Naršymo kelias

Dažnai užduodami klausimai apie galimus teisės įsigyti žemę apribojimus
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2014/03/28

Kiekviena Europos Sąjungos šalis gali įvesti efektyvius teisės įsigyti žemę saugiklius. Tokie apribojimai užkirstų kelią spekuliavimui žeme ir žemės paskirties keitimui, padėtų išlaikyti gyvybingas ūkininkų bendruomenes. Saugikliai turi būti pagrįsti viešosios politikos tikslais ar viešuoju interesu, proporcingi užsibrėžtiems tikslams ir negali diskriminuoti kitų ES šalių piliečių.

  Dažnai užduodami klausimai apie galimus teisės įsigyti žemę apribojimus

  Kodėl ES šalys atveria žemės rinką investicijoms?

  Europos Sąjunga yra viena ekonominė erdvė, kurios vidaus rinkoje užtikrinamas laisvas prekių, paslaugų, kapitalo ir asmenų judėjimas. Žemės ūkio paskirties žemė, kaip kapitalo rūšis, Europos Sąjungoje taip pat yra atverta investicijoms. Įvertinant šio kapitalo svarbą, Lietuvai, kaip ir kai kurioms kitoms 2004 metais ir vėliau prisijungusioms valstybėms, buvo suteiktas pereinamasis laikotarpis, kuriuo užsieniečiai negalėjo įsigyti žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje. Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, ES teisė leidžia valstybėms narėms reguliuoti žemės įsigijimą, tačiau taikomais apribojimais negalima diskriminuoti kitų ES šalių piliečių.

  Daugiau informacijos anglų kalba: http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_capital/l24404_en.htm

   

  Kokie yra Lietuvos įsipareigojimai dėl žemės rinkos atvėrimo investicijoms?

  Pagal 2003 m. Stojimo aktą Lietuvai buvo nustatytas 7 metų (iki 2011 m. balandžio 30 d.) pereinamasis laikotarpis iki žemės ūkio paskirties žemės rinkos atvėrimo. Pereinamasis laikotarpis galėjo būti pratęstas dar 3 metams. Lietuvos prašymu 2011 m. balandžio 14 d. Europos Komisija pereinamąjį laikotarpį pratęsė iki 2014 m. balandžio 30 d., t. y. maksimaliam 10 metų laikotarpiui. Jokio kito teisinio pagrindo prašyti dar kartą pratęsti pereinamąjį laikotarpį nėra.

  Daugiau informacijos apie pereinamojo laikotarpio pratęsimą 2011 m.:

  http://ec.europa.eu/lietuva/ziniasklaidai/14042011_zemes_pardavimas_uzsienieciams_lt.htm

   

  Kokių šalių piliečiai galėtų įsigyti žemės ūkio paskirties žemės Lietuvoje?

  Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalį žemę, vidaus vandenis ir miškus įsigyti nuosavybėn Lietuvos Respublikoje užsienio subjektai gali pagal konstitucinį įstatymą. Šis konstitucinis įstatymas leidžia žemę įsigyti ne visiems užsieniečiams, o tik atitinkantiems Lietuvos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus.

  Visas įstatymo tekstas (kriterijus atitinkantys subjektai išvardyti 4 straipsnyje):

  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=411167&p_tr2=2

   

  Ar valstybės gali reguliuoti žemės ūkio paskirties žemės įsigijimą?

  Kiekviena valstybė narė pati sprendžia, kokį modelį taikyti – leisti žemės įsigyti bet kam ar žemės įsigijimą reguliuoti. Daug ES valstybių yra priėmusios įstatymus, kuriais reguliuojamas žemės ūkio paskirties žemės įsigijimas. Tačiau jei šalys taiko tam tikrus apribojimus, jos negali diskriminuoti kitų ES šalių piliečių.

   

  Kokiais pagrindais gali būti apribojamas žemės ūkio paskirties žemės įsigijimas?

  Apribojimai visada turi būti pagrįsti viešosios politikos tikslais ar viešuoju interesu. Tokių tikslų pavyzdžiais gali būti:

  - sandorių dėl žemės ūkio paskirties žemės, sudaromų spekuliavimo tikslais, prevencija,

  - žemės ūkio veiklos išsaugojimas siekiant išlaikyti gyvybingą ūkininkų bendruomenę,

  - kaimo vietovių planavimas ir regioninės ekonominės infrastruktūros apsauga, skatinanti jaunus ūkininkus investuoti,

  - kiti su žemės ūkio ir kaimo plėtros politika susiję tikslai.

  Atsižvelgdamos į šiuos tikslus, kai kurios ES valstybės taiko tam tikrus žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo apribojimus, tokius kaip tam tikrų kategorijų pirkėjams taikoma pirmumo teisė įsigyti žemę, speciali sandorių dėl žemės ūkio paskirties žemės leidimo tvarka.

  Įstatymuose turėtų būti aiškiai numatyta, kaip apribojimai padeda pasiekti politikos tikslus, ir užtikrinta, kad laisvo kapitalo judėjimo principo apribojimai būtų proporcingi siekiamiems tikslams.

   

  Ar Europos Komisija turi patvirtinti ES šalių taikomus apribojimus?

  Jei šalys nusprendžia reguliuoti žemės ūkio paskirties žemės įsigijimą, Europos Komisija gali patikrinti, ar taikomi apribojimai atitinka ES teisę.

  Europos Komisijos Vidaus rinkos ir paslaugų generalinis direktorius yra pasiūlęs Lietuvos institucijoms pagalbą įvertinant žemės ūkio paskirties žemės apribojimų suderinamumą su ES teise, jei Lietuva planuotų tokius apribojimus taikyti. 

   

  Paskutinį kartą atnaujinta: 28/03/2014  |Į puslapio pradžią