Navigatsioonitee

Majanduskasvu toetamiseks - ELi õigusaktid lihtsamaks, kergemaks ja odavamaks - 02/10/2013

Punase lindi lõikamine © iStockphoto.com

Komisjon lihtsustab ELi eeskirju ja määrusi ning vähendab ka nende hulka. Selle eesmärk on muuta ettevõtjate ja kodanike elu lihtsamaks ning toetada majanduskasvu.

Komisjon määrab poliitikavaldkondade kaupa kindlaks, kus võtta täiendavaid meetmeid, et lihtsustada ELi õigusakte või vähendada nende hulka, vähendada ettevõtjate halduskoormust ning muuta ELi õigusaktide rakendamine lihtsamaks.

See on komisjoni õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi tuumaks. Euroopas majanduskasvu tekitamiseks ja töökohatde loomiseks on oluline, et ELi õigusaktid teeniksid oma eesmärki.

Komisjoni president Barroso sõnul on Euroopa ülesanne aidata leida lahendusi suurtele probleemidele, mis meie kõigi ees seisavad. Tõhususe huvides peame tagama, et keskendutaks õigetele prioriteetidele ning reguleeritaks nii palju kui see on just vajalik. Mitte kõik hea ei ole hea Euroopa tasandil. President Barroso kutsus üles mõtlema veelkord läbi, kas, millal ja kus on vaja Euroopa tasandi meetmeid.

See on kooskõlas 11.septembril president Barroso peetud Euroopa Liidu olukorda käsitlevas kõnes leiduva sõnumiga, et EL peab osalema suurelt suurtes asjades ja väikselt väiksemates asjades.

Presidendi sõnul on komisjon võtnud seoses õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmiga väga mahuka ülesande muuta ELi õigusaktid kergemaks ja lihtsamaks. Subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte mööndusteta kohaldamine ei sea küsimärgi alla seda olulist kasu, mida kodanikud ja ettevõtjad ELi õigusaktidest saavad, seda eriti ühtset turgu toetavate õigusaktide puhul. Veidi enne Euroopas 2014. aasta maikuus toimuvaid valimisi annab õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi pakett pragmaatilise vaate sellele, milline on reguleerimine Euroopas tulevikus.

Komisjon on koos oma kavaga avaldanud ka ELi õigusaktide läbivaatamise tulemused, määrates kindlaks suure hulga käimasolevaid või kavandatavaid meetmeid. Lisaks teatas komisjon, et ta esitab Euroopa ning liikmesriikide tasandil tehtavate edusammude jälgimiseks asjaomase tulemustabeli.

Palju on juba saavutatud, kuid õigetele prioriteetidele on vaja pöörata rohkem tähelepanu

Väikeettevõtjad saavad kasu paljudest olemasolevatest halduskoormuse vähendamise meetmetest, sealhulgas elektroonilisest käibemaksuarveldamisest ning eranditest või erikorrast raamatupidamise, elektroonikaromude ja kaubandusstatistika valdkonnas.

Ajavahemikus 2007–2012 on halduskoormust (ebavajalik aruandlus ja teavitamiskohustused) vähendatud 25%. See peaks suurendama ELi SKPd 1,4%, s.o kuni 150 miljardi euro väärtuses.

Suured poliitikareformid, mille eesmärk on lihtsustada eeskirju ja vähendada kulusid, hõlmavad ELi ühtse patendi kasutuselevõtmist, ELi tolliseadustiku arendamist ning lairibaühenduse kasutuselevõtmise kulude kärpimist.

Ka see, kuidas komisjon õigusakte ette valmistab, on oluliselt muutunud. Ta võtab eelkõige arvesse väikeettevõtjate vajadusi ning korraldab korrapäraselt mõjuhinnanguid, avalikke konsultatsioone ja hindamisi.

Järgmised meetmed

Praegu kaalutakse rohkem kui 20 algatust bürokraatia vähendamiseks, sealhulgas tooteohutuse ja loomatervise meetmed.

Standarditud käibemaksu deklareerimine võib aidata vähendada ettevõtjate kulusid.

2014. aasta lõpuks on teostatud peaaegu 50 halduskoormust käsitlevat hindamist. See hõlmab kavandatud kontrolle seoses töötervishoiu ja -ohutuse eekirjadega, ajutiste töötajatega ning ELi eeskirjade uue reguleerimisalaga finantsteenuste sektoris.

Komisjon soovib võtta tagasi mitu ettepanekut, mis on jäänud õigusloome protsessis seisma ning tunnistada kehtetuks mõned vastuvõetud õigusaktid, mis ei ole enam vajalikud.

Koostöö teiste ELi institusioonide ja ELi liikmesiikide valitsustega

Komisjoni õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi edukus sõltub olulisel määral sellest, kas ELi muud institutsoonid ja liikmesriigid on samavõrd tulemusele orienteeritud.

ELi ja liikmesriikide õigusaktide alaste edusammude jälgimiseks avaldatakse iga-aastane tulemustabel. Sellega julgustatake ka kodanike, valitsuste, ettevõtjate ja kodanikuühiskonna dialoogi.

Õigusloome kvaliteet Deutsch (de) English (en) français (fr) português (pt)

Arukas reguleerimine

Halduskoormus

Pressiteade komisjoni edasiste sammude kohta ELi õigusaktide lihtsustamiseks

Memo – Näiteid sellest, kuidas ELi õigus muutub kergemaks, lihtsamaks ja vähemkulukaks DeutschEnglishfrançais

Uus tõuge väikeettevõtjatele

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad