Navigačný riadok

Konzultácia o reforme riadenia a správy spoločností - 27/04/2011

Zasadačka spoločnosti so stolom, stoličkami a obrazovkou, na ktorej je zobrazený koláčový graf © Baris Simsek/iStock

Zainteresované strany môžu vo verejnej konzultácii navrhnúť, ako zlepšiť riadenie verejne obchodovaných spoločností a zvýšiť ochranu ich akcionárov.

Celosvetová finančná kríza odhalila slabé stránky právnych predpisov a etických kódexov, ktoré upravujú správu a riadenie spoločností v EÚ.

V týchto predpisoch a etických kódexoch sa ustanovujú štandardy riadneho a zodpovedného manažmentu spoločností, s ktorými sa obchoduje na európskych burzách. Ich účelom je zaistiť, aby sa manažment sústredil na dlhodobé záujmy akcionárov.

V rámci širšej reformy predpisov EÚ v oblasti práva obchodných spoločností Komisia v súčasnosti skúma, ako posilniť pravidlá správy a riadenia spoločností a znížiť ich závislosť na autoregulácii. Manažéri a členovia správnej rady by mali niesť väčší podiel zodpovednosti za svoje rozhodnutia.

Komisia svoje návrhy predstavila v zelenej knihe English a otvorila verejnú konzultácia o možnej reforme, ktorá by sa týkala lepšieho dohľadu nad správnou radou, väčšej účasti akcionárov a presadzovania pravidiel.

Správna rada

Jednou z oblastí konzultácie sú otázky týkajúce sa rôznorodosti a reprezentatívnosti správnej rady (v radách by malo byť viac žien a jej členovia by mohli pochádzať z viacerých krajín, pričom ich odborné skúsenosti a znalosti by mali byť rôznorodejšie).

Komisia sa taktiež zameriava na fungovanie správnych rád (napríklad čas, ktorý správna rada venuje dohľadu nad ochranou záujmov akcionárov), odmeňovanie ich členov a riadenie rizík.

Účasť akcionárov

Ďalším z cieľov Komisie je, aby sa akcionári vo väčšej miere podieľali na riadení a správe spoločností. Prostredníctvom konzultácie by Komisia chcela zistiť, ako by sa dal manažment spoločností motivovať k tomu, aby sa namiesto čo najrýchlejšieho zisku snažil o dosahovanie udržateľných výnosov a mal dlhodobú perspektívu.

Minoritní akcionári by mali byť lepšie chránení. Komisia chce prediskutovať aj to, či by mali byť spoločnosti schopné identifikovať svojich akcionárov.

Monitorovanie a presadzovanie pravidiel

Ak verejne obchodované spoločnosti v EÚ nedodržiavajú vnútroštátne odporúčania v oblasti správy a riadenia spoločností, musia svoje konanie každoročne zdôvodniť. Veľmi často však spoločnosti túto požiadavku zanedbávajú.

Komisia v zelenej knihe navrhla, aby sa sprísnili pravidlá o predkladaní vyhlásení a rozšíril dohľad vnútroštátnych monitorovacích orgánov.

Ďalšie kroky

Verejná konzultácia sa skončí 22. júla 2011. Komisia následne vyhodnotí, či je potrebná zmena právnych predpisov EÚ.

Vaše názory o lepšej správe a riadení spoločností English
Viac o práve obchodných spoločností a ich správe a riadení DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy