuskava esiotsa.

2020. aastaks seatud haridusalased eesmärgid - senised edusammud:

  • haridus- ja koolitussüsteemist väljalangenute arv tuleb viia alla 10% - alates 2003. aastast on põhihariduse või veelgi vähemaga koolist lahkujate arv langenud ligikaudu 14%-ni;
  • kõrghariduse omandanute osakaal 30-34 aastate seas peab kasvama vähemalt 40%-ni - ELi keskmine suurenes aastatel 2000-2009 peaaegu 10 protsendipunkti võrra 32,3%-ni;
  • vähemalt 95% lastest peab osalema koolieelses hariduses - praegu on asjaomane näitaja 92,3%. Kuigi üheksas ELi liikmesriigis on asjaomane tase juba saavutatud ning mitmed teised on eesmärgi saavutamisele lähedal, on mõned aga maha jäämas;
  • vähese lugemis- ning matemaatika ja loodusteaduste alase oskusega õpilaste osakaal peab vähenema - nende põhioskuste puhul tohib 2020. aastaks halbu tulemusi olla vähem kui 15% õpilastest. Praegu puudub piisav lugemisoskus ligikaudu 20%-l õpilastest;
  • vähemalt 15% täiskasvanutest peaks osalema elukestvas õppes - asjaomastes programmides osalejate arv on veidi vähenenud: praegu on see 17 ELi liikmesriigis vähem kui 10% tasemel.

EL on juba võtnud meetmeid selleks, et aidata liikmesriike nende jõupingutustes. 2010. aastal käivitas EL juhtalgatuse Noorte liikuvus English , mille eesmärk on kaasajastada haridussüsteeme, edendada õpilaste liikuvust ja lahendada noorte tööhõivega seotud probleeme. Käesoleva aasta alguses käivitas EL eraldi kavad, mille eesmärk on võidelda koolist väljalangemise vastu ja edendada koolieelset haridust.

Lugege lähemalt hariduse kohta ELis DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad