Naršymo kelias

Europos dienai skirtas Europos Komisijos pranešimas. „Laikas nuspręsti. Veiksmai ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti“
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2012/05/09

Ekonomikos krizė patvirtino, kad skolomis skatinama ekonomika auga netvariai. Siekdama įveikti krizę ES ėmėsi iš esmės pertvarkyti savo ekonomikos valdymo struktūras (visų pirma euro zonos) ir finansų sektorių.

  Visuomet buvo svarbu derinti fiskalinį konsolidavimą ir konvergenciją, stabilumą ir ekonomikos augimą[1]. Tai neatsiejami naujos ES ekonomikos valdymo struktūros principai, todėl pavieniui jų įgyvendinti negalime: naujose ES ekonomikos valdymo struktūrose įtvirtintas augimo aspektas papildo konsolidavimą, o patikimi viešieji finansai yra būtina ilgalaikio ekonomikos augimo sąlyga.

  Ekonominė padėtis vis dar silpna ir skirtingose valstybėse narėse nevienoda. Apskritai ES patiria nedidelį nuosmukį. Tvirtais stabilizavimo politikos veiksmais išvengėme kreditų krizės, tačiau, jeigu nesiimsime ryžtingų tolesnių priemonių, antrąjį šių metų pusmetį ES tegalės tikėtis silpno atsigavimo.

  2011 m. spalio mėn. Komisija paskelbė Stabilumo ir ekonomikos augimo gaires[2], kuriose nurodė penkias tarpusavyje susijusias priemones. Gairėse aiškiai pasakyta, kad priemones reikia įgyvendinti kartu kaip vieną rinkinį, nes tik taip jos viena kitą sustiprins. Įgyvendinant šių priemonių rinkinį siekiama pagaliau nutraukti mažo ekonomikos augimo ciklą, sumažinti įtampą valstybės skolos vertybinių popierių rinkose ir bankų sektoriaus pažeidžiamumą ir užtikrinti teigiamą smarkaus ir tvaraus ekonomikos atsigavimo ciklą. Komisija paragino ES:

  1. ryžtingai išspręsti Graikijos problemas;
  2. sustiprinti euro zonos apsaugos nuo krizių priemones;
  3. sustiprinti bankų sistemą, visų pirma restruktūrizuojant kapitalą;
  4. sparčiau įgyvendinti stabilumą ir ekonomikos augimą skatinančią politiką;
  5. sukurti tvirtesnį ir labiau integruotą ekonomikos valdymą.

  Daugumoje šių sričių pasiekta neblogų rezultatų (jie trumpai apžvelgti šio dokumento 3 skirsnyje), kurie sudarys tvaraus ekonomikos augimo ateityje sąlygas. Dabar svarbiausia ketvirtoji priemonė – spartesnis stabilumą ir ekonomikos augimą skatinančios politikos įgyvendinimas – todėl šio tikslo reikia siekti taip pat ryžtingai ir sparčiai kaip ir kitų. ES įgyvendina pasaulinio lygio ekonomikos augimo strategiją „Europa 2020“ ir įdiegė naujas ekonomikos valdymo struktūras, kurių reikia strategijos tikslams pasiekti. Šiame Europos dienai skirtame pranešime Komisija ragina visas Europos suinteresuotąsias šalis sustiprinti pastangas siekiant ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo ir paspartinti strategijos „Europa 2020“, tinkamo bet kokios naujos ekonomikos augimo iniciatyvos pagrindo, tikslų įgyvendinimą. Komisija pasiūlė augimą skatinantį biudžetą 2013 m. ir 2014–2020 m. laikotarpiui. Ji pateikė teisės aktų ir kitų pasiūlymų, kuriuos įgyvendinant jau dabar būtų galima paskatinti ekonomikos augimą ir padėti žmonėms grįžti į darbą. Todėl būtinai reikia bendros valstybių narių politinės valios sprendimus dėl šių pasiūlymų priimti dabar. Tai bus atsakas, kurio laukia visuomenė ir mūsų tarptautiniai partneriai, teikiantis daug vilčių ir užtikrinantis, kad rezultatų bus pasiekta tik vieningais mūsų ekonominę ir politinę integraciją stiprinančiais veiksmais.

   

  Visas pranešimo tekstas (atsisiųsti) msw8 - 85 KB [85 KB]

     [1]               Daugiau informacijos, be kita ko, pateikta komunikate „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“, COM(2010) 2020, Metinėje 2011 m. augimo apžvalgoje, COM(2011) 11), Metinėje 2012 m. augimo apžvalgoje, COM(2011) 815 ir 2011 m. Pirmininko J. M. Barroso kalboje apie Sąjungos padėtį.

  [2]               COM(2011) 669.

  Paskutinį kartą atnaujinta: 09/05/2012  |Į puslapio pradžią