Διαδρομή πλοήγησης

Ένα χέρι κόβει τη γραφειοκρατία με ψαλίδι © iStockphoto.com

Η Επιτροπή απλουστεύει — και μάλιστα καταργεί — κανόνες και κανονισμούς της ΕΕ. Στόχος της είναι να διευκολύνει τις επιχειρήσεις και τους πολίτες και να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη.

Η Επιτροπή αποφασίζει σήμερα τι πρέπει να κάνει σε κάθε τομέα πολιτικής για την απλοποίηση -ή ακόμα και την κατάργηση- νόμων της ΕΕ, για τη μείωση της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις και την απλούστευση της εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας.

Η διαδικασία αυτή βρίσκεται στο επίκεντρο του προγράμματος βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Η διασφάλιση της καταλληλότητας της νομοθεσίας της ΕΕ είναι ουσιώδης για την επαναφορά της Ευρώπης στην πορεία βελτίωσης της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Ο πρόεδρος Μπαρόζο δήλωσε τα εξής: «Η Ευρώπη είναι εδώ για να συμβάλλει στην εξεύρεση λύσεων στις μεγάλες συλλογικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Ωστόσο, για να είμαστε αποτελεσματικοί, πρέπει να επικεντρωθούμε στις ορθές προτεραιότητες και να έχουμε τις σωστές δόσεις κανονιστικών διατάξεων. Κάποιες λύσεις μπορεί να είναι καλές εν γένει, αλλά ακατάλληλες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να σκεφτόμαστε δύο φορές προτού αποφασίζουμε πού, πότε και πώς χρειάζεται να ενεργήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο.»

Αυτό συνάδει με το μήνυμα που θέλησε να περάσει ο πρόεδρος με την ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, στις 11 Σεπτεμβρίου: Η ΕΕ πρέπει να δίνει μεγάλη σημασία σε σημαντικά θέματα και μικρότερη σε λιγότερο σημαντικά."

Ο πρόεδρος συνέχισε: «Με το REFIT, η Επιτροπή αναλαμβάνει την πλέον ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που ανέλαβε ποτέ με στόχο να κάνει τη νομοθεσία της ΕΕ λιγότερο επαχθή και απλούστερη. Η αποφασιστική εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας δεν θα θέσει υπό αμφισβήτηση τα σημαντικά οφέλη από τους κανόνες της ΕΕ για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ιδίως αυτούς που διέπουν την ενιαία αγορά. Η σημερινή δέσμη μέτρων REFIT παρέχει μια ρεαλιστική προοπτική για το μελλοντικό κανονιστικό πλαίσιο της Ευρώπης, μόλις λίγους μήνες πριν από τις ευρωεκλογές του Μαΐου 2014.»

Παράλληλα με τα σχέδιά της, η Επιτροπή δημοσίευσε τα αποτελέσματα επανεξέτασης του συνόλου της ενωσιακής νομοθεσίας, η οποία καθορίζει ένα ευρύ φάσμα εφαρμοζόμενων ήδη ή προτεινόμενων μέτρων.  Ταυτόχρονα, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα δημοσιεύσει έναν πίνακα αποτελεσμάτων για την παρακολούθηση της προόδου σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Πολλά έχουν επιτευχθεί, όμως χρειάζεται σαφέστερη εστίαση στις σωστές προτεραιότητες

Οι μικρές επιχειρήσεις επωφελούνται από ένα ευρύ φάσμα υφιστάμενων μέτρων που αποσκοπούν στη μείωση της γραφειοκρατίας, όπως η ηλεκτρονική τιμολόγηση του ΦΠΑ, η απαλλαγή από τον ΦΠΑ ή τα ειδικά καθεστώτα στους τομείς της λογιστικής, των ηλεκτρονικών αποβλήτων και των εμπορικών στατιστικών.

Από το 2007 έως το 2012 γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις, όπως π.χ. οι περιττές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και πληροφόρησης, έχουν μειωθεί κατά 25 %. Αυτό αναμένεται ότι θα αυξήσει το ΑΕΠ της ΕΕ κατά 1,4 %, που αντιστοιχεί σε 150 δισ. ευρώ.

Στις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στην απλούστευση των κανόνων και τη μείωση του κόστους περιλαμβάνονται η καθιέρωση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, η ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού τελωνειακού κώδικα, και η μείωση της τιμής ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων.

Ο τρόπος επίσης με τον οποίο η Επιτροπή προετοιμάζει τη νομοθεσία έχει μεταβληθεί σημαντικά. Ειδικότερα, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες εξετάζονται συστηματικά με εκτιμήσεις επιπτώσεων, δημόσιες διαβουλεύσεις και αξιολογήσεις.

Ενέργειες σε εξέλιξη

Εξετάζονται πάνω από 20 πρωτοβουλίες για μείωση της γραφειοκρατίας, στις οποίες περιλαμβάνονται και μέτρα για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων και την υγεία των ζώων.

Για τις επιχειρήσεις, μια τυποποιημένη δήλωση ΦΠΑ θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση των δαπανών.

Μέχρι το τέλος του 2014, θα έχουν πραγματοποιηθεί σχεδόν 50 αξιολογήσεις για κανονιστικές επιβαρύνσεις, αφού ολοκληρωθούν προγραμματισμένοι έλεγχοι κανόνων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία καθώς και για τους εργαζομένους μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης, και έλεγχοι για τους νέους κανόνες της ΕΕ στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Τέλος, η Επιτροπή επιθυμεί να αποσύρει ορισμένες προτάσεις που καθυστερούν στη νομοθετική διαδικασία και να καταργήσει ορισμένους νόμους που έχουν θεσπιστεί αλλά ενδέχεται να μην είναι πλέον αναγκαίοι.

Συνεργασία με τα άλλα θεσμικά όργανα και τις κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ

Η επιτυχία του προγράμματος της Επιτροπής για την καταλληλότητα της νομοθεσίας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το κατά πόσον τα άλλα όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη θα έχουν τις ίδιες φιλοδοξίες.

Θα δημοσιεύεται επίσης ένας ετήσιος πίνακας αποτελεσμάτων μέσω του οποίου θα παρακολουθείται η εξέλιξη της ενωσιακής και της εθνικής νομοθεσίας και θα ενθαρρύνεται ο διάλογος μεταξύ των πολιτών, των κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών γενικότερα.

Καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου

Έξυπνη νομοθεσία

Διοικητική επιβάρυνση

Δελτίο Τύπου — Η Επιτροπή λαμβάνει φιλόδοξα νέα μέτρα για απλούστευση της νομοθεσίας της ΕΕ

Memo: Παραδείγματα του πώς η ενωσιακή νομοθεσία έχει αρχίσει να γίνεται λιγότερο γραφειοκρατική, απλούστερη και λιγότερο δαπανηρή DeutschEnglishfrançais

Νέα ώθηση στις μικρές επιχειρήσεις

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι