Стратегия за морските басейни: Черно море
Черно море
 

Шест държави имат излаз на Черно море, включително България и Румъния, които са членове на ЕС. Задълбоченият диалог и участието на заинтересованите лица са жизненоважни за прилагането на последователен и координиран подход към морските въпроси в региона. През 2011 г. беше проведен първият диалог със заинтересованите лица от България и Румъния.

След това Комисията включи в диалога всички черноморски държави, като организира конференция с участието на заинтересованите държави от Черноморския регион в Букурещ, Румъния. С проявата бе дадено началото на нов етап на прагматично сътрудничество по морските въпроси на равнище морски басейни с цел постигане на по-голям растеж и създаване на повече работни места в крайбрежните общности и държави.

Като последваща мярка от тази проява, през 2014 г. започна проучвателна мисия (проучване за осъществимост), за да се прецени състоянието на морските въпроси в страните с излаз на Черно море и да бъде предложен механизъм на сътрудничество в морския басейн в рамките на интегрираната морска политика. Резултатите от мисията се очакват през първата половина на 2015 г.

Като се възползва от успеха на конференцията в Букурещ, през 2015 г. Европейската комисия ще обсъди с работещи в сферата на морското дело и с предприемачи от Черноморския регион как да използват максимално своя потенциал и да генерират трайни социални и икономически ползи в крайбрежните райони. За целта на 24 март в София ще се състои Втората конференция на заинтересованите страни във връзка с Черно море. Повече информация можете да намерите на уебстраницата на проявата.

Регионално сътрудничество

Започнатото от ЕС Черноморско взаимодействие е инициатива за регионално сътрудничество със и между страните, имащи излаз на Черно море. То е замислено като гъвкава рамка за осигуряване на по-голяма последователност и политически насоки, като същевременно държавите се приканват към по-интегриран подход.  През 2015 г. Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност публикуваха съвместен работен документ pdf - 531 KB [531 KB] All available translations. относно изпълнението на Черноморското взаимодействие в периода от 2009 г. до 2014 г. Документът дава представа за напредъка в основни области на сътрудничеството в Черноморския регион, включително интегрираната морска политика.
 
ЕС също така има статут на наблюдател в две регионални организации:

Финансиране на проекти, свързани с Черно море

Свързани с морското дело и корабоплаването финансирани от ЕС проекти има в различни области на политиката. Те се финансират със средства от различни фондове на ЕС. Финансова помощ за действия в този регион се предоставя най-вече чрез Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) и Европейския инструмент за съседство (ENI).

Със средства по линия на Европейския инструмент за съседство се финансира Съвместната оперативна програма за Черноморския басейн за 2007 — 2013 г., чиято цел е да допринесе за по-силно и устойчиво икономическо и социално развитие на региона.

Трите конкретни цели на програмата са:

  • насърчаване на икономическото и социалното развитие в крайбрежните райони;
  • съвместна работа в отговор на общи предизвикателства;
  • насърчаване на сътрудничеството между хората по места.

В рамките на програма Хоризонт 2020 през 2014 г. бе отправена целева покана за Черноморския регион с бюджет от 1,5 млн. евро. Сред подадените кандидатури има проект, чиято цел е създаване на (самоиздържаща се) мрежа от изследователски институти, представители на академичните среди, мозъчни тръстове и изпълнителни агенции от региона, които ще се опитат да обединят ресурсите на всички страни с излаз на Черно море (и извън този регион) за проекти от общ интерес в областта на науката, технологиите и иновациите. Проектът се нарича Черноморски хоризонт и ще се изпълнява през следващите 36 месеца.

Инфографика за синия растеж

Допълнителна информация

Съобщения на Комисията

Парламентарни резолюции

Морски форум

Европейски морски атлас

Морско дело