Jūras drošības stratēģija

Par stratēģiju

Foto: Catrin Owen

2014. gada jūnijā Eiropas Padome pieņēma jūras drošības stratēģiju visai jūrlietu nozarei. Stratēģija ir vienots atskaites punkts kompetentajām valstu un ES iestādēm, lai tās varētu saskaņot attiecīgās politikas jomas un Eiropas reakciju gadījumos, kad ir apdraudēta jūras drošība un pastāv risks.  Otrs stratēģijas mērķis ir aizsargāt ES stratēģiskās jūrlietu intereses un apzināt iespējas, kā to darīt. Šāds satvars nodrošina kontekstu un saskaņotību starp dažādu nozaru jūrlietu politiku un stratēģijām. Svarīgākais, ka tas ievērojami nostiprinās saikni starp ES jūrlietu politikas iekšējiem un ārējiem drošības aspektiem un civilo un militāro sadarbību.

ES jūras drošības stratēģijas svarīgākie uzdevumi:

1) noteikt un formulēt galvenās ES stratēģiskās jūrlietu intereses;

2) noteikt un formulēt ar jūru saistīto apdraudējumu un problēmas, kā arī riskus, kas apdraud ES stratēģiskās jūrlietu intereses;

3) organizēt reaģēšanas pasākumus, proti, noteikt kopējus politiskos mērķus un principus un kopēja atbalsta jomas, kas ir kopīga stratēģiskā regulējuma pamatā. Tādējādi dažādo nozaru specifiskās jūrlietu politikas un stratēģijas tiks īstenotas saskaņotākā veidā.

2014. gada decembrī Padome pieņēma rīcības plānu pdf - 210 KB [210 KB] Visi tulkojumi. šīs stratēģijas īstenošanai. Rīcības plānā pdf - 501 KB [501 KB] Visi tulkojumi. ir 130 pasākumi, kas sagrupēti piecās dažādās jomās:

1) ārējā darbība pdf - 2 MB [2 MB] Visi tulkojumi.;

2) jūrlietu situācijas apzināšana, novērošana un informācijas kopīgošana pdf - 539 KB [539 KB] Visi tulkojumi.;

3) spēju attīstība pdf - 470 KB [470 KB] Visi tulkojumi.;

4) riska pārvaldība, kritiskās jūras infrastruktūras aizsardzība un reaģēšana krīžu gadījumos pdf - 496 KB [496 KB] Visi tulkojumi.;

5) pētījumi un inovācija, izglītība un apmācība jūras drošības jomā pdf - 496 KB [496 KB] Visi tulkojumi..

Rīcības plānā arī norādīti katra pasākuma dalībnieki (ES un valstu līmenī) un pasākumu īstenošanas termiņš.

Oficiālie dokumenti

Lasiet vēl

Jūrlietas

Jaunumi