Cosán nascleanúna

Luas a chur le tionscal carranna na hEorpa - 09/11/2012

Ceannsolas cairr © iStock/Olaru Radian-Alexandru

Tograí le cur le hiomaíochas earnáil carranna an AE trí infheistiú sa nuáil, rómhaorlathas a ísliú, treisiú le scileanna agus rochtain ar mhargaí thar lear a mhéadú.

Tá folláine thionscal na gcarranna ríthábhachtach do rath na hEorpa. Braitheann 12 milliún duine ar an earnáil sin dá dteacht isteach, go díreach nó go hindíreach.

Ach tá lucht déanta carranna faoi bhrú ón gcúlú domhanda. Tá an t-éileamh ag titim agus an t-iomaíochas ag méadú, rud a chuireann dúshlán roimh chuideachtaí AE sa bhaile agus thar lear. Fairis sin, ní mór do mhonaróirí freagairt don éileamh ar éifeachtúlacht fheabhsaithe fuinnimh agus ar charranna níos sábháilte.

Le freagairt do na dúshláin sin, is mó atá ar chuideachtaí díriú ar cháilíocht agus ar nuáil. Chun cabhrú leo san athrú mór sin, tá pacáiste beart á mholadh ag an gCoimisiún. Ina measc, tá:

  • infheistiú i dteicneolaíochtaí le gáis cheaptha teasa, truailleáin agus gleo a laghdú – trí chistí AE agus iasachtaí ón mBanc Eorpach Infheistíochta DeutschEnglishfrançais a úsáid agus trí dhreasachtaí airgeadais a shruthlíniú
  • margadh inmharthana tomhaltóirí a chruthú d'fheithiclí a úsáideann breoslaí malairte (leictreachas, hidrigin agus gás nádúrtha) - tríd an mbonneagar is gá a mhéadú, trí chaighdeán AE a chruthú do phlocóidí leictreacha athluchtúcháin
  • bearta nuálacha do shábháilteacht ar bhóithre a chur chun cinn - orthusan áirítear córais iompair chliste English (amhail ríomhairí ar bord, teicneolaíochtaí braiteora, seirbhísí digiteacha, córais chumarsáide)
  • rómhaorlathas agus cleachtais iomaíocha mhíchothroma a ísliú ar fud an AE
  • cuidiu le lucht tionscail rochtain níos fearr ar mhargaí idirnáisiúnta a fháil, trí chomhaontuithe trádála chothroma agus cur chun cinn feabhsaithe, go háirithe sna tíortha ina bhfuil an t-éileamh ag méadú
  • idirbheartaíochtaí idirnáisiúnta ar chomhchaighdeáin is ar chomhrialacha sábháilteachta d'fheithiclí leictreacha agus dá gcadhnraí a thabhairt chun críche
  • scileanna agus oiliúint a fheabhsú agus teacht roimh riachtanais an tionscail feasta
  • maoiniú don taighde agus don nuáil a úsáid ar shlí níos éifeachtúla ag na leibhéil Eorpacha agus náisiúnta.

Is ar straitéis thionsclaíoch English an Choimisiúin atá an plean bunaithe, staitéis a shocraíonn tosaíochtaí AE le treisiú le hearnálacha straitéiseacha – lena n-áirítear aerloingseoireacht, innealtóireacht, spás, ceimiceáin agus cógais freisin.

Is é is cuspóir don straitéis an meath sa mhonarú a aisiompú, trí chion an tionscail sin san olltáirge intíre a mhéadú ón 16% atá aige anois go thart ar 20% faoi 2020. Is ionann an mhonaraíocht agus 80% d'onnmhairithe an AE faoi láthair.

Tacaíocht AE do lucht déanta carranna

Tuarascáil AE ar an tionscal uathghluaisneach English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links