Δυνατότητες χρηματοδότησης

Συμβάσεις υπηρεσιών και προϊόντων - Προσκλήσεις υποβολής προσφορών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αγοράζει προϊόντα και υπηρεσίες από προμηθευτές που επιλέγονται βάσει μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών. Μετά από πρόσκληση υποβολής προσφορών, η Επιτροπή υπογράφει σύμβαση προμηθειών με την επιχείρηση που υπέβαλε την καλύτερη προσφορά.

Τι είδους συμβάσεις υπάρχουν;

Στους τομείς θαλάσσιας πολιτικής και αλιείας, η Επιτροπή αναθέτει συνήθως συμβάσεις για την εκπόνηση μελετών ή την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και επικοινωνίας.

Πώς μπορώ να υποβάλω προσφορά;

Να επισκέπτεστε τακτικά τον ιστότοπό μας για να βλέπετε αν υπάρχουν:

Σε κάθε πρόσκληση, θα βρείτε πλήρεις οδηγίες για τον τρόπο υποβολής προσφορών.

Χρηματοδότηση έργων - Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορηγεί χρηματοδοτικές ενισχύσεις για τη στήριξη συγκεκριμένων έργων σχετικών με τη θαλάσσια πολιτική και την αλιεία (π.χ. επιστημονική έρευνα). Μετά από πρόσκληση υποβολής προτάσεων, η Επιτροπή χρηματοδοτεί τα έργα που ανταποκρίνονται καλύτερα στα κριτήρια επιλογής που έχει θεσπίσει.

Πώς μπορώ να υποβάλω πρόταση;

Να επισκέπτεστε τακτικά τον ιστότοπό μας για να βλέπετε αν υπάρχουν:

Σε κάθε πρόσκληση, θα βρείτε πλήρεις οδηγίες για τον τρόπο υποβολής προτάσεων.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)

Περί τίνος πρόκειται;

To Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) χρηματοδοτεί την αλιευτική βιομηχανία και τις παράκτιες κοινότητες, ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και να καθίστανται οικονομικά ανθεκτικές και οικολογικά βιώσιμες.

> Περισσότερες πληροφορίες για Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στην αρμόδια αλιευτική αρχή της χώρας σας pdf - 147 KB [147 KB] .

Κρατικές ενισχύσεις για την αλιευτική βιομηχανία

Περί τίνος πρόκειται;

Εθνικές ή περιφερειακές ενισχύσεις.

Περισσότερες πληροφορίες για τις κρατικές ενισχύσεις στην αλιευτική βιομηχανία.

Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στον αρμόδιο κρατικό φορέα της χώρας σας.

Γενικές πληροφορίες για τις χρηματοδοτήσεις που παρέχει η ΕΕ

 

 

Ειδήσεις

  • 30/03/2015 - Revealing Europe's hidden landscape

    The Commission is advancing in achieving its marine knowledge objectives with the release of a new digital map of Europe's seabed topography with a higher resolution than had previously been publicly available; about 230 metres compared to 1 kilometre before the launch of the European Marine Observation and Data Network (EMODnet).

  • 26/03/2015 - Baltic Sea Conference

    Speech by Karmenu Vella - Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries at the Baltic Sea Conference – Kiel, Germany, 26 March 2015

  • 25/03/2015 - Safe Seas: can an Integrated Maritime Surveillance be achieved by the EU?

    Speech by Lowri Evans at the European Economic and Social Committee Conference, Brussels, 24 March 2015