Navigācijas ceļš

Sabiedriskā apspriešana par uzņēmumu pārvaldības reformu - 27/04/2011

Uzņēmuma padomes apspriežu telpa ar galdu, krēsliem un LCD ekrānu, kurā redzama diagramma. © Baris Simsek/iStock

ES vēlas uzklausīt viedokļus par to, kā uzlabot publisku akciju sabiedrību pārvaldību un kā labāk aizsargāt akcionārus.

Līdz ar globālo finanšu krīzi atklājās trūkumi noteikumos un rīcības kodeksos, kuri regulē ES strādājošu uzņēmumu pārvaldību.

Šajos likumos un kodeksos ir noteikti standarti attiecībā uz tādu uzņēmumu labu un pienācīgu vadību, kuru akcijas pārdod Eiropas biržās. To mērķis ir nodrošināt to, ka uzņēmuma vadība koncentrējas uz akcionāru ilgtermiņa interešu īstenošanu.

Tāpēc tiek pārskatīti ES korporatīvās vadības tiesību akti, un šajā kontekstā Komisija izskata risinājumus, kā noteikumus padarīt stingrākus un novērst patvaļīgu rīcību. Vadītājus un direktoru padomes vairāk sauks pie atbildības par to lēmumiem.

Komisija savas idejas ir izklāstījusi darba dokumentā English , kas paredzēts iespējamo reformu sabiedriskai apspriešanai. Uzmanība pievērsta padomju labākai uzraudzībai, akcionāru līdzdalībai un noteikumu izpildes panākšanai.

Direktoru padomes

Apspriešanā paredzēts noskaidrot, vai uzņēmumiem būtu jāizvirza prasība, ka direktoru padomju sastāvam jābūt daudzveidīgākām un reprezentatīvākam, iekļaujot vairāk sieviešu un cilvēku, kam ir atšķirīga profesionālā pieredze, prasmes un etniskā izcelsme.

Komisija pievērsusies arī padomju darba veidam un tam, cik daudz laika padomju locekļi pavada, pārraugot akcionāru interešu ievērošanu. Vēl uzmanības lokā ir riska pārvaldība un direktoru atalgojums.

Akcionāru līdzdalība

Vēl viens Komisijas mērķis ir veicināt akcionāru aktīvāku dalību uzņēmumu pārvaldības lietās. Šajā apspriešanā tā vēlas noskaidrot, kā vadību varētu pārliecināt, ka jātiecas pēc ilgtspējīgas peļņas un labiem rezultātiem ilgstošā laikposmā, nevis pēc akciju cenas pieauguma, kas saglabājas tikai neilgu laiku.

Vairāk aizsargās arī mazākumakcionārus. Komisija vēlas uzzināt ieinteresēto personu viedokļus par to, vai uzņēmumiem būtu jādod iespēja uzzināt, kas ir to akcionāri.

Uzraudzība un izpilde

Ja ES strādājošas publiskas akciju sabiedrības neizpilda valsts ieteikumus attiecībā uz korporatīvo pārvaldību, tām ir pienākums reizi gadā sniegt ziņojumu, kurā paskaidroti iemesli. Tomēr uzņēmumi pārāk bieži šo prasību nepilda.

Apspriešanai paredzētajā darba dokumentā izteikts ieteikums, ka minētajai prasībai attiecībā uz ziņojumu sniegšanu jābūt stingrākai un detalizētākai un ka dalībvalstu uzraudzības iestādēm jādod plašākas pilnvaras.

Turpmākie pasākumi

Apspriešana beigsies 22. jūlijā. Pēc tam Komisija izlems, vai attiecīgie ES tiesību akti būtu jāgroza.

Jūsu viedoklis par uzņēmumu labāku pārvaldību English
Vēl par uzņēmējdarbības tiesībām un korporatīvo pārvaldību DeutschEnglishfrançais

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites