Διαδρομή πλοήγησης

Αναθεώρηση των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης - Διαβούλευση - 27/04/2011

Αίθουσα συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου μιας επιχείρησης με τραπέζι, καρέκλες και μια οθόνη LCD που δείχνει ένα κυκλικό διάγραμμα © Baris Simsek/iStock

Ζητούνται απόψεις για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η διοίκηση των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών και να ενισχυθεί η προστασία των μετόχων.

Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση φανέρωσε τις ελλείψεις στους κανόνες και τους κώδικες συμπεριφοράς που διέπουν τη διοίκηση επιχειρήσεων με έδρα την ΕΕ.

Αυτοί οι κανόνες και κώδικες καθορίζουν τα πρότυπα ορθής και υπεύθυνης διοίκησης των επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες σε ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Στόχος τους είναι να εξασφαλίσουν ότι η διοίκηση μιας επιχείρησης παραμένει προσηλωμένη στο μακροπρόθεσμο συμφέρον των μετόχων της.

Στο πλαίσιο ευρύτερης αναθεώρησης του εταιρικού δικαίου της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει σήμερα τρόπους ενδυνάμωσης των κανόνων και μείωσης της εξάρτησης τους από την αυτορρύθμιση. Τα διευθυντικά στελέχη και τα διοικητικά συμβούλια θα είναι σε μεγαλύτερο βαθμό υπόλογα για τις αποφάσεις τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τις ιδέες της σε ένα κείμενο συζήτησης English που αποτελεί τη βάση μιας δημόσιας διαβούλευσης με αντικείμενο πιθανές μεταρρυθμίσεις για καλύτερη επίβλεψη των διοικητικών συμβουλίων, συμμετοχή των μετόχων και εφαρμογή των κανόνων.

Διοικητικά συμβούλια

Διατυπώνεται το ερώτημα κατά πόσο θα πρέπει να απαιτείται ο διορισμός μιας μικτής και πιο αντιπροσωπευτικής ομάδας διοικητικών στελεχών, π.χ. με περισσότερες γυναίκες και άτομα με διαφορετικό επαγγελματικό ιστορικό και δεξιότητες, καθώς και εθνικότητα.

Η Επιτροπή εξετάζει επίσης τον τρόπο λειτουργίας των συμβουλίων και τον χρόνο που αφιερώνουν τα μέλη τους στη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων. Εξετάζονται επίσης η διαχείριση κινδύνων και οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών.

Συμμετοχή των μετόχων

Έτερος στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να έχουν οι μέτοχοι πιο ενεργό συμμετοχή σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. Μέσω της διαβούλευσης επιθυμεί να μάθει τρόπους για να πειστεί η διοίκηση να επιδιώκει βιώσιμα κέρδη και μακροπρόθεσμη απόδοση και όχι μόνον βραχυπρόθεσμα κέρδη.

Επίσης θα πρέπει να ενισχυθεί η προστασία των μειοψηφούντων μετόχων. Ζητούνται απόψεις για το αν οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μπορούν να εξακριβώνουν τα στοιχεία των μετόχων τους.

Παρακολούθηση και εφαρμογή

Όταν οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες της ΕΕ δεν συμμορφώνονται με τις συστάσεις των εθνικών κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης, απαιτείται να προβαίνουν σε ετήσιες δηλώσεις που να αιτιολογούν γιατί αποκλίνουν από αυτές. Πάρα πολύ συχνά, αυτό δεν συμβαίνει.

Το κείμενο συζήτησης θέτει το ερώτημα αν θα πρέπει να υπάρχουν αυστηρότεροι και πιο λεπτομερείς κανόνες σχετικά με αυτές τις δηλώσεις και αν θα πρέπει οι εθνικοί φορείς ελέγχου να συμμετέχουν πιο ενεργά στις δηλώσεις εταιρικής διακυβέρνησης των εταιρειών.

Επόμενα βήματα

Η διαβούλευση λήγει στις 22 Ιουλίου. Στη συνέχεια η Επιτροπή θα αποφασίσει κατά πόσο είναι απαραίτητο να τροποποιηθούν οι σχετικοί κανόνες της ΕΕ.

Οι απόψεις σας σχετικά με μια καλύτερη εταιρική διακυβέρνηση English
Περισσότερα σχετικά με το εταιρικό δίκαιο και την εταιρική διακυβέρνηση DeutschEnglishfrançais

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι