Navigācijas ceļš

Vienkāršojam likumdošanu, lai stimulētu izaugsmi - 02/10/2013

Šķēres, lai apgriestu birokrātiju © iStockphoto.com

Komisija vienkāršo ES likumdošanu  — un dažus likumus un noteikumus pat atsauc —, lai sekmētu uzņēmumu un iedzīvotāju darbību un stimulētu ekonomikas izaugsmi.

Šodien Komisija dara zināmu, tieši kurās politikas jomās tā iecerējusi veikt jaunus pasākumus, lai vienkāršotu vai pat atceltu ES tiesību aktus, samazinātu slogu uzņēmumiem un atvieglinātu ES tiesību aktu īstenošanu.

Šīs darbības ir saskaņā ar Normatīvās atbilstības un izpildes programmu (REFIT): svarīgi, lai ES likumdošana joprojām atbilstu tās mērķim, ja vēlamies parūpēties, ka Eiropa atgriežas uz noturīgas izaugsmes un nodarbinātības ceļa.

Komisijas priekšsēdētājs Barrozu paziņoja: “Eiropas uzdevums ir mums palīdzēt rast risinājumus lielajiem izaicinājumiem, kuri skar mūs visus. Tomēr efektivitātes labad mums jāgādā, ka savā darbībā pievēršamies pareizajām prioritātēm un ka regulējuma apjoms ir atbilstīgs. Ne viss, kas ir labi, labi ir arī Eiropas līmenī. Padomāsim divreiz, un tikai tad rīkosimies Eiropas līmenī.”

Šie vārdi sasaucas ar tiem, ko priekšsēdētājs pauda 11. septembrī savā uzrunā par situāciju Eiropas Savienībā. “ES ir jābūt lielai lielās lietās un mazākai mazākās lietās.”

M. Barrozu turpināja: “Pieņemot programmu “REFIT”, Komisija ir sākusi salīdzinoši visvērienīgāko projektu, lai atvieglinātu un vienkāršotu ES likumdošanu. Mēs nelokāmi piemērosim subsidiaritātes un proporcionalitātes principus, tajā pašā laikā paturot prātā, cik nozīmīgs iedzīvotājiem un uzņēmumiem ir ES regulējums, īpaši noteikumi, kas ir vienotā tirgus pamatā. Šodien klajā laistā REFIT pakete piedāvā pragmatisku skatījumu uz turpmāko regulējumu Eiropā, un tas ir tikai dažus mēnešus pirms Eiropas vēlēšanām 2014. gada maijā.”

Līdz ar saviem plāniem Komisija darījusi atklātībai zināmus arī ES likumdošanas pārskatīšanas rezultātus, norādot uz visdažādākajiem pasākumiem, kurus īsteno vai, iespējams, īstenos. Komisija arī paziņoja, ka tā publicēs progresa ziņojumu, kas ļaus sekot progresam ES un valstu līmenī.

Ir paveikts daudz, taču vairāk uzmanības ir jāvelta pareizajām prioritātēm

Mazo uzņēmumu labā ieviesti visdažādākie pasākumi, kuru mērķis ir samazināt administratīvos ierobežojumus, tostarp PVN rēķinu piestādīšana elektroniski, kā arī atbrīvojums vai īpašs režīms grāmatvedības, elektronisko atkritumu un tirdzniecības statistikas jomās.

Laikā no 2007. līdz 2012. gadam administratīvie ierobežojumi, piemēram, nevajadzīgas prasības attiecībā uz ziņošanu un informāciju, samazināti par 25 %. Tiek sagaidīts, ka šīs izmaiņas palielinās ES IKP par 1,4 % jeb 150 miljardiem eiro.

Svarīgās politikas reformas, kuru mērķis ir vienkāršot noteikumus un samazināt izmaksas, ietver vienota ES patenta ieviešanu, ES muitas kodeksa izstrādi un platjoslas interneta infrastruktūras izmaksu samazināšanu.

Komisija lielā mērā arī pārskatījusi savas tiesību aktu sagatavošanas metodes: jo īpaši rūpīgi sekojot līdzi mazo uzņēmumu vajadzībām un sistemātiski izmantojot ietekmes novērtējumus, sabiedriskas apspriešanas un novērtējumus.

Turpmākie pasākumi

Šobrīd tiek izskatītas vairāk nekā 20 iniciatīvas, kuru mērķis ir samazināt birokrātiju, tostarp pasākumi, kas attiecas uz patēriņa preču nekaitīgumu un dzīvnieku veselību.

Uzņēmumiem izmaksas varētu palīdzēt samazināt standartizēta PVN deklarācija.

Līdz 2014. gada beigām iecerēts sagatavot turpat 50 novērtējumus attiecībā uz regulatīvajiem ierobežojumiem. Runa tostarp ir par pārbaudēm, ko iecerēts veikt attiecībā uz noteikumiem, kas regulē veselības aizsardzību un drošību darbā, pagaidu darbu, kā arī finanšu pakalpojumus (tos regulē jauni ES noteikumi).

Visbeidzot, Komisija vēlas atcelt vairākus, ilgu laiku likumdošanas procesā esošus priekšlikumus un dažus pieņemtus tiesību aktus, kas, iespējams, vairs nav nepieciešami.

Sadarbība ar citām ES iestādēm un ES valstu valdībām

Komisijas regulatīvās kvalitātes programmas veiksmīgs īstenojums galvenokārt būs atkarīgs no tā, vai citas ES iestādes un dalībvalstis būs tikpat ieinteresētas šo vērienīgo mērķu īstenošanā.

Ik gadus publicēs arī progresa ziņojumu, lai novērtētu progresu ES un valstu likumdošanā, kā arī veicinātu dialogu starp iedzīvotājiem, valdībām, uzņēmumiem un pilsonisko sabiedrību kopumā.

Labāks regulējums

Lietpratīgs regulējums

Administratīvie ierobežojumi

Paziņojums presei — Komisija veic vērienīgus pasākumus, lai turpinātu uzlabojumus ES likumdošanā

Informatīvs paziņojums – ES tiesību akti kļūst vieglāk un lētāk izpildāmi - piemēri DeutschEnglishfrançais

Jauns impulss mazajiem uzņēmumiem

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites