Navigatsioonitee

Paremini kaitstud õigus eraelu puutumatusele Internetis - 25/01/2012

Ettepanekud hõlmavad ühtseid eeskirju, millega inimesed saavad oma isikuandmete haldamist ja kasutamist paremini kontrollida.

Hiljutises uurimuses English , milles käsitleti suhtumist andmekaitsesse ELis, leiti järgmist:

  • kolmest eurooplasest kaks kardavad, et ettevõtted jagavad nende isikuandmeid ilma nende loata
  • kümnest inimesest üheksa soovivad ühetaolisi andmekaitse õigusi üle kogu Euroopa.

Nende probleemide lahendamiseks teeb komisjon ettepaneku ajakohastada ELi asjaomast direktiivi. Muutuste tulemusel koostataks ühtsed andmekaitse-eeskirjad, mis kehtiksid üle kogu ELi.

Kaitseb inimesi

Ettepanekud DeutschEnglishfrançais hõlmavad järgmist:

  • suurem vastutus ja rohkem kohustusi, mille puhul ettevõtted peaksid oma klientidele teatama isikuandmete igast vargusest või juhuslikust lekkest
  • selgus olukorras, kus ettevõttel on kellegi isikuandmete kasutamiseks vaja eelnevalt selle isiku nõusolekut – selline nõusolek peab olema antud selgesõnaliselt. Inimestel oleks ka juurdepääs oma isikuandmetele ning nad saaksid neid lihtsamini ühelt teenuseosutajalt teisele üle kanda
  • õigus olla unustatud, mille puhul inimesed saavad oma isikuandmeid kustutada, kui ettevõttel või muul organisatsioonil ei ole nende säilitamiseks mõjuvat põhjust
  • ELi eeskirjade kohaldamine isikuandmete töötlemisel väljaspool Euroopat, mille puhul inimesed saaksid kaasata liikmesriigi andmekaitseasutust isegi juhul, kui nende isikuandmeid töödeldakse mõnes väljaspool ELi asuvas ettevõttes.

Kasuks äritegevusele

Ühtsed eeskirjad soodustavad õigusakti järjekindlamat rakendamist kogu ELis. Ettevõtetel oleksid selged eeskirjad isikuandmete töötlemiseks.

Väheneks bürokraatia, mis hoiab ettevõtete kulusid kokku hinnanguliselt 2,3 miljardit eurot aastas. Näiteks peaksid ettevõtted asju ajama vaid üheainsa andmekaitseasutusega selles ELi liikmesriigis, kus toimub nende põhitegevus.

Parem jõustamine

Uute eeskirjadega saavad liikmesriikide andmekaitseasutused volitused jõustada ELi eeskirju rangemalt.

Kuritegude uurimise puhul rakendatakse konkreetset õigusakti andmevahetuse kohta.

Järgmised sammud

Ettepanekud täiendavad ELi poliitikat tõhustada internetikaubandust tarbijate suurema usalduse saavutamise kaudu. Kõik see annab panuse majanduskasvuks ja töökohtade loomiseks. ELi liikmesriikide valitused ja Euroopa Parlament peavad eeskirjad enne nende kehtima hakkamist heaks kiitma.

Täiendavalt ELi andmekaitse-eeskirjade läbivaatamise ettepanekute kohta English

Täiendavalt andmekaitse kohta ELis

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad