Navigatsioonitee

Algatuse "Noorte liikuvus" käivitamine - 15/09/2010

Algatuse "Noorte liikuvus" logo © EL

ELi algatus, mille eesmärk on uuendada haridussüsteeme, edendada õppurite liikuvust ning võidelda noorte tööpuudusega.

Algatuse eesmärk on panustada noorte haridus- ja õppimisalasesse liikuvusse ning tagada, et nad omandavad oma esimese töökoha leidmiseks vajalikud teadmised, oskused ja kogemuse.

"Noorte liikuvus" on üks Euroopa 2020. aasta strateegia DeutschEnglishfrançais suurprojektidest. Selle strateegia eesmärk on hoogustada majanduskasvu ning töökohtade loomist, võttes sihiks 75% tööhõivemäära saavutamise aastaks 2020.

"Me tahame vähendada koolist väljalangenute arvu ja suurendada noorte osakaalu kolmanda taseme hariduses, et nad saavutaksid oma täieliku potentsiaali," sõnas Euroopa haridusvolinik Androulla Vassiliou.

Asjakohane haridus aitab parandada esimest korda tööturule sisenevate noorte väljavaateid. Viis miljonit noort eurooplast otsib praegu tööd.

28 meetmest koosnev kava näeb muu hulgas ette mitteformaalse õppe ja ettevõtluse edendamist ning teadlikkuse suurendamist võimalustest õppida välismaal. Samuti on selle eesmärk muuta Euroopas õppimine atraktiivsemaks, tõstes esile mitmeid maailmatasemel Euroopa ülikoole.

Mikrokrediidirahastust toetatakse oma ettevõtet arendada soovivaid noori ettevõtjaid.

Osana strateegiast julgustab EL liikmesriike kehtestama nn noortegarantii, millega tagataks, et noortele pakutakse töökohta, täiendavat koolitust või töökogemust kuue kuu jooksul pärast kooli lõpetamist.

Samuti luuakse spetsiaalne algatuse "Noorte liikuvus" veebisait neile, kes on huvitatud õppimisest või töökogemuse saamisest välismaal, ning Euroopa oskuste pass, mida on võimalik kasutada kõikjal ELis. Reedel, 17. septembril kell 15.00-16.00 (Brüsseli aja järgi) võtab volinik Androulla Vassiliou osa noorte liikuvust käsitlevast veebiarutelust. Küsimused võib saata eelnevalt ükskõik millises ELi ametlikus keeles aadressil EAC-YOM@ec.europa.eu.

Hariduse ja kultuuri peadirektoraat DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad