Naršymo kelias

Europos Komisija siūlo 12 naujų veiksmų ES piliečių teisėms stiprinti
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint

2013/05/08 12:05:08

Europos Komisija paskelbė, kad imsis įvairių veiksmų ES piliečių teisėms stiprinti ir kliūtims, su kuriomis piliečiai susiduria kasdieniame gyvenime, šalinti. 2013 m. ES pilietybės ataskaitoje nustatyta 12 konkrečių būdų, kuriais europiečiams bus padedama geriau naudotis savo, kaip ES piliečių, teisėmis, pavyzdžiui, ieškoti darbo kitoje ES šalyje ar aktyviau dalyvauti demokratiniame Sąjungos gyvenime. Tarp svarbiausių siekių – geresnės sąlygos dirbti ar mokytis kitoje ES šalyje, nereikalingo popierizmo mažinimas ES keliaujantiems ar gyvenantiems piliečiams, mažiau kliūčių apsipirkti užsienyje. Šie metai paskelbti Europos piliečių metais, tad Komisija skelbia ES pilietybės ataskaitą kaip atsaką į ES piliečių klausimus ir rūpesčius, susijusius kelionėmis, gyvenimu ar apsipirkimu kitoje ES šalyje.

  Nuo tada, kai Mastrichto sutartyje nustatytos ES piliečių teisės, praėjo jau du dešimtmečiai, tačiau realiai jomis naudotis įmanoma ne visada. Taip teigė patys ES piliečiai, dalyvavę plačiose viešose konsultacijose piliečių teisių klausimais – 12 000 ES piliečių pateikė biurokratinių kliūčių, su kuriomis susiduria, tarkim, naudodamiesi savo laisvo judėjimo teise, pavyzdžių. Kaip rodo „Eurobarometro“ pilietybės ir teisės dalyvauti rinkimuose tyrimų ir vadinamųjų piliečių dialogų su nacionaliniais ir Europos politikais rezultatai bei „Europe Direct“ centrams pateikiamų visuomenės užklausų, susijusių su ES piliečių teisėmis, skaičius, šioje srityje reikia dėti daugiau pastangų. Todėl Komisija imasi priemonių šioms problemoms spręsti.

  Finansų ir valstybės skolos krizės sąlygomis būtina šalinti kliūtis, su kuriomis piliečiai susiduria ieškodami darbo kitose ES šalyse ar pirkdami prekes kitoje ES šalyje. Tai yra ypač aktualu dar ir dėl to, kad ES palaipsniui siekia vis tvirtesnės ekonominės ir pinigų sąjungos, o ateityje – ir politinės sąjungos.

  2013 m. ES pilietybės ataskaitoje paviešinamos toliau nurodytos šešios sritys ir 12 naujų veiksmų, kuriais bus stiprinamos piliečių teisės. Visas 12 veiksmų sąrašas pateikiamas priede.

  1. Darbuotojų, besimokančių asmenų ir stažuotojų judumo kliūčių ES šalinimas

  • Bus siekiama didinti darbuotojų judumą užtikrinant darbo kitoje ES valstybėje narėje ieškančių asmenų teisę gauti jų kilmės šalies mokamas bedarbio pašalpas ilgiau nei nustatytuosius tris mėnesius.
  • Be to, bus siekiama sukurti kokybišką stažuočių sistemą, pagal kurią bus nustatomos šalių teisės ir prievolės ir užtikrinta, kad darbdaviai nenaudotų stažuočių kaip nemokamo darbo pakaitalo.

  2. Biurokratizmo mažinimas valstybėse narėse

  • Bus siekiama supaprastinti galimybes naudotis asmens tapatybės dokumentais ir leidimais gyventi šalyje, keliaujant ar įrodant savo tapatybę kitoje ES šalyje, be kita ko, nustatant neprivalomus vienodus Europos dokumentus, kuriais piliečiai galėtų naudotis visose ES šalyse.
  • ES tarpvalstybiniu lygmeniu bus lengviau pripažįstami automobilių techninės apžiūros dokumentai.

  3.  Pažeidžiamiausių ES visuomenės grupių apsauga

  • To bus siekiama naudojant visose ES šalyse pripažįstamą Europos neįgaliojo asmens pažymėjimą ir užtikrinant, kad 80 mln. neįgaliųjų, naudodamiesi laisvo judėjimo teise, galėtų išnaudoti nacionalinių pažymėjimų teikiamus privalumus (pavyzdžiui, galimybę naudotis transportu, keliauti, gauti kultūros ir laisvalaikio paslaugas).
  • Be to, bus pasiūlyta teisės aktų, kuriais bus sustiprintos įtariamų padarius nusikaltimą ar kaltinamų piliečių, visų pirma vaikų ir pažeidžiamoms visuomenės grupėms priklausančių asmenų, procesinės teisės.

  4. Apsipirkimo kitose ES šalyse kliūčių šalinimas

  • Bus gerinamos tarpvalstybinių ginčų dėl nedidelių sumų, už kurias įsigyta prekių internetu ar kitoje ES šalyje, sprendimo taisyklės, o Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra padės vartotojams greičiau atgauti pinigus.  
  • Taip pat bus gerinama internetinė priemonė, kuria naudojantis bus didinamas prekybos skaitmeniniais produktais skaidrumas, o piliečiams bus suteikiama galimybė palyginti prekes tarpvalstybiniu mastu.

  5. Tikslinės ir prieinamos informacijos apie ES plėtotė

  • To bus siekiama vietos lygmens administracijoms suteikiant e. mokymosi priemonių ir teikiant piliečiams suprantamą informaciją apie tai, kur jie turėtų kreiptis norėdami išspręsti savo problemas.

  6. Piliečių dalyvavimo demokratijos procese skatinimas

  • Šioje srityje bus siekiama suteikti ES piliečiams galimybių išsaugoti savo teisę balsuoti nacionaliniuose rinkimuose kilmės šalyje. Kai kurių valstybių narių praktika atimti iš savo piliečių, persikėlusių gyventi į kitą ES šalį, teisę balsuoti prilygsta bausmei už naudojimąsi laisvo judėjimo teise.

  ES pilietybės ataskaita – vienas svarbiausių 2013 m., paskelbtų Europos piliečių metais, pasiekimų. Joje įvertinama pažanga nuo 2010 m. ES pilietybės ataskaitos, padaryta įgyvendinant 25 tų metų spalio mėn. paskelbtus veiksmus.

  Komisija taip pat priėmė naujausią ES pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimo ataskaitą, kurioje, be kita ko, aptariamos tokios teisės kaip teisė į asmens duomenų apsaugą. Be to, pridedama pažangos siekiant veiksmingesnės ES pilietybės ataskaita, kurioje vertinami pokyčiai tokiose srityse kaip laisvas judėjimas, politinės teisės ar konsulinė apsauga, kova su diskriminacija dėl pilietybės.

  Pagrindiniai faktai

  ES piliečiai kasdieniame gyvenime naudodamiesi teise į laisvą judėjimą ir toliau susiduria su kliūtimis. Komisija įsiklauso į jų rūpesčius ir imasi veiksmų, kad sustiprintų jų teises. 2013 m. ES pilietybės ataskaita pateikiama pačiu laiku – vykstant diskusijoms apie Europos Sąjungos ateitį. Gilesnė integracija yra neatsiejama nuo didesnio demokratinio teisėtumo.

  2013 m. pilietybės ataskaitoje Komisija taip pat vertina naujausius pasiekimus ir nustato, kokios kliūtys tebetrukdo piliečiams visapusiškai naudotis savo teisėmis.

  Daugiau informacijos

  Europos Komisija. ES pilietybė

  2013 m. – Europos piliečių metai

  Paskutinį kartą atnaujinta: 10/05/2013  |Į puslapio pradžią