Navigačný riadok

Na podporu hospodárskeho rastu – jednoduchšie a efektívnejšie právne predpisy, ktorých dodržiavanie nie je drahé - 02/10/2013

Ruka prestrihávajúca červenú stuhu nožnicami © iStockphoto.com

Komisia zjednodušuje a zrušuje právne predpisy. Cieľom tohto procesu je uľahčiť život podnikom a občanom a podporiť hospodársky rast.

Komisia dnes uviedla, v ktorých politických oblastiach podnikne ďalšie kroky na zjednodušenie alebo zrušenie pravidiel EÚ, na zníženie administratívnej záťaže pre podniky a na zjednodušenie vykonávania právnych predpisov.

Tieto opatrenia sú kľúčovou súčasťou programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT). Zabezpečenie maximálnej efektívnosti právnych predpisov je nevyhnutné z hľadiska stimulácie hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

Predseda Komisie Barroso vyhlásil: „Európska únia je tu na to, aby pomohla nájsť riešenia veľkých výziev, ktorým spoločne čelíme. Aby však tieto riešenia boli účinné, musíme sa uistiť, že sa zameriavame na tie správne priority a že to s reguláciou nepreháňame. Nie všetko, čo je dobré, je dobré aj na európskej úrovni. Musíme si dobre rozmyslieť, či, kedy a kde je potrebné konať na európskej úrovni.“

Toto vyhlásenie je v súlade s prejavom predsedu Barrosa o stave Únie z 11. septembra: „EÚ potrebuje, aby mala veľký vplyv na veľké veci a menší vplyv na menšie veci.“

Predseda Komisie ďalej uviedol: „Prostredníctvom programu REFIT Komisia prijala doteraz najkomplexnejšie opatrenie na to, aby zjednodušila právo EÚ. Naše rozhodné uplatňovanie zásady subsidiarity a proporcionality nespochybní významné prínosy regulácie EÚ pre občanov a podniky, a to najmä v súvislosti s pravidlami, o ktoré sa opiera jednotný trh. Dnešný balík REFIT poskytuje praktické vyhliadky ohľadom regulácie v Európe v budúcnosti, a to len niekoľko mesiacov pred voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať v máji 2014.“

Okrem svojich plánov Komisia zverejnila výsledky preskúmania všetkých právnych predpisov EÚ, v ktorých definovala široké spektrum prebiehajúcich alebo navrhnutých opatrení. Komisia taktiež oznámila, že uverejní hodnotiacu tabuľku na sledovanie pokroku na európskej a vnútroštátnej úrovni.

Napriek dosiahnutým výsledkom je jasné, že sa treba lepšie zamerať na tie správne priority

Malé podniky využívajú široké spektrum existujúcich opatrení vytvorených na zníženie administratívnej záťaže (napr. elektronická fakturácia DPH, alebo výnimky a osobitné režimy v oblasti účtovníctva, elektronického odpadu a obchodnej štatistiky).

Od roku 2007 do roku 2012 sa administratívna záťaž (napr. nadbytočné oznamovacie a informačné požiadavky) znížila o 25 %. Očakáva sa, že v dôsledku týchto opatrení sa HDP EÚ zvýši o 1,4 %, t. j. o 150 miliárd EUR.

Hlavné politické reformy zamerané na zjednodušenie predpisov a zníženie nákladov zahŕňajú napríklad zavedenie jednotného patentu EÚ, vypracovanie colného kódexu EÚ a zníženie ceny zavedenia širokopásmových sietí.

Významnou mierou sa zmenil aj spôsob, akým Komisia pripravuje návrhy právnych predpisov. Mimoriadna pozornosť sa venuje potrebám malých a stredných podnikov a systematicky sa využívajú posúdenia vplyvu, verejné konzultácie a hodnotenia.

Čo sa plánuje

V súčasnosti sa analyzuje viac ako 20 iniciatív na obmedzenie byrokracie vrátane opatrení týkajúcich sa bezpečnosti spotrebiteľských výrobkov a zdravia zvierat.

Štandardizované daňové priznanie k DPH by mohlo pomôcť znížiť náklady podnikov.

Do konca roku 2014 sa uskutoční takmer 50 hodnotení regulačnej záťaže. Ide o plánované kontroly pravidiel týkajúcich sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, dočasných agentúrnych pracovníkov a nových pravidiel EÚ v odvetví finančných služieb.

Komisia chce taktiež stiahnuť celý rad návrhov, ktoré sa nachádzajú v legislatívnom procese, a zrušiť niektoré platné právne predpisy, ktoré už nie sú potrebné.

Spolupráca s ostatnými inštitúciami EÚ a vládami členských štátov EÚ

Úspech programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti REFIT bude hlavne závisieť od toho, do akej miery sa na tomto úsilí budú podieľať ostatné inštitúcie EÚ a členské štáty.

V záujme sledovania pokroku dosiahnutého v prípade právnych predpisov EÚ a jednotlivých členských štátov a na podporu dialógu medzi občanmi, vládami, podnikmi a širokou občianskou spoločnosťou sa bude zverejňovať ročná hodnotiaca tabuľka.

Regulačná vhodnosť

Inteligentná regulácia

Administratívna záťaž

Tlačová správa — Komisia podniká ďalšie ambiciózne kroky na zjednodušenie právnych predpisov EÚ

Memo – príklady opatrení, ktorými sa zjednodušujú právne predpisy EÚ, uľahčuje ich vykonávanie a DeutschEnglishfrançais

Nový impulz pre malé a stredné podniky

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy