Cesta

Jak udržet konkurenceschopnost evropského ocelářství - 11/06/2013

Ocelové svitky v továrně © iStockphoto

Akční plán se zabývá poklesem poptávky, environmentálními problémy a nekalou hospodářskou soutěží. Zvláštní důraz klade na snižování nákladů a podporu inovací.

Evropská unie je druhým největším výrobcem oceli na světě. Její ocelářské odvětví se podílí na celosvětové produkci 11 % a zaměstnává více než 360 000 lidí.

Situace v tomto odvětví však není jednoduchá. Poptávka se z důvodu světové hospodářské krize propadla, náklady na energii se zvyšují, řada surovin se musí dovážet, hospodářská soutěž neprobíhá často podle pravidel a požadavky na ochranu životního prostředí bývají nákladné.

Podle odhadů by se však světová poptávka měla do roku 2025 zvýšit, a proto je v zájmu Evropy pomoci tomutu odvětví stát se konkurenceschopnějším. Evropská komise právě zveřejnila akční plán DeutschEnglishfrançais pro evropský ocelářský průmysl, který se zabývá těmito 7 klíčovými oblastmi:

Právní úprava

Unie posoudí, do jaké míry ocelářský průmysl regulační zátěž omezuje, a prozkoumá, zda evropské právní předpisy nejsou zdrojem dalších nákladů.

Stimulace poptávky

Stavebnictví a automobilový průmysl, které představují přibližně 40 % poptávky, byly zasaženy hospodářskou krizí. Unie vypracovala dvě iniciativy, jejichž cílem je povzbudit jejich rozvoj (CARS 2020 English a Udržitelné stavebnictví English ).

Spravedlivá hospodářská soutěž

Některé země mimo Evropskou unii zavedly překážky, které omezují dovoz z EU, nebo vytvářejí pobídky pro vývoz vlastního zboží, a poskytují tak nepřiměřenou výhodu svým podnikům. Unie bude pokračovat v jednáních o dohodách o volném obchodu se zeměmi mimo EU a také se bude snažit těmto nekalým praktikám zabránit.

Snížení nákladů na energii

Náklady na energii představují při výrobě oceli přibližně 40 % všech nákladů, přičemž evropské podniky platí za energii více, než jejich konkurenti z ostatních zemí. Unie proto plánuje propojit své trhy s energií DeutschEnglishfrançais , čímž by se na nich zvýšila konkurence a náklady by se snížily.

Politika v oblasti změny klimatu

Zavedení jasných pravidel v oblasti životního prostředí uvolní potřebné investice na přechod k ekologicky šetrnějším technologiím. Komise bude prosazovat osvědčené postupy, je však také na jednotlivých státech, aby přezkoumaly své vnitrostátní politiky, jež mají na výši cen energií vliv, a vyčlenily prostředky na projekty v oblasti energetické účinnosti.

Inovace

V letech 2014 až 2020 bude z finančních prostředků EU vyčleněno téměř 18 miliard eur na posílení vedoucího postavení Evropy v oblasti průmyslových inovací. K tomuto účelu bude sloužit výzkumný program Horizont 2020 English .

Podpora během restrukturalizace

Restrukturalizace ocelářského odvětví již vedla ke ztrátě 40 000 pracovních míst. Na pomoc propuštěným zaměstnancům byly vyčleněny finanční prostředky, které mají zajistit, aby Evropa nepřišla o klíčové dovednosti. Jelikož průměrný věk pracovníků v ocelářství se zvyšuje, je třeba do tohoto oboru přilákat mladé a šikovné lidi.

Pokrok ve výše uvedených oblastech bude sledovat skupina zřízená k tomuto účelu a Komise provede jednou za 12 měsíců bilanci situace.

Další informace o evropském ocelářství DeutschEnglishfrançais

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy