Merendusjulgeoleku strateegia

Mis see on?

Foto: Catrin Owen

2014. aasta juunis võttis nõukogu vastu ülemaailmset merendusvaldkonda hõlmava merendusjulgeoleku strateegia. Selle strateegia eesmärk on luua ühine raamistik asjaomastele asutustele riiklikul ja Euroopa tasandil, et tagada nende konkreetse poliitika ühtne arendamine ning ühine reageerimine merendusega seotud ohtudele. Strateegia teine eesmärk on kaitsta ELi strateegilisi merendushuve ning määratleda sellekohased võimalused. Selline raamistik loob vajaliku tausta ning aitab tagada erinevate valdkondlike merenduspoliitika suundade ja strateegiate sidususe. Kõige olulisem on, et sellega tugevdatakse märgatavalt nii ELi merenduspoliitika sise- ja välisjulgeoleku alaste aspektide kui ka tsiviil- ning sõjalise koostöö alaseid seoseid.

ELi merendusjulgeoleku strateegia peamised eesmärgid on:

1) määrata kindlaks ELi peamised strateegilised merendushuvid ning neid täpsustada;

2) määrata kindlaks ELi strateegiliste merendushuvidega seotud ohud, probleemid ja riskid ning neid täpsustada ning

3) korraldada reageerimist, s.t kehtestada ühised poliitilised eesmärgid, põhimõtted ja ühistoetuse valdkonnad, mis paneksid aluse ühisele strateegilisele raamistikule, et luua sidusus erinevate arvukate valdkondlike merenduspoliitika suundade ja strateegiate vahel.

Kõnealust strateegiat hakkab alates 2014. aasta lõpust täiendama tegevuskava.

Ametlikud dokumendid

Lisateave

Merendus

Uudised