Navigatsioonitee

Põllumajanduse muutmine õiglasemaks ja keskkonnasõbralikumaks - 04/07/2013

Nisu © iStockphoto

Jõuti kokkuleppele ELi põllumajanduspoliitikas tehtavates muudatustes, mis jõustuvad alates 2014. aastast. See hõlmab säästva põllumajanduse toetamist, rohkem abi algajatele põllumajandustootjatele ning rahaliste vahendite ühtlasemat jaotamist ELi liikmesriikide vahel.

ELi poliitika, mida tuntakse ühise põllumajanduspoliitikana, on loodud selleks, et põllumajandustootjatel oleks inimväärne elatustase ja eurooplased saaksid omale mõistliku hinna eest piisavalt süüa osta.

Poliitika toimib järgmiselt:

  • põllumajandustootjate sissetulekute toetamine, tingimusel et nende toodang vastab toiduohutuse, keskkonnakaitse, loomade tervishoiu ja heaolu rangetele nõuetele. (See moodustab 70% ELi põllumajanduse toetamise eelarvest);
  • turu stabiliseerimine, kui põllumajandust mõjutavad ebasoodsad tingimused, nagu halb ilm või haigus (ligikaudu 10% eelarvest);
  • põllumajandusettevõtete moderniseerimine, et muuta need konkurentsivõimelisemaks (20% ELi toetusest põllumajandusele, millele lisanduvad riikidelt saadavad rahalised vahendid).

Vastavalt kokkuleppele muudetakse mõningaid eeskirju alates 2014. aasta jaanuarist. Sissetulekutoetuse saamiseks peavad põllumajandustootjad näiteks üle võtma säästvad tavad mullastiku kvaliteedi, bioloogilise mitmekesisuse, põllukultuuride mitmekesistamise ja terviklike rohumaade edendamiseks.

Reformiga muudetakse õiglasemaks ka rahaliste vahendite jaotamine: ükski ELi liikmesriik ei tohiks aastaks 2019 saada vähem kui 75% ELi keskmisest.

Poliitikud on jõudnud kokkuleppele ka muudatustes, mis hõlbustavad noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamist asjaomases valdkonnas. Praegu on 30% Euroopa 12 miljonist põllumajandustootjast üle 65-aastased ning ainult 6% alla 35-aastased.

Lisaks juba olemasolevale abile saavad uued põllumajandustootjad esimese viie aasta eest 25% rohkem sissetulekutoetust.

Uute eeskirjadega kindlustatakse teatavates sektorites ka põllumajandustootjate läbirääkimispositsiooni, andes kutseorganisatsioonidele volitused sõlmida nende nimel müügilepinguid.

Uued eeskirjad jõustuvad 2014.aasta jaanuaris. Mõned viimased punktid pannakse paika üldistel läbirääkimistel ELi eelarve kohta ajavahemikuks 2014–2020.

ELis on ligikaudu 12 miljonit täistööajaga põllumajandustootjat. Põllumajandus- ja toiduainesektor moodustab 6% ELi SKPst ning pakub tööd 46 miljonile inimesele.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad