Navigatsioonitee

Euroopa tööstuse visioon - 29/10/2010

ELi uus kava tööstuse jaoks, eesmärgiga luua töökohti ja säilitada tootmine Euroopas.

Majanduslangus tabas Euroopa tööstust valusalt, kuid nüüd näitab see siiski märke taastumisest. Euroopa Komisjon on koostanud kava tööstussektori tugevdamiseks tulevikus.

Uus tööstuspoliitika DeutschEnglishfrançais tugineb eeldustel, et tänapäeva globaliseerumise tingimustes ei ole riiklikud tööstusharud asjakohased ning tugev tootmissektor annab hulga hästitasustatud töökohti. Üleminekut jätkusuutlikule majandusele tuleb käsitleda kui ärivõimalust konkurentsivõime suurendamiseks.

Asjaomane poliitika on üks seitsmest põhialgatusest Euroopa 2020. aasta strateegia DeutschEnglishfrançais raames aruka, säästva ja õiglase majanduskasvu saavutamiseks. Poliitika eesmärgid on järgmised:

  • õiguskeskkonna loomine, mis soodustab ettevõtete konkurentsivõimet
  • ettevõtete juurdepääsu lihtsustamine rahalistele vahenditele ning väikeettevõtete loomise edendamine
  • parem transpordi-, energeetika- ja sideinfrastruktuur
  • tõhus ja jätkusuutlik toorainetega varustamine ja nende varude haldamine
  • innovatsiooni edendamine ehitussektoris ning biokütuste, maantee- ja raudteetranspordi sektorites.

Tööstusvolinik Antonio Tajani sõnul ei ole jätkusuutlikkust ilma konkurentsivõimeta ning vastupidi. Samuti ei ole neist kumbagi ilma olulise edasiminekuta innovatsiooni alal.

Edusammude jälgimine

Igal aastal koostatakse ELi kui terviku ning eraldi liikmesriikide konkurentsivõimet käsitlevaid aruandeid. Esimeses aruandes käsitletakse iga riigi tööstussektorit, tegevust teadusuuringute ja innovatsiooni alal ning säästvaid lähenemisviise.

Näiteks Ühendkuningriigi puhul kajastab aruanne olulist tööjõukulude kasvu viimase kümne aasta jooskul ning 15-protsendilist tootmise langust majanduskriisi ajal. Näiteks Austria majandus on väga konkurentsivõimeline ning seal ei ole suuri takistusi. Talle tuleks kasuks haridusreformid ettevõtjate hulga suurendamiseks.

Tööstus annab tööd neljandikule erasektoris töötavatest eurooplastest. Tööstuse arvele jääb ka 80 % kõigist erasektoris tehtavatest teadusuuringutest.

Üleilmastumise ajastu tööstuspoliitika DeutschEnglishfrançais

Euroopa tööstuse konkurentsivõime

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad