Син растеж

„Син растеж“ е дългосрочната стратегия в подкрепа на устойчивия растеж в морските отрасли като цяло. В нея се признава, че моретата и океаните са двигатели на европейската икономика с голям потенциал за иновации и растеж. Това е приносът на интегрираната морска политика за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

В „синята“ икономика са заети 5,4 млн. души, а нейният годишен оборот е малко под 500 млрд. евро. Въпреки това е възможен още по-голям растеж в редица области, изтъкнати в стратегията.

Стратегията се състои от три компонента:

1. Конкретни мерки в рамките на интегрираната морска политика

a. познания за морската среда — за подобряване на достъпа до информация за морето;

б. морско пространствено планиране — за да се гарантира ефективно и устойчиво управление на дейностите в морето;

в. интегрирано морско наблюдение — за да имат властите по-добра представа какво се случва в морето.

2. Стратегии за морските басейни — за гарантиране на най-подходящата комбинация от мерки за насърчаване на устойчив растеж, вземащи предвид местните
климатични, океанографски, икономически, културни и социални фактори;

a. Адриатическо и Йонийско море

б. Северен ледовит океан

в. Атлантически океан

г. Балтийско море

д. Черно море

е. Средиземно море

ж. Северно море

3. целенасочен подход към конкретни дейности:

a. аквакултура (уебсайт за рибарството)

б. крайбрежен туризъм

в. морски биотехнологии

г. океанска енергия

д. минно разработване на морското дъно

Официални документи

Допълнителна информация

Новини

  • 12/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/12

    Supporting Services to Ocean Energy Forum

  • 12/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/10

    Coastal Mapping - Whilst considerable progress has been made in mapping the topography of Europe's offshore waters and making the data available through digital terrain models, it is intrinsically more expensive to measure the depth of water in shallow coastal waters because of instrument characteristics and because there is a need to join up with land surveys.

  • 12/08/2014 - Call for tenders MARE/2014/09

    Sea-basin checkpoints - The aim of the exercise is to determine how current monitoring programmes and data availability meets the needs of public and private users.