Διαδρομή πλοήγησης

Ευκολότερη πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση - 21/01/2014

Χοακίν Αλμούνια, επίτροπος Ανταγωνισμού και αντιπρόεδρος της Επιτροπής

Η ΕΕ διευκολύνει τις επιχειρήσεις να αντλούν τα αναγκαία κεφάλαια για επενδύσεις.

Οι αλλαγές στους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την κρατική στήριξη (δηλ. τις κρατικές ενισχύσεις) είναι μια απάντηση στο ότι, από την οικονομική κρίση του 2008 και μετά, το ένα τρίτο περίπου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη δεν κατάφεραν να λάβουν τη χρηματοδότηση που χρειάζονταν για να αναπτυχθούν.

Σε γενικές γραμμές, οι νεοφυείς (start-ups) και οι αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον παραδοσιακό τραπεζικό δανεισμό, ο οποίος όμως έχει περιοριστεί δραστικά λόγω της πιστωτικής κρίσης.

Κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού

Αυτή η αδυναμία της αγοράς έχει επηρεάσει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, από το στάδιο της εκκίνησης και μετά, γεγονός που δυσχεραίνει τις επενδύσεις σε νέες επιχειρήσεις και μειώνει τα κεφάλαια κίνησης που απαιτούνται για τις τρέχουσες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Κύριος στόχος είναι να καθιερωθούν απλοί και ευέλικτοι κανόνες που θα εξασφαλίσουν στις μικρές επιχειρήσεις ταχύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου και θα τις βοηθούν στην προώθηση νέων προϊόντων και ιδεών στην αγορά.

Οι κανόνες της ΕΕ για την κρατική ενίσχυση των επιχειρήσεων - που είχαν σχεδιαστεί πριν από την πιστωτική κρίση με σκοπό να διασφαλίζουν ίσους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις - δεν άφηναν στις κυβερνήσεις των κρατών μελών περιθώρια ώστε να βοηθούν τις επιχειρήσεις που αδυνατούσαν να αντλήσουν χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα.

Τόνωση της ανάπτυξης και της δημιουργίας απασχόλησης

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής θα περιορίσουν τη γραφειοκρατία, συμβάλλοντας στη γεφύρωση του χάσματος χρηματοδότησης και παρέχοντας στις χώρες της ΕΕ τη δυνατότητα δημιουργίας μηχανισμών που θα διευκολύνουν τις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε ευρύτερο φάσμα χρηματοδοτικής στήριξης, π.χ. ίδια κεφάλαια και εγγυήσεις.

Ελπίζεται ότι οι εθνικοί μηχανισμοί θα δώσουν στους ιδιώτες επενδυτές περισσότερα κίνητρα για να επενδύουν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Οι αλλαγές αυτές είναι μια σημαντική συμβολή στις προσπάθειες της ΕΕ για επανεκκίνηση της οικονομικής ανάπτυξης σε μια δύσκολη εποχή για πολλές επιχειρήσεις, καθώς και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Προβλέπεται ότι μεγαλύτερα ποσά ενίσχυσης - έως 15 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση - θα απαλλάσσονται από τον έλεγχο της Επιτροπής, σε σύγκριση με το ανώτατο όριο των 1,5 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση ετησίως που ισχύει σήμερα. Η αλλαγή αυτή θα επιτρέψει στην Επιτροπή να εστιάζει την προσοχή της σε υποθέσεις με μεγαλύτερο αντίκτυπο για τον ανταγωνισμό.

Οι νέοι κανόνες, οι οποίοι είναι το αποτέλεσμα εκτεταμένων διαβουλεύσεων με τις κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ, θα ισχύουν από την 1η Ιουλίου 2014 και αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης αναθεώρησης των κανονισμών της ΕΕ περί ανταγωνισμού.  

Δελτίο Τύπου - νέοι κανόνες για τα κεφάλαια κινδύνου DeutschEnglishfrançais

Συχνές ερωτήσεις - νέοι κανόνες για τα κεφάλαια κινδύνου English

Νέες οδηγίες για τα κεφάλαια κινδύνου English

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι