Navigatsioonitee

Euroopa terasesektori konkurentsivõime säilitamine - 11/06/2013

Teraserullid tehases © iStockphoto

Tegevuskava nõudluse vähenemise, keskkonnakaitse ja ebaausa konkurentsiga seotud probleemide lahendamiseks, keskendudes kulude vähendamisele ja innovatsioonile.

EL on maailma suuruselt teine terasetootja, kes valmistab 11% kogu ülemaailmsest toodangust ning annab tööd rohkem kui 360 000 inimesele.

Terasesektoris on aga rasked ajad. Üleilmse majanduskriisi tõttu on nõudlus vähenenud, energiakulud aga suurenevad ning suur osa toorainest tuleb importida. Konkurents on sageli ebaaus ning keskkonnanõuete täitmine kulukas.

Võttes arvesse prognoose, mille kohaselt 2025. aastaks nõudlus maailmaturul suureneb, on ELi huvides aidata terasetööstusel oma konkurentsivõimet suurendada. Euroopa Komisjoni äsja avaldatud Euroopa terasetööstuse tegevuskavas DeutschEnglishfrançais käsitletakse 7 põhivaldkonda:

Reguleerimine

EL hindab terasetööstusele avaldatavat regulatiivset koormust, et kontrollida, kas ELi õigusaktid ei põhjusta sektorile lisakulusid.

Nõudluse suurendamine

Terasenõudluses mängivad olulist rolli ehitussektor ja autotööstus (kokku 40% nõudlusest), mis on majanduskriisi tõttu tõsiselt kannatada saanud. Nende sektorite stimuleerimiseks on ELil kaks algatust: CARS2020 English ja Säästev ehitus English

Aus konkurents

Mõned ELi mittekuuluvad riigid on kehtestanud ELi ekspordile kaubandustõkked või stiimulid oma ekspordi suurendamiseks, andes nii oma ettevõtjatele ebaõiglase konkurentsieelise. EL jätkab läbirääkimisi vabakaubanduslepingute sõlmimiseks ELi mittekuluvate riikidega ning võitlust ebaausate kaubandustavade vastu.

Energiakulude vähendamine

Terasetootmise kuludest moodustab 40% energia ning Euroopa ettevõtjad maksavad selle eest rohkem kui enamik nende konkurentidest. ELi kava kujundada välja ühtne energiaturg DeutschEnglishfrançais suurendab konkurentsi ning vähendab kulusid.

Kliimapoliitika

Selged keskkonnaalased eeskirjad julgustaksid tegema keskkonnahoidlikuma tehnoloogiaga kohanemiseks vajalikke investeeringuid. Komisjonil on kavas edendada parimaid tavasid, kuid liikmesriigid peaksid vaatama üle oma energiahindu mõjutava poliitika ning eraldama vahendeid energiatõhusust suurendavate projektide elluviimiseks.

Innovatsioon

Ajavahemikuks 2014–2020 on ELi eelarvest eraldatud peaaegu 18 miljardit eurot tööstuse juhtpositsiooni tugevdamisele innovatsiooni valdkonnas (teadusuuringute programm Horisont 2020 English ).

Toetus restruktureerimise ajal

Restruktureerimise tõttu on terasesektoris kadunud juba 40 000 töökohta. Töökoha kaotanud inimeste abistamiseks ning nende oskuste säilitamiseks on olemas vastavad fondid. Tööjõud terasesektoris vananeb, mistõttu on vaja meelitada ligi noori ja loovaid töötajaid.

Kava näeb ka ette kõrgetasemelise töörühma moodustamist, et jälgida edasiminekut nimetatud valdkondades. Komisjon hindab tehtud edusamme 12 kuu pärast.

Lisateave ELi terasesektori kohta DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad