Крайбрежен и морски туризъм
Кипър © iStockphoto.com/mpalis

Със своята необикновената красота, културно богатство и голямо многообразие крайбрежните райони в ЕС привличат множество туристи от Европа и останалия свят. Поради това крайбрежният и морският туризъм представляват важен туристически сектор. В сектора са заети над 3,2 милиона души и се създава брутна добавена стойност в размер на 183 млрд. евро, което е над една трета от морската икономика. 51% от легловата база на хотелите в Европа се намира в райони край морето.

В рамките на стратегията на ЕС за син растеж секторът на крайбрежния и морския туризъм бе определен като област с особен потенциал за подпомагане на изграждането на интелигентна, устойчива и приобщаваща Европа. Това е най-големият морски сектор по отношение на брутната добавена стойност и заетостта и според проучването за синия растеж pdf - 3 MB [3 MB] All available translations. се очаква той да отбележи растеж от 2 — 3% до 2020 г. През 2012 г. само в сектора на круизния туризъм са работили 330 000 души, а прекият оборот е бил 15,5 млрд. евро и се очаква да нарасне.

Европейският ден на морето през 2013 г. беше посветен на крайбрежния и морския туризъм и беше използван за представяне на резултатите от обществена консултация, проведена във връзка с изготвянето на съобщение за тези видове туризъм. На 20 февруари 2014 г. Европейската комисия прие съобщението Европейска стратегия за по-голям растеж и повече работни места в сектора на крайбрежния и морския туризъм pdf - 99 KB [99 KB] All available translations.. Тази нова стратегия има за цел да се реализира потенциалът на този обещаващ сектор.

Комисията набеляза 14 действия, които могат да помогнат на сектора да расте устойчиво и да осигурят допълнителен стимул за развитието на крайбрежните райони в Европа. Например Комисията предлага да се изготви онлайн ръководство за основните възможности за финансиране, достъпни за сектора, и да се подкрепя развитието на транснационални и регионални партньорства, мрежи, клъстери и стратегии за интелигентна специализация в областта на крайбрежния и морския туризъм. Комисията ще работи заедно с държавите от ЕС, регионалните и местните органи и сектора за изпълнението на тези действия. За повече информация вижте въпросите и отговорите относно европейската стратегия за крайбрежния и морския туризъм.

Официални документи

Съобщение: Европейска стратегия за по-голям растеж и повече работни места в сектора на крайбрежния и морския туризъм pdf - 99 KB [99 KB] All available translations.

Конференция на високо равнище относно крайбрежния и морския туризъм и синия растеж, 10 март 2014 г., Атина

На конференцията Комисар Мария Даманаки и заместник-председателят на Комисията Антонио Таяни представиха съобщението Европейска стратегия за по-голям растеж и повече работни места в сектора на крайбрежния и морския туризъм. По време на проявата се проведоха и срещи между гръцки и международни компании, които имаха възможност да установят контакти помежду си и да обсъдят евентуални партньорства и инвестиции в Гърция.

Повече информация

Допълнителна информация

Прояви

Морско дело

Новини