Cosán nascleanúna

Cur le hacmhainn iomaíochta earnáil cruach na hEorpa - 11/06/2013

Rolláin chruach i monarcha © iStockphoto

Plean gníomhaíochta atá dírithe ar chostchiorrú agus ar nuálaíocht le tabhairt faoin titim san éileamh, faoi dhúshláin chomhshaoil agus faoi iomaíocht éagothrom.

Tá an AE ar an dara táirgeoir cruach is mó ar domhan, tá 11% den aschur domhanda aige agus fostaítear breis agus 360 000 duine san earnáil sin.

Ach tá an saol ag éirí crua. Níl an t-éileamh céanna ann níos mó de dheasca cor chun donais eacnamaíoch a bheith ann ar fud an domhain, níl teorainn leis an ardú a thagann ar chostais fuinnimh, ní mór a lán amhábhair a iompórtáil, is minic a bhíonn éagothromaíocht iomaíochta ann agus bíonn costas mór ag baint le comhlíonadh rialacha comhshaoil.

Tá sé tuartha go dtiocfaidh méadú ar an éileamh ar chruach ar fud an domhain faoi 2025, rud a fhágann gur ar mhaithe leis an Eoraip é cur le hacmhainn iomaíochta thionscal na cruach. D'eisigh an Coimisiún plean gníomhaíochta DeutschEnglishfrançais nua do thionscal cruach na hEorpa, plean atá dírithe ar 7 sainréimse:

Rialáil

Déanfaidh an AE measúnú ar an ualach rialála atá ar thionscal na cruach, agus féachaidh sé nach bhfuil dlíthe an AE ag cur costas breise ar an tionscal sin.

Cur leis an éileamh

Is in earnáil na tógála agus san earnáil mhótarfheithiclí atá thart ar 40% den éileamh faoi láthair, agus tá an dá earnáil sin thíos leis de bharr géarchéim eacnamaíoch. Tá dhá thionscnamh ag an AE le borradh a chur faoi na hearnálacha sin (CARS2020 English agus Foirgníocht Inbhuanaithe English ).

Cothrom iomaíochta

Tá roinnt tíortha lasmuigh den AE ag cur bac ar onnmhairí ón AE, nó tugann siad tús áite dá n-onnmhairí féin, rud a thugann buntáiste leatromach dá ngnólachtaí féin. Ní stadfaidh an AE den idirbheartaíocht ar chomhaontuithe saorthrádála le tíortha lasmuigh den AE ná den troid i gcoinne trádchleachtas éagórach.

Costais fuinnimh a ísliú

Fuinneamh atá i dtimpeall 40% den chostas a bhaineann le cruach a tháirgeadh, agus íocann tionscal na hEorpa níos mó ar fhuinneamh ná iomaitheoirí eile sa mhargadh. Is é atá beartaithe ag an AE a mhargadh fuinnimh a idirnascadh DeutschEnglishfrançais , rud a chuirfidh leis an iomaíocht agus a laghdóidh na costais.

Beartas aeráide

Dá mbeadh rialacha soiléire comhshaoil ann, spreagfaí infheisteoirí airgead a infheistiú san oiriúnú do theicneolaíochtaí glasa. Cuirfidh an Coimisiún dea-chleachtais chun cinn, ach beidh ar thíortha scrúdú a dhéanamh ar na beartais náisiúnta a imríonn tionchar ar phraghsanna fuinnimh agus tacaíocht airgid a chur i leataobh do thionscadail a spreagann úsáid éifeachtach fuinnimh.

Nuálaíocht

Idir 2014 agus 2020, beidh tuairim is €18 billiún ar fáil mar mhaoiniú ón AE le cur le ceannaireacht lucht tionscail sa nuálaíocht tríd an gclár taighde Fís 2020 English .

Tacaíocht le linn athstruchtúrú

Tá 40 000 post caillte cheana féin in earnáil na cruach de bharr athstruchtúrú. Tá cistí ar fáil le teacht i gcabhair orthu siúd atá buailte agus le cinntiú nach gcailltear daoine le scileanna tábhachtacha. De réir mar a théann fórsa oibre earnáil na cruach in aois, beidh ar an tionscal sin daoine óga agus cruthaitheacha a mhealladh chuige.

Bunófar grúpa le faireachán a dhéanamh ar an dul chun cinn sna réimsí thuas, agus déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú ar an dul chun cinn sin faoi cheann bliana.

Tuilleadh eolais faoi earnáil cruach an AE DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links