Син растеж

„Син растеж“ е дългосрочната стратегия в подкрепа на устойчивия растеж в морските отрасли като цяло. В нея се признава, че моретата и океаните са двигатели на европейската икономика с голям потенциал за иновации и растеж. Това е приносът на интегрираната морска политика за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

В „синята“ икономика са заети 5,4 млн. души, а нейният годишен оборот е малко под 500 млрд. евро. Въпреки това е възможен още по-голям растеж в редица области, изтъкнати в стратегията.

Стратегията се състои от три компонента:

1. Конкретни мерки в рамките на интегрираната морска политика

a. познания за морската среда — за подобряване на достъпа до информация за морето;

б. морско пространствено планиране — за да се гарантира ефективно и устойчиво управление на дейностите в морето;

в. интегрирано морско наблюдение — за да имат властите по-добра представа какво се случва в морето.

2. Стратегии за морските басейни — за гарантиране на най-подходящата комбинация от мерки за насърчаване на устойчив растеж, вземащи предвид местните
климатични, океанографски, икономически, културни и социални фактори;

a. Адриатическо и Йонийско море

б. Северен ледовит океан

в. Атлантически океан

г. Балтийско море

д. Черно море

е. Средиземно море

ж. Северно море

3. целенасочен подход към конкретни дейности:

a. аквакултура (уебсайт за рибарството)

б. крайбрежен туризъм

в. морски биотехнологии

г. океанска енергия

д. минно разработване на морското дъно

Официални документи

Допълнителна информация

Търсене

Абонирайте се за нашия електронен бюлетин

Новини

  • 26/05/2014 - Delivering a Sustainable Blue Growth Agenda for the Baltic Sea Region

    The Baltic Sea agenda for sustainable blue growth, adopted by the European Commission on 16 May 2014, provides a blueprint for harnessing the region’s strengths to boost innovation and growth in the maritime area. Sustainability is an integral part of the plan as it can act as a driver for innovation and more jobs, like in the area of clean shipping.

  • 23/05/2014 - Getting beyond the surface of blue growth potential

    The blue economy is already creating new jobs in Europe but we have only scratched the surface of its potential. We have been thinking about how to build on existing progress and how we can benefit from new research insights to ensure that this blue economy can continue to generate jobs across Europe. Article by Maria Damanaki.

  • 21/05/2014 - Blue growth: Innovating for a sustainable use of our oceans

    Speech by Maria Damanaki, European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, European Maritime Day, Bremen.