Naršymo kelias

Po EP balsavimo Komisijos narys J. Hahnas sako, kad valstybės narės ir regionai turi nedelsdami parengti naujos kartos ES ekonomikos augimo programas
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2013/07/10
Už regioninę politiką atsakingas Europos Komisijos narys Johannesas Hahnas valstybėms narėms ir regionams pareiškė, kad reikia kuo greičiau pradėti planuoti 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų programas. Veiksmų paraginta imtis iškart po to, kai Europos Parlamento Regioninės plėtros komiteto nariai priėmė kelias ataskaitas, kuriose iš esmės pritariama radikaliai regioninės politikos reformai.

  Šiomis ataskaitomis apibendrinamos Europos Komisijos, Europos Parlamento ir valstybių narių derybos dėl pačių įvairiausių regioninės politikos programų valdymo pakeitimų siekiant kuo didesnio poveikio. Pagal naująjį metodą didžioji ES investicijų dalis sutelkiama svarbiausiose ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo srityse. Juo nustatomi tikslai, pagal kuriuos būtų galima matuoti pasiektus rezultatus, ir pateikiamos naujos finansavimo sąlygos.

  Šiandienos preliminarus susitarimas apima beveik visą regioninės politikos reformos rinkinį. Nors derybos dėl likusių klausimų, kaip antai veiklos rezervo ir makroekonominių sąlygų, dar tęsis, šiandien patvirtintomis priemonėmis jau suteikiamas tvirtas pagrindas pradėti programavimą. Priemonėmis nustatomos taisyklės, pagal kurias pagrindiniai tikslai ir finansavimo prioritetai bus nustatomi kiekvienos valstybės narės ir Europos Komisijos partnerystės susitarimuose. Šie susitarimai taps išsamesnių nacionalinių ir regioninių programų pagrindu.

  Kai kurios valstybės narės jau parengė partnerystės susitarimų projektus. Komisija tikisi, kad iki šių metų pabaigos bus užbaigti visi susitarimai, o 2014 m. pradžioje susitarta dėl visų programų, kad investicijas būtų galima nedelsiant skirti ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui.

  Šiandienos balsavimu patvirtinti tokie esminiai reformos elementai: 

  • Investicijos sutelkiamos į ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui svarbiausias sritis, kaip apibrėžta strategijoje „Europa 2020“, ir nustatomos bendros visiems penkiems Europos struktūriniams ir investicijų fondams (Europos regioninės plėtros fondas, Europos socialinis fondas, Sanglaudos fondas, Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas) taikomos taisyklės. 
  • Didžioji biudžeto dalis skiriama keliems prioritetams, glaudžiai susietiems su ekonomikos augimo strategija „Europa 2020“. Visų pirma:
  • 50–80 proc. ERPF lėšų skirta priemonėms, kuriomis remiamos inovacijos bei moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra, skaitmeninė darbotvarkė, MVĮ konkurencingumas ir perėjimas prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos.
  • Siekiant mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos nustatoma papildoma prievolė bent 12–20 proc. lėšų skirti efektyviam energijos vartojimui ir atsinaujinančiųjų išteklių energijai.
  • Valstybės narės ir regionai turi nustatyti aiškius ir išmatuojamus investicijų poveikio įvertinimo tikslus. Pažanga bus matuojama ir apie ją pranešama.
  • Biurokratinių kliūčių mažinimo ir paprastesnio naudojimosi ES fondais priemonės: daugiau visiems fondams bendrų taisyklių, daugiau tikslinių, bet mažiau ataskaitų reikalavimų, aktyvesnis naudojimasis skaitmeninėmis technologijomis (e. sanglauda).

  Pagrindiniai faktai

  2011 m. spalio 6 d. Komisija priėmė teisės aktų pasiūlymus 2014–2020 m.

  2014–2020 m. ES regioninė politika: pasiūlymai dėl teisės aktų

  Pagrindiniai bruožai – sustiprintas politikos strateginis aspektas, siekiant užtikrinti, kad ES investicijos būtų skirtos ilgalaikiams Europos ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo tikslams pasiekti (pagal strategiją „Europa 2020“), ir didelis dėmesys rezultatams.

  Esminis naujos politikos elementas – partnerystė su regionų ir vietos institucijomis, ekonominiais ir socialiniais partneriais ir pilietinei visuomenei atstovaujančiomis įstaigomis, visų pirma priimant Europos partnerystės elgesio kodeksą.

  Daugiau informacijos

  Lietuvos kvietimas teikti komentarus dėl naujų programų

  Ataskaitos, kurioms šiandien pritarė EP Regioninės plėtros komitetas (kai bus pateiktos)

  MEMO/13/678 Daugiau informacijos apie sanglaudos politikos reformą ir dažniausiai užduodami klausimai

  Paskutinį kartą atnaujinta: 10/07/2013  |Į puslapio pradžią