Навигационна пътека

Обща селскостопанска политика - възможности за реформа - 18/11/2010

Крави в поле на фона на хълмове © ЕС

Три възможности за реформиране на селскостопанската политика на ЕС за продоволствена сигурност, устойчиво селско стопанство, подобряване на околната среда и развитие на селските райони.

В течение на годините общата селскостопанска политика (ОСП) претърпя развитие, но са необходими по-нататъшни реформи, за да се отговори на променящите се нужди на пазара и за да се справим с икономическата криза.

Фермерите също играят много важна роля, като обработват земята си по екологосъобразен начин и предоставят на потребителите качествени храни на справедливи цени. Тази тяхна роля напълно оправдава получаваната от тях пряка помощ от ЕС, която сега Комисията се опитва да направи по-ефикасна.

Основните цели на бъдещата реформа, определени чрез консултации с правителствата на държавите от ЕС, с институции, фермери и обществеността, са безопасни и достатъчни доставки на храни, устойчиво управление на природните ресурси и балансирано развитие на селските райони.

Въз основа на получените мнения, Комисията предлага три по-общи политически възможности, за да се постигнат тези цели след 2013 г. Всички те имат за цел ОСП да стане по-справедлива и по-ефикасна.

Възможностите за реформиране на системата на преки плащания за фермерите варират от по-справедливо разпределение на средствата между държавите от ЕС до въвеждане на променливо възнаграждение въз основа на няколко фактора, сред които и техните действия за опазване на околната среда.

Мерките за пазарни интервенции бяха сведени от 92 % от бюджета на ОСП през 1991 г. до едва 5 % през тази година, но Комисията, подкрепяна от обществеността, обмисля по-нататъшно опростяване на този традиционен инструмент, за да се подобри функционирането на хранителната верига "от фермата до трапезата".

Реформата на програмите за развитие на селските райони би могла да включва увеличаване на финансирането за проекти, свързани с изменението на климата, водите, биоразнообразието, възобновяемата енергия и иновациите. Друга възможност е усилията да се насочат само към изменението на климата и околната среда.

В момента тези възможности се обсъждат, като предложените подходи ще бъдат предмет на по-нататъшни обществени консултации. Резултатите заедно с оценката на въздействието на различните възможности ще бъдат включени в законодателните предложения, които ще бъдат представени през 2011 г. Очаква се предложенията да влязат в сила през 2014 г.

Още за бъдещето на ОСП DeutschEnglishfrançais

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки