Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική

Ορισμός και πεδίο εφαρμογής

Φινλανδία © Lionel Flageul

Στόχος της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής είναι να παρέχει μια συνεκτικότερη προσέγγιση των θαλάσσιων υποθέσεων, μέσω της ενίσχυσης του συντονισμού μεταξύ διαφόρων τομέων πολιτικής. Η πολιτική αυτή επικεντρώνεται στα εξής:

  • ζητήματα που δεν εμπίπτουν στην πολιτική ενός μόνο τομέα, όπως π.χ. η «γαλάζια ανάπτυξη» (οικονομική ανάπτυξη που βασίζεται σε διάφορους θαλάσσιους τομείς).
  • ζητήματα που απαιτούν τον συντονισμό διαφόρων τομέων και φορέων, π.χ. γνώσεις για τη θάλασσα.

Ειδικότερα, περιλαμβάνει τις εξής διατομεακές πολιτικές:

Στόχος της πολιτικής αυτής είναι να συντονίσει και όχι να αντικαταστήσει πολιτικές για συγκεκριμένους θαλάσσιους τομείς

Γιατί την χρειαζόμαστε;

  • Για να λαμβάνονται υπόψη οι αλληλεξαρτήσεις των κλάδων και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που έχουν ως επίκεντρο τη θάλασσα. Ανεξάρτητα αν το θέμα αφορά τη ναυσιπλοΐα και τα λιμάνια, την αιολική ενέργεια, τη θαλάσσια έρευνα, την αλιεία ή τον τουρισμό, μια απόφαση σε έναν τομέα μπορεί να επηρεάσει όλους τους άλλους. Για παράδειγμα, η λειτουργία ενός υπεράκτιου αιολικού πάρκου μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στη ναυσιπλοΐα, που με τη σειρά τους θα έχουν επιπτώσεις στα λιμάνια.
  • Για να εξοικονομούμε χρόνο και χρήματα ενθαρρύνοντας τις αρχές να ανταλλάσσουν στοιχεία διαφόρων τομέων πολιτικής, και να συνεργάζονται αντί να εργάζονται χωριστά για διάφορες πτυχές του ίδιου προβλήματος.
  • Για να αναπτυχθεί στενή συνεργασία ανάμεσα στους ιθύνοντες σε διάφορους τομείς και επίπεδα διακυβέρνησης– εθνικές θαλάσσιες αρχές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς και διεθνείς αρχές, εντός και εκτός Ευρώπης. Πολλές χώρες αναγνωρίζουν αυτή την ανάγκη και στρέφονται προς μια πιο διαρθρωμένη και συστηματική συνεργασία.

Θεματολόγιο στους τομείς της θάλασσας και της ναυτιλίας - Η Δήλωση της Λεμεσού

Στις 8 Οκτωβρίου 2012 εγκρίθηκε Θεματολόγιο για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση στους Τομείς της Θάλασσας και της Ναυτιλίας pdf - 214 KB [214 KB] Διαθέσιμες μεταφράσεις. από τους Ευρωπαίους υπουργούς θαλάσσιας πολιτικής και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία εκπροσώπησαν ο πρόεδρος Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο (ομιλίαΔιαθέσιμες μεταφράσεις.) και η επίτροπος Μαρία Δαμανάκη (ομιλίαΔιαθέσιμες μεταφράσεις.), σε διάσκεψη που διοργανώθηκε από την Κυπριακή Προεδρία στη Λεμεσό. Πέντε χρόνια μετά τη δρομολόγηση της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή επιβεβαίωσαν ότι μια δυναμική και συντονισμένη προσέγγιση των θαλάσσιων υποθέσεων ενισχύει την ανάπτυξη της «γαλάζιας οικονομίας» της ΕΕ, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την υγεία των θαλασσών και των ωκεανών.

Δυνατότητες χρηματοδότησης

Η ΕΕ χρηματοδοτεί τις πολιτικές προτεραιότητες της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής, όπως έχουν διατυπωθεί από την Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον κανονισμό 1255/2011. Η χρηματοδότηση υλοποιείται βάσει του προγράμματος εργασίας για το 2011 και το 2012 pdf - 115 KB [115 KB] Διαθέσιμες μεταφράσεις. με προϋπολογισμό 40 εκατομμυρίων ευρώ που διατίθεται κυρίως για προσκλήσεις υποβολής προσφορών και προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

Επίσημα έγγραφα

Γενικά για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική

Η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

Περισσότερα

Θαλάσσιο Φόρουμ

Θαλάσσια πολιτική

Ειδήσεις