Διαδρομή πλοήγησης

Βιολογικός λογότυπος: 12 λευκά αστέρια σε σχήμα φύλλου σε πράσινο φόντο © EU

Χρειαζόμαστε τη γνώμη σας για το πώς θα μπορέσουμε να προωθήσουμε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων στην Ευρώπη.

Με τη θέσπιση αυστηρών κοινών κανόνων για τα βιολογικά προϊόντα, η ΕΕ επιδιώκει να αυξήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και να προβάλει το έργο των Ευρωπαίων παραγωγών βιολογικών προϊόντων οι οποίοι φροντίζουν για την ύπαιθρο, τη βιοποικιλότητα και την τήρηση υψηλών προτύπων προστασίας των ζώων.

Το 2% των τροφίμων που αγοράζουν σήμερα οι καταναλωτές στην ΕΕ πιστοποιούνται ως βιολογικά, και 200.000 γεωργικές εκμεταλλεύσεις (το 2% του συνόλου) χαρακτηρίζονται ως βιολογικής παραγωγής.

Η Επιτροπή αναζητά τρόπους βελτίωσης των κανόνων της ΕΕ που ισχύουν για τα βιολογικά προϊόντα, ώστε να αυξηθεί κι άλλο η ζήτησή τους. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, θα θέλαμε να μάθουμε τις απόψεις σας όσον αφορά:

  • την απλούστευση των κανόνων, με ταυτόχρονη εξασφάλιση ενισχυμένων προτύπων
  • τη διασφάλιση ότι γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ) –οι οποίοι απαγορεύονται βάσει των κανόνων– δεν θα υπεισέρχονται τυχαία στην τροφική αλυσίδα
  • την προώθηση βιολογικών προϊόντων μέσω των νέων κανόνων επισήμανσης (ιδίως υποχρεωτική χρήση του ευρωπαϊκού λογότυπου για όλα τα βιολογικά προϊόντα που παράγονται στην ΕΕ )
  • την επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης 2004 της Επιτροπής για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας
  • τη διενέργεια αυστηρότερων ελέγχων με σκοπό την πρόληψη της απάτης
  • την αντιμετώπιση κενών στην τρέχουσα νομοθεσία για τις εισαγωγές.

Η διαδικτυακή διαβούλευση θα διεξάγεται μέχρι τις 10 Απριλίου 2013. Οι παρατηρήσεις που θα συγκεντρωθούν θα βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων σ' αυτόν τον τομέα. Η Επιτροπή σχεδιάζει να υποβάλει προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αλλάξουν οι κανόνες γύρω στο τέλος του 2013.

Σήμερα θεωρούνται βιολογικά τα τρόφιμα που περιέχουν βιολογικά γεωργικά συστατικά σε ποσοστό τουλάχιστον 95%. Η βιολογική γεωργία δίνει έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και την καλή μεταχείριση των ζώων. Οι γεωργοί πρέπει να αποφεύγουν ή να μειώσουν δραστικά τη χρησιμοποίηση συνθετικών χημικών προϊόντων, όπως λιπάσματα, ζιζανιοκτόνα, πρόσθετα και φάρμακα.

Για να αναγνωριστούν εισαγόμενα τρόφιμα ως βιολογικά, οι χώρες παραγωγής τους πρέπει να διαθέτουν κανόνες για τη βιολογική παραγωγή και την πιστοποίηση που ισοδυναμούν με τους αντίστοιχους κανόνες της ΕΕ.

Όταν χρησιμοποιούν τον λογότυπο της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα, οι παραγωγοί οφείλουν να περιλαμβάνουν σ' αυτόν τον αριθμό αναφοράς της αρχής πιστοποίησης και τα ονόματα του παραγωγού, του μεταποιητή ή του διανομέα που διαχειρίστηκε τελευταίος το προϊόν. Εθνικά σήματα πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα με τον λογότυπο της ΕΕ.

Περισσότερα για τη βιολογική γεωργία στην ΕΕ

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι