Integrovaný námorný dohľad

Definícia a rozsah

Legenda: Cyprus © Lionel Flageul

Účelom integrovaného námorného dohľadu je umožniť výmenu informácií a údajov medzi orgánmi, ktoré sa zaujímajú o oblasť námorného dohľadu alebo v tejto oblasti pôsobia. Vďaka vzájomnej výmene údajov bude dohľad lacnejší a efektívnejší.

V súčasnosti orgány EÚ a členských štátov zodpovedné za jednotlivé aspekty dohľadu – ako sú napr. hraničná kontrola, bezpečnosť, kontrola rybolovu, clá, životné prostredie alebo obrana – zhromažďujú údaje samostatne a často si ich navzájom neposkytujú. V dôsledku toho sa rovnaké údaje môžu zhromažďovať viackrát.

Ak sa zaujímate o ďalšie konkrétne činnosti v oblasti dohľadu, opatrenia proti pirátstvu alebo o námornú bezpečnosť všeobecne, pozrite si tieto odkazy.

Video: Integrovaný námorný dohľad

Ako to funguje v praxi?

Európska komisia a členské štáty EÚ/EHP v súčasnosti spoločne rozvíjajú spoločné prostredie na zdieľanie informácií (CISE). Toto prostredie má integrovať existujúce systémy a siete dohľadu a umožní všetkým zúčastneným orgánom prístup k informáciám, ktoré potrebujú na plnenie úloh na mori.

Prostredie CISE umožní interoperabilitu jednotlivých systémov a jednoduchú výmenu údajov a ďalších informácií prostredníctvom využívania moderných technológií. Plán na vytvorenie CISE pdf - 5 MB [5 MB] Všetky dostupné preklady. bol nedávno prijatý.

Oficiálne dokumenty

Viac informácií

Projekty

Európsky atlas morí - NIntegrovaný námorný dohľad

  • MARSUNO – pilotný projekt o námornom dohľade v severných európskych moriach (ukončený)
  • BLUMASSMED – pilotný projekt na integráciu námorného dohľadu v Stredozemnom mori a jeho atlantických prístupových trasách (2009 – 2012)

Námorné fórum

Námorné záležitosti

Aktuality