Стратегия за морските басейни: Черно море
Черно море
 

Шест държави имат излаз на Черно море, включително България и Румъния, които са членове на ЕС. За да се постигнат съгласуваност и по-добра координация между основните сектори на техните сини икономики, Европейската комисия се стреми към диалог със заинтересованите лица (публични и частни), помага за повишаване на техния капацитет и подкрепя дейности за сътрудничество по въпроси, свързани с морското дело и корабоплаването.

Основавайки се на успеха на първия диалог за интегрираната морска политика, проведен с български и румънски заинтересовани лица през 2011 г., и на конференцията на високо равнище на заинтересованите страни във връзка с Черно море, състояла се в Букурещ (Румъния) през 2014 ., Европейската комисия обедини усилията си с работещи в сектора на морското дело и предприемачи от Черноморския регион, за да обсъдят как те да реализират напълно потенциала си и да генерират устойчиви икономически и социални ползи в крайбрежните области. За целта през март 2015 г. в София се състоя Втората конференция на заинтересованите страни във връзка с Черно море.

Междувременно се провежда проучвателна мисия (проучване за осъществимост), за да се оцени състоянието на усилията в областта на морското дело в крайбрежните държави и да се предложи механизъм за изпълнение на проект за сътрудничество в морския басейн, за да се повиши осведомеността за интегрираната морска политика и да се увеличи капацитетът на участниците от публичния сектор. Проектен документ pdf - 699 KB [699 KB] All available translations. е вече подготвен и в момента се обсъжда с представители на крайбрежните страни и организации в региона.

Европейската комисия също така подкрепя усилията на повече от 10 изследователски института и заинтересовани лица от публичния сектор от всички черноморски държави да обединят събраните от тях през последните години данни и да създадат единна цифрова карта на дъното на Черно море, включваща геологията, местообитанията и живота в морето. Първата версия на картата се очаква през 2016 г.

Бяха поръчани проучвания, за да се определят области за засилено сътрудничество на равнище морски басейн и да се изследва потенциалът на морските клъстери. Резултатите са публикувани и могат да бъдат намерени на уебстраницата на Морския форум (вж. по-долу). Последващи действия (т.е. две покани за представяне на предложения) са вече пубкликувани.

Регионално сътрудничество

Започнатото от ЕС Черноморско взаимодействие е инициатива за регионално сътрудничество със и между страните, имащи излаз на Черно море. То е замислено като гъвкава рамка за осигуряване на по-голяма последователност и политически насоки, като същевременно държавите се приканват към по-интегриран подход.  През 2015 г. Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност публикуваха съвместен работен документ pdf - 531 KB [531 KB] All available translations. относно изпълнението на Черноморското взаимодействие в периода от 2009 г. до 2014 г. Документът дава представа за напредъка в основни области на сътрудничеството в Черноморския регион, включително интегрираната морска политика.
 
ЕС също така има статут на наблюдател в две регионални организации:

Финансиране на проекти, свързани с Черно море

Свързани с морското дело и корабоплаването финансирани от ЕС проекти има в различни области на политиката. Те се финансират със средства от различни фондове на ЕС. Финансова помощ за действия в този регион се предоставя най-вече чрез Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) и Европейския инструмент за съседство (ENI).

Със средства по линия на Европейския инструмент за съседство се финансира Съвместната оперативна програма за Черноморския басейн за 2007 — 2013 г., чиято цел е да допринесе за по-силно и устойчиво икономическо и социално развитие на региона.

Трите конкретни цели на програмата са:

 • насърчаване на икономическото и социалното развитие в крайбрежните райони;
 • съвместна работа в отговор на общи предизвикателства;
 • насърчаване на сътрудничеството между хората по места.

В рамките на програма „Хоризонт 2020“ през 2014 г. бе отправена целева покана за Черноморския регион с бюджет от 1,5 млн. евро. Измежду предложените проекти бе избран един, чиято цел е създаване на самоподдържаща се мрежа от изследователски институти, научни институции, мозъчни тръстове и агенции за изпълнение в региона. Черноморски хоризонт ще обедини ресурсите на крайбрежните държави (а също и на други страни) за проекти от общ интерес в областта на науката, технологията и иновациите. Той ще бъде изпълняван през следващите 36 месеца.

Инфографика за синия растеж

Допълнителна информация

Съобщения на Комисията

Парламентарни резолюции

Морски форум

Европейски морски атлас

Морско дело

Новини

 • 28/04/2016 - Commissioner Vella launches #MedFish4Ever campaign

  Many Mediterranean fish stocks are in a worrying state, with alarming consequences for income and jobs in the Mediterranean fishing sector. To highlight the need for action, European Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs, Karmenu Vella, yesterday launched the campaign #MedFish4Ever. More than 80 representatives from EU institutions, European regions, business, and NGOs gathered at the European Commission stand at the Seafood Global Expo in Brussels for the launch event.

 • 28/04/2016 - Brussels: Governments discuss the future of the Mediterranean at Seafood Expo

  Concerned with the steep decline of fish stocks in the Mediterranean, on 27 April Commissioner for the Environment, Maritime Affairs and Fisheries Karmenu Vella hosted a high level Ministerial meeting with fisheries ministers from countries bordering the Mediterranean. Nineteen out of twenty-two riparian countries were represented, as well as GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean), FAO and MEDAC (Mediterranean Advisory Council).

 • 27/04/2016 - Mediterranean fisheries: stocks recovery means fishers’ recovery

  To reverse the dramatic decline of Mediterranean fisheries, Commissioner Vella commits to improve the state of the stocks and thus the economic prospects of the industry. At a global event in Brussels, he unveils a new strategy for the Mediterranean and launches a dialogue with Ministers from EU and non-EU countries.