Navigatsioonitee

Laste koolis püsimine - 02/02/2011

Varikujutised õpilastest koolikottidega © iStock

Parem ligipääs väikelaste haridusele, abi põhjuseta puudujatele ja kehva õppeedukusega õpilastele ning teist võimalust pakkuvad koolid peaksid viima koolist väljalangemise 2020. aastaks ELis alla 10%.

Praegusel ajal jätab igal aastal ligikaudu kuus miljonit noort inimest ehk umbes 14% kõigist õpilastest kooli pooleli. Nende puhul on suurem tõenäosus, et nad jäävad töötuks, elavad vaesuses või on muul viisil marginaliseeritud.

Laiemalt määratledes on kooli varakult kooli pooleli jätvad isikud vanuses 18 kuni 24 ning nad on lahkunud koolist peale põhihariduse saamist või veelgi varem.

Peale isiklike tagajärgede pidurdab kooli poolelijätmine majanduskasvu ja konkurentsivõimet: kõrgtehnoloogilised kaasaegsed majandussektorid vajavad oskustöölisi ning koolist väljalangejad, kes tõenäoliselt vajavad sotsiaaltoetusi teistest enam, avaldavad survet riigi ressurssidele.

ELi koolist väljalangemise vähendamise kava eesmärgiks on viia keskmine koolist väljalangevuse tase 2020. aastaks alla 10%. See kutsub liikmesriike tungivalt üles kujundama poliitikat, mis katab kogu haridustsükli - eemaldades varakult koolist lahkumist põhjustavaid asjaolusid, tegeledes tekkivate probleemidega varakult ja andes teise võimaluse noortele, kes oma valikut kahetsevad. Kava keskendub kolmele valdkonnale:

  • ennetus
    Tuleks parandada võrdset ligipääsu kõrgetasemelisele väikelaste haridusele. Tuleks sisse seada meetmed, mis kindlustavad, et kõik lapseda saavad osa võtta klassis toimuvast õppetööst. Näiteks peaks pakkuma keelelist tuge sisserändajate lastele.
  • sekkumine
    Tegeleda tuleks selliste hoiatavate märkidega nagu põhjuseta puudumine või kehv õppeedukus, pakkudes individuaalõpet ja nõustamist ning suurendada tuleks ka koostööd vanematega.
  • hüvitis
    Õpilastele, kes langevad koolist välja, peaks antama võimalus saada hiljem see kvalifikatsioon, millest nad ilma jäid. Teist võimalust pakkuvates koolides peaks olema väiksema arvu õpilastega klassid ning rohkem isikupärastatud ja paindlikumaid õpetamisviisid võrreldes tavakoolidega.

Varakult kooli pooleli jätjate arvu vähendamine on üks viiest Euroopa 2020. aasta majanduskasvu hoogustamise ja töökohtade loomise strateegia peaeesmärkidest.

Komisjon on loonud ka kirjaoskust käsitleva kõrgetasemelise töörühma English . 11-liikmeline spetsialistide rühm analüüsib madala lugemis- ja kirjutamisoskuse põhjuseid ja esitab 2012. aastal poliitilised ettepanekud selle probleemi vastu võitlemiseks.

Lugege lähemalt hariduse kohta ELis DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad