Ścieżka nawigacji

Oświata w UE: wiele pozostaje jeszcze do zrobienia - 26/11/2009

Młodzi ludzie z książkami na tle budynku z europejskimi gwiazdami ©EC

Kształcenie i szkolenie w UE: osiągnięto tylko jeden z wyznaczonych celów.

Minęło niemal 10 lat od czasu, kiedy państwa członkowskie określiły pięć głównych celów w dziedzinie kształcenia i szkolenia i postanowiły zrealizować je do 2010 r. Ze sprawozdania z postępów English wynika, że nie zostaną one osiągnięte na czas.

Zrealizowano jedynie jeden z wyznaczonych celów: liczba absolwentów studiów matematycznych, ścisłych i technicznych wrosła o 15 proc. Wzrosła również liczba kobiet kończących tego rodzaju kierunki.

Mimo postępów poczynionych przez państwa UE, nie osiągnięto celów dotyczących zwiększenia uczestnictwa w programach uczenia się przez całe życie, zmniejszenia odsetka osób przedwcześnie kończących naukę w szkołach średnich i wyższych oraz wzrostu liczby osób uzyskujących wykształcenie średnie drugiego stopnia.

Natomiast wyniki w realizacji piątego celu (poprawa umiejętności czytania ze zrozumieniem u piętnastolatków) nawet się pogorszyły w porównaniu z sytuacją sprzed dziesięciu lat.

Ogólny poziom wykształcenia obywateli UE poprawił się. Ludzie o niskim poziomie wykształcenia nadal stanowią 30 proc. populacji w wieku produkcyjnym, tj. 77 mln osób. Jednak od 2000 r. liczba ta spada o około milion osób rocznie.

UE od dawna podkreślała, że lepsze systemy edukacji mają zasadnicze znaczenie dla sprostania wyzwaniom gospodarczym i społecznym. Według Komisji niedawne pogorszenie koniunktury gospodarczej uwydatniło potrzebę przeprowadzenia pilnych reform oraz inwestycji w systemy kształcenia i szkolenia.

Z innego sprawozdania English , które ocenia postępy w zakresie współpracy w dziedzinie edukacji pomiędzy krajami UE, wynika, że od 2000 r. poziom inwestycji na studenta wzrósł na wszystkich poziomach kształcenia. Jednak wzrost wydatków na szkolnictwo wyższe nie jest tak szybki jak kiedyś. Państwa członkowskie musiałyby zainwestować przeciętnie 10 tys. euro więcej na studenta w szkolnictwie wyższym rocznie, aby dorównać USA.

Powyższe cele stanowią część strategii lizbońskiej – 10-letniego planu działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia –, którą przywódcy państw UE przyjęli w 2000 r. Co roku Komisja publikuje sprawozdania z poczynionych postępów w realizacji tej strategii.

Jako że strategia lizbońska niedługo wygasa, UE dokonuje przeglądu wytyczonych w niej celów. W tym roku przedstawiciele rządów państw UE dodali cele dotyczące kształcenia i opieki nad małymi dziećmi oraz kształcenia średniego drugiego stopnia. Postanowiono również, aby w przypadku piętnastolatków kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem obejmowało również matematykę i inne przedmioty ścisłe.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki