Zintegrowana polityka morska

Definicja i zakres

Finlandia © Lionel Flageul

Zintegrowana polityka morska dąży do zapewnienia bardziej spójnego podejścia do kwestii morskich oraz większej koordynacji między różnymi obszarami polityki. Koncentruje się ona na kwestiach, które:

  • nie mieszczą się w ramach jednego obszaru polityki, np. „niebieski wzrost” (wzrost gospodarczy oparty na różnych sektorach gospodarki morskiej)
  • wymagają koordynacji między różnymi sektorami i podmiotami (np. wiedza o morzu)

Zintegrowana polityka morska w szczególności obejmuje następujące przekrojowe obszary polityki:

Celem zintegrowanej polityki morskiej nie jest zastąpienie działań w określonych sektorach gospodarki morskiej, lecz ich koordynacja.

Dlaczego jest potrzebna?

  • zintegrowana polityka morska jest potrzebna, aby uwzględnić powiązanie przemysłu i działalności człowieka na morzu. Decyzja podjęta w jednej dziedzinie (niezależnie od tego czy chodzi o transport morski, porty, energię wiatru, badania morskie, rybołówstwo czy turystykę) może mieć wpływ na wszystkie pozostałe. Na przykład budowa morskiej farmy wiatrowej może zakłócić transport, co z kolei może wpłynąć na funkcjonowanie portów
  • pomaga zaoszczędzić czas i pieniądze poprzez zachęcanie władz do współdzielenia danych w różnych dziedzinach polityki oraz wspólnej pracy nad różnymi aspektami tego samego problemu
  • pomaga zacieśnić współpracę między osobami odpowiedzialnymi za podejmowanie decyzji w różnych sektorach na wszystkich szczeblach rządowych – krajowych władz morskich, władz regionalnych i lokalnych oraz organów międzynarodowych, zarówno w Europie, jak i poza jej granicami. Wiele krajów dostrzega tę potrzebę i dąży do bardziej uporządkowanej i systematycznej współpracy

Agenda morska – deklaracja z Limassol

Europejska agenda na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia pdf - 214 KB [214 KB] Wszystkie dostępne tłumaczenia. została przyjęta 8 października 2012 r. przez europejskich ministrów ds. polityki morskiej i Komisję Europejską, reprezentowaną przez przewodniczącego José Manuela Barroso (przemówienieWszystkie dostępne tłumaczenia.) oraz komisarz Marię Damanaki (przemówienieWszystkie dostępne tłumaczenia.), na konferencji w Limassol zorganizowanej przez prezydencję cypryjską. Pięć lat po zainicjowaniu zintegrowanej polityki morskiej UE państwa członkowskie i Komisja potwierdziły, że dynamiczne i skoordynowane podejście do gospodarki morskiej wspiera rozwój „niebieskiej gospodarki” UE, zapewniając jednocześnie dobrą kondycję mórz i oceanów.

Wsparcie finansowe

UE zapewnia fundusze na realizację najważniejszych celów zintegrowanej polityki morskiej określonych przez Komisję, Radę i Parlament Europejski w rozporządzeniu nr 1255/2011. Finansowanie jest wdrażane w ramach programu prac na lata 2011-2012 pdf - 115 KB [115 KB] Wszystkie dostępne tłumaczenia. o budżecie w wysokości 40 mln euro, który ma zostać przeznaczony przede wszystkim na zaproszenia do składania ofert oraz zaproszenia do składania wniosków.

Dokumenty urzędowe

Zintegrowana polityka morska

Zintegrowana polityka morska na szczeblu krajowym i międzynarodowym

Więcej informacji

Forum morskie

Gospodarka morska

Aktualności