Sökväg

EU-lagstiftningen ska bli enklare och mer tillväxtvänlig - 02/10/2013

Hand som klipper av ett rött band med sax © iStockphoto.com

EU-kommissionen förenklar – och till och med upphäver – vissa EU-regler. Målet är att underlätta vardagen för företag och enskilda och stimulera tillväxten.

I dag beskriver kommissionen politikområde för politikområde vad man tänker göra för att förenkla eller dra tillbaka EU-lagar för att minska regelkrånglet för företagen.

Det är kärnan i kommissionens program om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit). Att se till att EU-lagstiftningen är ändamålsenlig är en viktig del i arbetet med att få fart på tillväxten och sysselsättningen och få EU på fötter igen.

– EU:s uppgift är att hitta lösningar på de stora problem som alla står inför, säger kommissionens ordförande José Manuel Barroso. Men för att vara effektiva måste vi se till att vi inriktar oss på rätt prioriteringar och har rätt dos regleringar. Allt som är bra är inte bra på EU-nivå. Låt oss fundera både en och två gånger innan vi bestämmer oss för något på EU-nivå.

Det är samma tanke som José Manuel Barroso framförde i sitt tal om tillståndet i unionen den 11 september: EU måste vara stort i stora frågor och mindre i mindre frågor.

– Inom Refitprogrammet gör kommissionen den mest långtgående översynen hittills för att göra EU-rätten lättare och enklare, förklarar José Manuel Barroso. Vår resoluta tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen äventyrar på inget sätt de stora fördelar som EU-lagstiftningen ger allmänhet och näringsliv, särskilt reglerna för den inre marknaden. Dagens Refitpaket är en pragmatisk inblick i framtidens EU-lagstiftning, bara några månader före valet till Europaparlamentet i maj 2014.

Parallellt med planerna lägger kommissionen fram resultaten av en genomgång av all EU-lagstiftning där man beskriver alla pågående och föreslagna åtgärder. Dessutom aviserar kommissionen att den tänker publicera en resultattavla för att hålla koll på framstegen på EU-nivå och i länderna.

Mycket är redan gjort men rätt saker måste prioriteras

För småföretagen har flera åtgärder vidtagits för att minska byråkratin, t.ex. elektroniska momsdeklarationer och undantag från kraven eller förenklade regler för bokföring, elavfall och redovisning av handelsstatistik.

Mellan 2007 och 2012 har det administrativa arbetet i form av onödig rapportering eller orimliga informationskrav minskat med 25 procent. Det väntas öka BNP i EU med 1,4 procent eller 150 miljarder euro.

Andra reformer för att förenkla reglerna och sänka kostnaderna är exempelvis EU-patentet, en tullkod för EU och sänkta kostnader för bredband.

Kommissionen har också ändrat sitt arbetssätt när man tar fram ny lagstiftning: man tar större hänsyn till småföretagen och använder sig systematiskt av konsekvensbedömningar, offentliga samråd och utvärderingar.

På gång

Just nu överväger man 20 initiativ för att minska regelkrånglet, bland annat inom produktsäkerhet och djurhälsa.

För företagen kan en standardiserad momsdeklaration göra livet enklare.

I slutet av 2014 ska nästan 50 utvärderingar av regelverket ha genomförts. Det gäller bland annat regler för arbetsmiljö, bemanningsföretag och finanssektorn.

Slutligen vill kommissionen dra tillbaka några förslag som fastnat i lagstiftningsprocessen. Några gällande lagar som inte längre behövs ska dessutom upphävas.

Samarbete med de andra EU-institutionerna och medlemsländerna

Om Refitprogrammet kommer att lyckas beror till stor del på om de andra EU-institutionerna och medlemsländerna delar kommissionens ambitioner.

En resultattavla kommer att publiceras en gång om året och visa hur EU-lagstiftningen och den nationella lagstiftningen utvecklas. Man hoppas därmed stimulera dialogen med allmänheten, regeringarna, näringslivet och civilsamhället i stort.

Smartare lagstiftning

Smart lagstiftning

Administrativa bördor

Pressmeddelande: Kommissionen tar ambitiösa steg för en enklare EU-lagstiftning

Memo – Exempel på hur EU-lagstiftningen blir enklare och billigare DeutschEnglishfrançais

Nysatsning på småföretagen

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar