Navigatsioonitee

EL on innovatiivsem, kuid mitte piisavalt - 26/03/2013

Inimesed lähevad läbi ELi tähtedega seinte © EU

ELis tervikuna on areng olnud positiivne, kuid mõned liikmesriigid peavad tegema täiendavaid jõupingutusi, et teistele järele jõuda ja oma konkurentsivõimet suurendada.

Enamik ELi liikmesriike on innovatsiooni edendamisel üha edukamad. Mõned ei tee aga piisavalt ning hakkavad teistest maha jääma. Nii selgub iga-aastasest innovatsiooniliidu tulemustabelist English .

Tulemustabel aitab ELi liikmesriikidel teha kindlaks peamised innovatsiooni edasiviivad jõud ning selle, kuhu koondada jõupingutused, et soodustada majanduskasvu ja töökohtade loomist. Tulemustabelis võrreldakse riike teadus- ja arendustegevusse investeerimise ning 23 muu teguri alusel.

Investeeringutega seotud mahajäämus

Paremusjärjestusest nähtub, et alati innovatiivsed olnud riigid tugevdavad oma positsiooni veelgi. Teistes suureneb innovatsioonivõime aeglasemalt või on isegi vähenenud.

Nagu varasematelgi aastatel, on esikohal Rootsi. Talle järgnevad Saksamaa, Taani ja Soome. Oluline edasiminek on toimunud Eestis, Leedus ja Lätis.

Innovatsiooni edasiviivad jõud

Innovatsiooni kasvu peamiseks tõukejõuks on VKEd ning võime muuta uuenduslikud ideed toodeteks ja teenusteks. Kõigis tulemustabeli eesotsas olevates riikides pannakse suurt rõhku teadus- ja arendustegevuse toetamisele. Ettevõtlussektoril ja ülikoolidel on oluline osa riiklike innovatsioonialaste jõupingutuste toetamisel.

Innovatsiooniliidrite ettevõtlussektorid investeerivad rohkem teadus- ja arendustegevusse ning taotlevad enam patente kui teistes ELi liikmesriikides. Lisaks sellele on neil hästi väljaarendatud kõrgharidussektor ning tihedad sidemed teaduse ja tööstuse vahel.

Innovatiivne liit

Innovatiivsuse suurendamine ja nende kitsaskohtade kõrvaldamine, mis takistavad heade ideede turuletoomist, on ELi strateegia „Innovatiivne liit” English keskmes. Selle eesmärk on suurendada liidu konkurentsivõimet ning edendada majanduskasvu ja töökohtade loomist.

Eduaruandest English selgub, et strateegiaga ollakse graafikus – 80% ettepankute puhul on alustatud nende rakendamist. See lähenemisviis hõlmab avaliku ja erasektori vahelise partnerluse edendamist, lihtsustades rahaliste vahendite ja oskustega tööjõu kättesaadavust ning vähendades bürokraatiat ja uute ideede patenteerimise kulusid.

Strateegiaga püütakse vähendada vahet ülemaailmsete innovatsiooniliidrite Lõuna-Korea, USA ja Jaapaniga. Lõuna-Korea edumaa ELi ees suureneb, kuid alates 2008. aastast on EL vähendanud mahajäämust USAst ja Jaapanist.

Tööstusinnovatsioon ELis

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad