Навигационна пътека

По-справедлива, по-екологична и по-ефикасна ОСП - 12/10/2011

Група работници берат грозде © ЕС

План за преструктуриране на селскостопанската политика на ЕС с цел гарантиране на продоволствената сигурност, опазване на околната среда и гарантиране на устойчиво развитие в селските райони.

Реформите в общата селскостопанска политика (ОСП) след 2013 г. имат за цел да помогнат на селскостопанските производители да се приспособят към променящите се нужди на пазара и да гарантират устойчивост на хранителните доставки.

С предложенията DeutschEnglishfrançais селските стопани се насърчават да повишат своята конкурентоспособност, което от своя страна да гарантира оптимално използване на средствата. За потребителите това ще доведе до качествени храни на разумни цени.

Мерките включват:

  • по-справедлива, по-леснодостъпна и по-целенасочена помощ – ограничаване на базисното подпомагане до действащи фермери и определяне на таван от 300 000 евро на стопанство и на година, както и по-равностойно разпределение на средствата между селските стопани, регионите и държавите-членки,
  • помощ за стопаните да се справят с внезапните промени в цените и търсенето – ускоряване на помощта по време на икономически кризи,
  • заделяне на 30 % от плащанията в рамките на ОСП за стопанства, използващи практики за опазване на околната среда – помощ за диверсификация на културите, поддържане на постоянни пасища, опазване на природните резервати и ландшафти,
  • по-целенасочени научни изследвания и иновации – удвояване на средствата за изследователска и развойна дейност, приспособяване на научните изследвания към нуждите на селските стопани и ускоряване на предаването на научна информация от лабораториите към стопанствата,
  • повече правомощия за фермерите – подкрепа за организации на селскостопански производители и насърчаване на преките връзки между производители и потребители, съкращавайки броя на посредниците,
  • подкрепа за опазването на околната среда – превръщане на борбата срещу изменението на климата и ефективното използване на ресурсите в основни приоритети в селските райони,
  • привличане на по-млади селскостопански производители – помощ за фермери на възраст под 40 години през първите им пет години на дейност,
  • стимулиране на заетостта и предприемачеството в селските райони – предоставяне на максимум 70 000 евро за период от пет години например за проекти за малки предприятия,
  • предотвратяване на опустяването – отпускане на допълнителни средства за селски стопани в райони с неблагоприятни природни условия,
  • намаляване на административната тежест – опростяване на правилата, особено за малките стопанства, които ще получат плащане с фиксиран размер от 500 до 1000 евро на стопанство и на година.

В резултат на предходни реформи делът на общата селскостопанска политика в бюджета на ЕС е намалял от почти 75 % на 41 %. Чрез новите предложения наличните средства би следвало да се използват по по-целенасочен и ефикасен начин.

Очаква се те да влязат в сила през 2014 г. след като бъдат одобрени от Европейския парламент, националните министерства и Съвета на ЕС.

Повече за бъдещето на ОСП DeutschEnglishfrançais

Повече за селското стопанство и развитието на селските райони

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки