EU:s strategi för sjöfartsskydd

Vad handlar det om?

Foto av Catrin Owen

I juni 2014 antog rådet en strategi för sjöfartsskydd för hela havsområdet. Tanken med strategin är att hantera havsrelaterade risker och hot på EU-nivå och skapa en gemensam ram för nationella och europeiska myndigheter så att deras åtgärder drar åt samma håll. Strategin ska också skydda EU:s strategiska marina intressen och se hur det kan göras. Målet är att olika sektorsspecifika strategier och åtgärder ska vara samstämmiga. Strategin ska framför allt stärka kopplingen mellan inre och yttre säkerhetsaspekter av EU:s havspolitik och det civila och militära samarbetet.

De främsta målen är att

1) kartlägga och beskriva EU:s viktigaste strategiska marina intressen

2) kartlägga och beskriva hot, utmaningar och risker för EU:s strategiska marina intressen

3) organisera insatser, dvs. fastställa gemensamma politiska mål, principer och områden för gemensamt stöd som bidrar till samstämmiga sektorsspecifika åtgärder och strategier.

I december 2014 antog rådet en handlingsplan pdf - 210 KB [210 KB] Alla tillgängliga språkversioner. för att genomföra strategin (se också vårt faktablad pdf - 501 KB [501 KB] Alla tillgängliga språkversioner.). Handlingsplanen innehåller 130 åtgärder på fem områden:

1) Internationella insatser pdf - 2 MB [2 MB] Alla tillgängliga språkversioner.

2) Lägesbild, övervakning och informationsutbyte pdf - 539 KB [539 KB] Alla tillgängliga språkversioner.

3) Kapacitetsutveckling pdf - 470 KB [470 KB] Alla tillgängliga språkversioner.

4) Riskhantering, skydd av kritisk sjöfartsinfrastruktur och krishantering pdf - 496 KB [496 KB] Alla tillgängliga språkversioner.

5) Forskning, innovation och utbildning pdf - 496 KB [496 KB] Alla tillgängliga språkversioner.

Handlingsplanen innehåller också en tidsplan för åtgärderna och anger vem som ansvarar för vad, inom EU och på nationell nivå.

Officiella dokument

Mer information

Havsfrågor

Nyheter