Navigačný riadok

Dieťa na pláži ukladajúce morské hviezdice do tvaru hviezd na vlajke EÚ © EU

Plán, ktorý má poskytnúť všetkým deťom v predškolskom veku z celej EÚ skorý prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a starostlivosti

Úroveň vzdelávania a starostlivosti v predškolskom veku v Európe je čo do kvality a kvantity značne rôznorodá. Komisia reagujúc na žiadosť vlád členských štátov EÚ o podporu a usmernenie navrhuje spoločné opatrenia v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve.

Členské štáty EÚ budú úzko spolupracovať v otázkach týkajúcich sa:

  • poskytovania prístupu ku kvalitnému predškolskému vzdelávaniu všetkých detí, čo bude osobitne prínosom pre zdravotne postihnuté deti, deti pochádzajúce z chudobných a migrujúcich rodín alebo zo sociálne vylúčených skupín (napr. Rómovia);
  • integrácie vzdelávania a starostlivosti;
  • vytvárania rovnováhy medzi akademickými a sociálnymi schopnosťami týchto vekových skupín;
  • zaistenia riadnej kvalifikácie a platobných a pracovných podmienok pracovníkov;
  • vytvárania spoločných noriem pre monitorovanie ďalšieho rozvoja.

S cieľom posilniť spoluprácu medzi členskými štátmi bude EÚ pomáhať pri efektívnejšom využívaní dostupného financovania a výskumu.

EÚ sa v snahe o zvýšenie množstva zariadení starostlivosti o deti doteraz sústredila na uľahčenie prístupu rodičov (najmä matiek) k pracovnému trhu.

Nový prístup sa priamo zameriava na potreby detí v predškolskom veku, t. j. detí do veku 5 až 6 rokov. Investovanie do skorého vzdelávania je podľa mnohých štúdií kľúčové - pomáha znevýhodneným deťom, zlepšuje sociálnu integráciu a obmedzuje prípady predčasného ukončenia školskej dochádzky.

Kvalitné vzdelávanie v ranom detstve umožní EÚ dosiahnuť svoje ciele - Únia chce znížiť počet detí, ktoré predčasne ukončia školskú dochádzku o 10 %, a počet ľudí vystavených chudobe a sociálnemu vylúčeniu o 20 miliónov.

V roku 2009 si EÚ vytýčila cieľ, ktorým je zabezpečiť vzdelanie a starostlivosť aspoň pre 95 % detí vo veku 4 a viac rokov v období pred začiatkom povinnej školskej dochádzky. Súčasný priemer je 92,3 %, pričom mnohé krajiny výrazne zaostávajú.

Predložený návrh prerokujú ministri školstva EÚ v máji, pričom začiatok realizácie pomoci krajinám pri dosahovaní navrhovaných cieľov sa odhaduje na jeseň 2011.

Viac o vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve DeutschEnglish

Viac o vzdelávaní v EÚ Englishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy