Naršymo kelias

2013 m. metinė augimo apžvalga. Tiesiamas kelias atsigavimo link
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2012/11/29

Lapkričio 28 d. Europos Komisija priėmė 2013 m. metinę augimo apžvalgą, kurioje nustatyti penki prioritetai, padėsiantys valstybėms narėms įveikti krizę ir atnaujinti augimą. Metine augimo apžvalga pradedamas Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras, kuriuo užtikrinama, kad valstybės narės geriau suderintų savo biudžeto ir ekonominės politikos planus su Stabilumo ir augimo paktu ir strategija „Europa 2020“.

  Svarbiausia šių metų metinės augimo apžvalgos žinia: nors ES politika pradeda duoti rezultatų – šalių deficitas mažėja, atslūgsta įtampa finansų rinkose, esama ženklų, kad gerėja kai kurių valstybių narių konkurencingumas – norint užtikrinti tvarų augimą ir darbo vietų kūrimą, reikia tęsti reformas. Todėl, Komisijos nuomone, toliau reikia vadovautis penkiais praėjusių metų metinėje augimo apžvalgoje (žr. MEMO/11/821) nustatytais prioritetais. Penki prioritetai yra šie: tęsti diferencijuotą augimui palankų fiskalinį konsolidavimą; atkurti įprastas skolinimo ekonomikai sąlygas; skatinti augimą ir konkurencingumą šiandienai ir ateičiai; mažinti nedarbą ir krizės sukeltus socialinius padarinius ir modernizuoti viešąjį administravimą.

  Kiekvienu iš šių prioritetų pirmiausia siekiama užtikrinti augimą ir darbo vietų kūrimą, ypač daug dėmesio skiriant teisingumui. Vienos visiems tinkančios programos, kaip paskatinti augimą ir darbo vietų kūrimą, nėra, tačiau yra nustatyti bendri tikslai ir reikia apsvarstyti skirtingas reformų galimybes. Tikslinė parama moksliniams tyrimams viešajame ir privačiajame sektoriuose, našesnės švietimo ir mokymo sistemos, kad būtų pakeltas bendras įgūdžių lygis, paprastesnė teisinė naujų įmonių steigimo tvarka  visos šios priemonės gali padėti padidinti konkurencingumą, taigi, ir augimą. Bendroji rinka ir tolesnė tinklų pramonės (transporto, energetikos ir interneto infrastruktūros) plėtra, be kita ko, įmonėms suteikia galimybių plėstis, o vartotojams – gauti geresnes paslaugas ir produktus.

  2012 m. birželio mėn. Europos Vadovų Taryboje valstybių ar vyriausybių vadovų priimtas Susitarimas dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo turėtų paskatinti ES ir valstybes nares stengtis naudoti turimas augimo skatinimo priemones: nuo bendrosios rinkos aktų įgyvendinimo iki tikslingesnio ES struktūrinių lėšų naudojimo. Be to, neseniai Komisija pasiūlė energijos rinkų veikimo gerinimo strategiją, taip pat priemones pramonės politikai sustiprinti. Siekiant atkurti augimą ir konkurencingumą Europoje ir pasiekti strategijos „Europa 2020“ tikslus, be kitų dalykų, labai svarbu, kad būtų susitarta dėl 2014–2020 m. ES daugiametės finansinės programos.

  Metinėje augimo apžvalgoje pabrėžiama, kad dėl padėties darbo rinkoje reikia imtis neatidėliotinų priemonių.  Per pastaruosius 12 mėnesių bedarbių skaičius išaugo 2 milijonais, taigi dabar darbo neturi daugiau nei 25 mln. žmonių. Susirūpinti verčia labai didelis ilgalaikis nedarbas, daugelyje šalių smarkiai pablogėjo jaunimo padėtis. Metinėje augimo apžvalgoje išdėstyti prioritetai, kaip pasirengti darbo vietų kūrimą skatinančiam atsigavimui, pagerinti galimybes įsidarbinti ir skatinti socialinę įtrauktį. Darbo ieško vis daugiau žmonių, todėl valstybės narės turėtų užtikrinti geresnę valstybinių įdarbinimo tarnybų veiklą, vykdyti vadinamąją aktyvios darbo rinkos politiką, be kita ko, teikti pagalbą darbo ieškantiems asmenims, rengti gamybinės praktikos programas, remti verslininkus ir kokybiškas stažuotes.

  Jaunimo padėtis verčia itin susirūpinti – daugelyje šalių darbo neturi net 50 % jaunų žmonių. Komisija sukūrė darbo grupes, kurios padės aštuonioms valstybėms narėms, kuriose jaunimo nedarbo lygis yra didžiausias, perskirstyti ES lėšas profesinio mokymo ir paramos programoms (žr. MEMO/12/100). Metinėje augimo apžvalgoje valstybės narės taip pat raginamos parengti vadinamųjų jaunimo garantijų programas, pagal kurias bet kuris jaunesnis nei 25 m. jaunuolis, baigęs mokslą ar tapęs bedarbiu, per keturis mėnesius gaus darbo, tolesnių studijų ar stažuotės pasiūlymą. Gruodžio 5 d. Komisija pateiks išsamų pasiūlymą dėl „Jaunimo garantijų“ iniciatyvos dokumentų rinkinio.

  Metinėje augimo apžvalgoje pabrėžiamas poreikis apsaugoti labiausiai pažeidžiamus asmenis. Turėtų būti sumažinti pajamų mokesčiai ir socialinio draudimo įmokos, visų pirma mažiau apmokamiems asmenims, reikėtų paspartinti reformas, kad būtų supaprastinti darbo teisės aktai ir nustatyta lanksti darbo organizavimo tvarka, taip pat reikėtų užtikrinti, kad darbo užmokesčio pokyčiai skatintų kurti darbo vietas. Be to, reikia daugiau pastangų, kad būtų užtikrintas socialinės apsaugos sistemų veiksmingumas ir parengtos aktyvios įtraukties strategijos, skirtos krizės padariniams šalinti.  

  Kartu su metine augimo apžvalga Komisija skelbia antrąją įspėjimo mechanizmo ataskaitą dėl makroekonominio disbalanso (žr. IP/12/1275). Įspėjimo mechanizmo ataskaitoje pateiktas pirminis valstybių narių (išskyrus dalyvaujančių ES ir TVF programoje) ekonominės politikos vertinimas remiantis vienuolikos konkurencingumo, įsiskolinimo, turto kainų, koregavimo ir sąsajų su finansų sektoriumi pokyčių rodiklių rezultatų suvestine. 2013 m. įspėjimo mechanizmo ataskaitoje pateikiama makroekonominio disbalanso koregavimo pažangos įrodymų. Šalyse, kuriose susidaręs didžiausias išorės disbalansas, einamosios sąskaitos deficitas mažėja. Be to, palaipsniui gerėja eksporto rezultatai ir didėja konkurencingumas, taip pat vyksta būsto rinkos koregavimas. 2013 m. įspėjimo mechanizmo ataskaitoje raginama nuodugniai išanalizuoti pokyčius, susijusius su makroekonominio disbalanso didėjimu ir šalinimu 14 ES valstybių narių: Belgijoje, Bulgarijoje, Danijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Kipre, Vengrijoje, Maltoje, Nyderlanduose, Slovėnijoje, Suomijoje, Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Tik po nuodugnios analizės kitą pavasarį Komisija nuspręs, ar yra susidaręs disbalansas arba perviršinis disbalansas, ir pateiks atitinkamas politikos rekomendacijas.  


  Komisija taip pat skelbia pirmą metinę bendrosios rinkos integracijos ataskaitą (žr. MEMO/12/913), kurioje apžvelgiamas bendrosios rinkos veikimas vykstant Europos semestrui. Prie metinės augimo apžvalgos pridedama makroekonominė ataskaita, kurioje apžvelgta ekonominė padėtis, ir bendrosios užimtumo ataskaitos projektas (žr. MEMO/12/914), kuriame analizuojama užimtumo ir socialinė padėtis Europoje. Visose šiose ataskaitose pateikta svarbios informacijos ir analizė, kurios Komisijai reikia rengiant konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas, paskelbsimas pavasarį.   

  Tolesni veiksmai

  Per ateinančias savaites ir mėnesius skirtingų sudėčių Taryba aptars metinę augimo apžvalgą ir pateiks ataskaitą kovo mėn. posėdžiausiančiai Europos Vadovų Tarybai, kad ši galėtų priimti atitinkamas politikos gaires valstybėms narėms. Šias gaires valstybės narės turėtų įtraukti į nacionalinius biudžeto ir ekonominius planus, kuriuos Komisijai atsiųs balandžio mėn. Išanalizavusi šias programas ir atsižvelgdama į metinės augimo apžvalgos prioritetus, Komisija gegužės mėn. paskelbs konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas, kad jas galėtų laiku patvirtinti birželį posėdžiausianti Europos Vadovų Taryba. Valstybės narės į šias politikos gaires turėtų atsižvelgti savo metiniuose biudžetuose ir sektorių teisės aktuose.

  Pagrindiniai faktai

  Metinėje augimo apžvalgoje Komisija išdėsto, kokie, jos nuomone, turėtų būti bendri ekonominiai ir socialiniai prioritetai ateinantiems metams. Joje valstybėms narėms pateikiama politikos gairių, kaip skatinti augimą ir užimtumą atsižvelgiant į ES ilgalaikę augimo strategiją „Europa 2020“. Be to, ja pradedamas Europos semestras – ES biudžeto ir ekonominės politikos koordinavimo programa, kurią vykdant bendrai peržiūrima ir ES lygmeniu patvirtinama nacionalinė politika, siekiant užtikrinti, kad valstybės narės eitų ta pačia kryptimi. Metinėje augimo apžvalgoje nagrinėjama padėtis visoje ES, tačiau vėlesniame semestro etape joje svarstyti klausimai perkeliami į konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas. Tai trečioji metinė augimo apžvalga nuo 2010 m., kai buvo pirmą kartą vykdytas Europos semestras.

  Daugiau informacijos

  Strategijos „Europa 2020“ svetainė http://ec.europa.eu/europe2020/index_lt.htm  

  MEMO/12/910 2013 m. metinė augimo apžvalga. Dažnai užduodami klausimai

  IP/12/1275 2013 m. įspėjimo mechanizmo ataskaita. ES makroekonominio koregavimo rėmimas

  MEMO/12/912 Antroji įspėjimo mechanizmo ataskaita dėl makroekonominio disbalanso ES valstybėse narėse

  MEMO/12/913 Bendrosios rinkos integracijos padėties ataskaita (2013 m.). Dažnai užduodami klausimai

  MEMO/12/914 Bendroji užimtumo ataskaita.  Klausimai ir atsakymai

  MEMO/12/915 2013 m. metinė augimo apžvalga. Kuriant teisingas ir konkurencingas mokesčių sistemas

  Paskutinį kartą atnaujinta: 29/11/2012  |Į puslapio pradžią