Navigatsioonitee

ELi eeskirjade lihtsustamine aitab väikeettevõtjatel saada juurdepääsu olulisele rahastamisele - 21/01/2014

ELi konkurentsivolinik ja komisjoni asepresident Joaquín Almunia

EL muudab ettevõtjatele investeeringuteks vajalike vahendite leidmise hõlpsamaks.

Muudatused riiklikku toetust (ehk riigiabi) käsitlevatesse ELi eeskirjadesse on viidud sisse seetõttu, et alates finantskriisi puhkemisest 2008. aastal ei ole umbes kolmandik väikestest ja keskmise suurusega ettevõtjatest Euroopas suutnud saada kasvuks ja arenguks vajalikke rahalisi vahendeid.

Üldiselt on idufirmad ja kasvavad ettevõtjad suures osas ikka veel sõltuvad tavapärastest pangalaenudest, mille andmist on laenuturu kriisi tõttu aga oluliselt vähendatud.

Rahastamisele juurdepääsu võimaldamine

Kõnealune turutõrge on mõjutanud ettevõtjate (idufirmadest kuni suuremate ettevõtjateni) arengut, raskendades uutesse projektidesse investeerimist ning vähendades igapäevasteks toiminguteks vajalikku käibekapitali.

Üldeesmärk on kehtestada eeskirjad, mis on lihtsad, paindlikud ning pakuvad väikeettevõtjatele kiiremat juurdepääsu riskifinantseerimisele, võimaldades neil viia oma uued tooted ja ideed turule.

Ettevõtjatele antavat riigiabi käsitlevad ELi eeskirjad, mis koostati enne laenuturu kriisi selleks, et tagada ettevõtjatele võrdsed võimalused, on piiranud ELi liikmesriikide valitsuste suutlikkust erasektori rahastamisvõimaluste suurendamisel.

Majanduskasvu edendamine ja töökohtade loomine

Komisjoni uute suunistega vähendatakse asjaomast bürokraatiat, aidates suurendada rahastamist ning võimaldades ELi liikmesriikidel koostada kavasid, mis lihtsustavad ettevõtjate juurdepääsu erinevatele rahastamisvõimalustele, nagu omakapital ja tagatised.

Loodetakse, et sellised riiklikud kavad annavad erainvestoritele rohkem stiimuleid väikestesse ja keskmise suurusega ettevõtetesse investeerimiseks.

Asjaomased muudatused on oluline osa ELi jõupingutustest taastada majanduskasv paljude ettevõtjate jaoks rasketel aegadel, samuti peaksid need aitama kaasa töökohtade loomisele.

Abisummad, mille puhul ei hakata enam kohaldama komisjoni kontrolli, on varasemast suuremad (kuni 15 miljonit eurot ettevõtja kohta). Seni oli asjaomaseks künniseks 1,5 miljonit eurot ettevõtja kohta aastas. See muudatus võimaldab komisjonil keskenduda juhtumitele, millel on kõige suurem mõju konkurentsile.

Uued eeskirjad, mis põhinevad ulatuslikul konsulteerimisel ELi liikmesriikide valitsustega, hakkavad kehtima alates 1. juulist 2014 ning need moodustavad osa ELi konkurentsieeskirjade üldisest reformist. 

Pressiteade – Uued eeskirjad riskifinantseerimise kohta DeutschEnglishfrançais

KKK – Uued eeskirjad riskifinantseerimise kohta English

Riskifinantseerimist käsitlevad uued suunised English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad