Navigatsioonitee

Kutsehariduse uuenduskava - 09/06/2010

Kujundusgraafik arvuti ekraani ees

Komisjon soovib kutseharidust ja -koolitust laiendada ja uuendada

Komisjon tutvustas täna kava DeutschEnglishfrançais kutsehariduse omandajate arvu suurendamiseks Euroopas ning pakutava koolituse kvaliteedi parandamiseks.

ELi ministrid arutavad kava detsembris, mil nad kohtuvad tööandjate ja ametiühingute esindajatega, et panna paika kutsehariduse uuendamiskava järgmiseks kümneks aastaks.

Komisjoni ettepanekute aluseks on uus ELi majanduskasvu ja tööhõive edendamise 10-aastane strateegia. Üks Euroopa 2020. aasta strateegia põhieesmärke on tõsta haridustaset, et rahuldada vajadust uute ja paremate oskuste järele.

Globaliseerumise, tehnoloogia arengu, globaalse soojenemise ja ressursside piiratuse tõttu toimuvad ELi tööturul kiired muutused. Euroopa ei suuda aga nende muutustega sammu pidada, mis on osaliselt tingitud sellest, et töötajatel puuduvad vajalikud oskused.

Tänapäeval nõuavad isegi kõige tavalisemad ametid märkimisväärset oskusteavet. Ometi on aga ligi kolmandik Euroopa tööealisest elanikkonnast (25-64) puuduva või madala ametliku kvalifikatsiooniga. See on oluliselt rohkem kui USAs, Kanadas, Jaapanis ja Lõuna-Koreas.

Euroopa tööandjad kurdavad juba pikemat aega, et nad ei suuda leida piisaval hulgal kvalifitseeritud töötajaid. Vaatamata kriisi käigus suurenenud tööpuudusele, on jätkuvalt puudus kvalifitseeritud tööjõust. Pigem on majanduskriis vajadust oskustööliste järele senisest veelgi enam esile toonud. Olukorra teeb veelgi keerulisemaks tööjõule avaldatav surve tootlikkuse suurendamiseks, et toetada üha suurenevat hulka pensioniealisi.

Haridusvoliniku Androulla Vassiliou sõnul peab Euroopa muutma kutsehariduse mainet ning kohandama selle tänapäeva oludele.

Kavas kirjeldatakse viise, kuidas tagada inimestele õppimisvõimalused kõigil eluetappidel ning lihtsustada kogemuste omandamist välismaal osana kutsekoolitusest. Samuti tuuakse välja meetmed loovuse ja ettevõtlikkuse edendamiseks ning koolist väljalangenute, töötute, võõrtööliste ja puuetega inimeste toetamiseks.

Kutsehariduses pannakse teoreetilistest teadmistest suuremat rõhku oskus- ja praktilistele teadmistele. See on suunatud inimestele, kes näiteks ülikoolis pakutava akadeemilise hariduse asemel eelistavad omandada mõne ameti või oskuse.

Kutseharidussüsteemid on ELis riigiti erinevad. Samuti erineb liikmesriigiti oluliselt kutsehariduses osalemise määr, kuid keskmiselt on see kõrgem kui konkureerivates riikides.

Lisateave kutsehariduse ja -koolituse kohta DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad