Merten aluesuunnittelu

1. Mitä merten aluesuunnittelu on?

Suomi © Lionel Flageul

Merten aluesuunnittelu tarkoittaa sen suunnittelemista, milloin ja missä ihmiset toimivat merellä. Sen avulla varmistetaan, että toiminta on mahdollisimman tehokasta ja kestävää. Merten aluesuunnittelussa otetaan sidosryhmät avoimella tavalla mukaan merellä tapahtuvan toiminnan suunnitteluun (katso myös rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja hoitoa koskevat sivut.)

Komissio ehdotti maaliskuussa 2013 lainsäädäntöä pdf, jolla luotaisiin yhteiset puitteet merten aluesuunnittelulle ja rannikkoalueiden yhdennetylle käytölle ja hoidolle. Kaikki EU-maat saisivat vapaasti suunnitella merellä tapahtuvan toimintansa, mutta paikallista, alueellista ja kansallista suunnittelua jaetuilla merialueilla yhdenmukaistettaisiin entistä paremmin yhteisten vähimmäisvaatimusten avulla.

2. Miksi EU tarvitsee sääntöjä merten aluesuunnitteluun?

Kilpailu merialueista – esimerkiksi uusiutuvan energian tuotannossa, vesiviljelyalalla ja muilla kasvualoilla – on paljastanut, että tehokasta hallintaa tarvitaan, jotta voidaan välttää mahdolliset ristiriidat ja luoda synergiaetuja eri toiminnoille.

3. Mitä hyötyä merten aluesuunnittelusta on?

Merten aluesuunnittelu

  • vähentää ristiriitoja eri sektoreiden välillä ja luo synergiaetuja eri toiminnoille
  • kannustaa investointeihin lisäämällä ennustettavuutta ja avoimuutta sekä selkeyttämällä sääntöjä. Tämä auttaa edistämään uusiutuvien energialähteiden ja -verkkojen kehitystä, auttaa perustamaan mertensuojelualueita sekä helpottaa öljyyn ja kaasuun sijoittamista
  • lisää koordinointia jäsenmaiden viranomaisten välillä käyttämällä yhtä ainoaa välinettä tasapainottamaan useiden merellä tapahtuvien toimintojen kehitystä. Tämä selkeyttää toimintaa ja tuo säästöjä
  • lisää rajat ylittävää yhteistyötä EU-maiden välillä. Yhteistyö voi liittyä muun muassa kaapeleihin, putkiin, laivaväyliin ja tuulivoimalaitteisiin
  • suojelee ympäristöä, koska sen avulla kyetään havaitsemaan nopeasti, mitkä vaikutukset ja mitkä mahdollisuudet on alueiden käyttämisellä moniin tarkoituksiin.

Viralliset asiakirjat

Lisätietoa

Hankkeet

Euroopan meriatlas - Merten aluesuunnittelu

Workshopit

Maritime Forum -sivusto

Meriasiat

Haku

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi

Uutiset