Stratégia námornej bezpečnosti

O čo ide?

Autor fotografie: Catrin Owen

V júni 2014 Európska rada schválila stratégiu námornej bezpečnosti pre svetové oceány. Cieľom tejto stratégie je poskytnúť spoločný rámec pre relevantné orgány na vnútroštátnej a európskej úrovni s cieľom zabezpečiť súdržný rozvoj politík týchto orgánov a koherentnú európsku reakciu na námorné hrozby a riziká. Ďalším cieľom stratégie je chrániť strategické námorné záujmy EÚ a identifikovať možné postupy v tejto oblasti. Prostredníctvom rámca sa vymedzí rozsah pôsobnosti politiky a zabezpečí konzistentnosť medzi rôznymi sektormi a stratégiami námornej politiky. Navyše sa výrazne posilní prepojenie vnútorných a vonkajších bezpečnostných aspektov námornej politiky EÚ a civilnej a vojenskej spolupráce.

Hlavné ciele stratégie námornej bezpečnosti EÚ sú:

1) identifikovať a prezentovať hlavné strategické námorné záujmy EÚ;

2) identifikovať a prezentovať námorné hrozby, výzvy a riziká pre strategické námorné záujmy EÚ a

3) koordinovať postup, t. j. poskytnúť spoločné politické ciele, spoločné zásady a oblasti spoločnej podpory ako základ spoločného strategického rámca s cieľom vytvoriť spoločného menovateľa pre rôznorodý a rozsiahly súbor sektorových námorných politík a stratégií.

Túto stratégiu doplní do konca roka 2014 akčný plán.

Oficiálne dokumenty

Ďalšie informácie

Námorné záležitosti

Aktuality