Naršymo kelias

Klausimai ir atsakymai apie trečiąjį energetikos paketą dėl ES gamtinių dujų ir elektros energijos rinkų ir ACER agentūros
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint
2011/03/02

Trečiuoju energetikos paketu (TEP) norima pasiekti, kad energetikos rinka taptų visiškai veiksminga ir kad atsirastų bendra ES dujų ir elektros energijos rinka. Tai padėtų išlaikyti įmanomai žemą kainų lygį, kelti paslaugos standartus ir saugiau apsirūpinti energija.

  Klausimai ir atsakymai apie trečiąjį energetikos paketą dėl ES gamtinių dujų ir elektros energijos rinkų ir ACER agentūros

  Kada TEP įsigalioja?

  ES valstybės narės turėjo per 18 mėnesių, iki 2011 m. kovo 3 d., perkelti dviejų ES direktyvų nuostatas į nacionalinę teisę. Tą pačią dieną visoje ES įsigalioja ir TEP reglamentai.

  Kas sudaro TEP?

  Paketą sudaro dvi direktyvos: dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (2009/73/EB ), dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (2009/72/EB ); ir trys reglamentai:   dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų (715/2009 ), dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų (714/2009 ), o trečiuoju įsteigiama Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra ACER  (713/2009) . Šie teisės aktai priimti 2009 m. liepos mėn.

  Kokios yra TEP naujovės?

  -       Veiksmingas energijos gamybos ir gamtinių dujų gavybos veiklos atskyrimas nuo tinklo eksploatacijos. Tai sumažintų interesų konfliktą, kuris gali kilti šias veiklas vykdant kartu. Atskyrus veiklas, operatoriai nebeteiktų pirmenybės jiems patiems priklausančioms energijos gamybos ir tiekimo bendrovėms.

  -       Didesnis mažmeninės rinkos skaidrumas ir griežtesnės vartotojų apsaugos taisyklės.

  -       Veiksmingesnė reguliavimo institucijų priežiūra, kurią vykdytų nepriklausomos rinkos priežiūros institucijos ir nacionalinės reguliavimo įstaigos.

  -       Įsteigiama Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra ACER, kuri užtikrins veiksmingą nacionalinių reguliavimo įstaigų bendradarbiavimą ir priims sprendimus tarpvalstybiniais klausimais.

  -       Daugiau tarpvalstybinio bendradarbiavimo ir investavimo: naujas Europos elektros perdavimo sistemos operatorių tinklas susies ES elektros energijos ir gamtinių dujų tinklų operatorius, kad jie bendradarbiautų ir formuotų bendrus komercinius ir techninius kodeksus bei saugumo standartus.

  Kuo TEP naudingas vartotojams?

  Veiksmingai ir tinkamai reguliuojant konkurenciją, vartotojams bus pasiūlytos geriausios kainos. Pagal TEP terminų taisykles vartotojai galės tiekėją pakeisti per tris savaites. 2010 m. lapkričio mėn. Europos Komisijos paskelbtoje studijoje parodyta, kad ES vartotojai, pasirinkę pigiausiai siūlomą elektros energiją, galėtų kasmet sutaupyti vidutiniškai 100 eurų, tačiau  tik 12% yra keitę savo tiekėją.

  Kas yra perdavimo sistemų operatoriai ir kodėl jie turi būti reguliuojami?

  Perdavimo sistemų operatoriai (PSO) yra bendrovės, kurios eksploatuoja elektros energijos perdavimo tinklus (valstybių narių sienas kertančios aukštos įtampos linijas arba aukšto slėgio vamzdynus) ir didžiuosius gamtinių dujų gabenimo vamzdynus. Perdavimo tinklai, būdami  natūralios monopolijos, turi būti reguliuojami.

  Kas yra trečiosios šalies prieigos principas?

  Tai realios konkurencijos tikslu nustatyta perdavimo sistemų operatorių prievolė leisti visiems elektros energijos arba dujų tiekėjams naudoti perdavimo tinklą vartotojams pasiekti.  Tinklų prieigos sąlygas reglamentuoja nacionalinės reguliavimo institucijos. Perdavimo tinklai privalo taikyti reguliuojamuosius tarifus, kad būtų išvengta piktnaudžiavimo dominuojamąja padėtimi ir laikytis specialių atskyrimo taisyklių.

  Kodėl reikia atskirti perdavimo tinklus?

  Atskyrimo taisyklėmis siekiama išvengti, kad bendrovės, kurios valdo ir energijos perdavimą, ir gamybą, ir (arba) tiekimą, pasinaudotų privilegijuota perdavimo tinklo operatoriaus padėtimi neleisdamos ar trukdydamos tinklu pasinaudoti konkurentams.

  Ar esama kelių atskyrimo modelių?

  Taip. TEP leidžiami trys pagrindiniai atskyrimo modeliai: nuosavybės atskyrimas, nepriklausomas sistemos operatorius ir nepriklausomas perdavimo operatorius. Įgyvendindamos TEP atskyrimo reikalavimus valstybės narės turi nuspręsti, ar jos taikys tik vieną iš trijų modelių, ar paliks apsisprendimo laisvę perdavimo sistemų operatoriams.

  Nuosavybės atskyrimas

  Jei valstybė narė nusprendžia taikyti visišką nuosavybės atskyrimą, visos integruotos energetikos bendrovės turės parduotiturimus dujų ir elektros energijos tinklus. Tokiu atveju jokia tiekimo, gavybos ar gamybos bendrovė negali turėti  perdavimo sistemų operatoriaus kontrolinio akcijų paketo. Tiekimo, gavybos ar gamybos bendrovės gali laisvai pasirinkti, kam ir už kokią kainą parduos savo tinklus.

  Šį būdą jau pasirinko keletas didelių integruotų ES bendrovių, pavyzdžiui,  elektros energijos gamintojai E.ON ir Vattenfall Europe pardavė aukštos įtampos linijų tinklą Vokietijoje,  Endesa – perdavimo tinklą Ispanijoje; dujų sektoriaus milžinės RWE ir E.ON pardavė vamzdynus Vokietijoje, o Endesa – perdavimo ir skirstymo įmones Ispanijoje.

  Nepriklausomas perdavimo sistemos operatorius

  Pagal tokį modelį tiekimo bendrovė gali tinklą valdyti nuosavybės teise ir eksploatuoti. Tinklo valdymą turi vykdyti pagrindinės bendrovės pavaldžioji bendrovė, kuri priimtų visus finansinius, techninius ir kitus sprendimus nepriklausomai nuo pagrindinės bendrovės. Už pagrindinės bendrovės finansinių interesų apsaugą būtų atsakinga priežiūros institucija, tačiau į einamuosius reikalus ji nesikištų.

   

  Kada privaloma pradėti laikytis atskyrimo taisyklių?

  Atskyrimo taisyklių privaloma laikytis nuo 2012 m. kovo 3 d. Kai perdavimo sistemą kontroliuoja trečiosios šalies subjektas, galutinis sertifikavimo terminas yra 2013 m. kovo 3 d.

  Ar perdavimo sistemoms galima taikyti reguliuojamosios sistemos išimtis?

  Taip. Tai įmanoma naujos dujų ar elektros energijos infrastruktūros atveju. Laikydamasi TEP išdėstytų sąlygų, kompetentinga nacionalinė institucija gali iš dalies ar visiškai atleisti nuo kai kurių įsipareigojimų, taip pat ir nuo prievolės suteikti prieigą trečiajai šaliai, nuo prievolių dėl atskyrimo ir reguliuojamųjų tarifų, jei su investicija siejama rizika tokia, kad nesuteikus išimties nebūtų investuojama. Išimtis gali būti suteikta, jei naujoji infrastruktūra didintų konkurenciją, ir pati išimtis nekenktų konkurencijai, ir jei laikomasi kitų sąlygų.

  Kodėl sukurta nauja ES agentūra ACER?

  Ilgametė veiksmingos ES vidaus rinkos kūrimo patirtis parodė, kad vien nacionaliniai reguliuotojai ir Europos elektros energijos ir dujų reguliavimo grupė (ERGEG) nėra pajėgūs vykdyti ES lygmens reguliavimo užduotis. Todėl nuspręsta sukurti nepriklausomą įstaigą, kuri turėtų specifines techninių temų žinias. Naujoji įstaiga ACER nėra priklausoma nuo Europos Komisijos, ES valstybių narių vyriausybių ir energetikos bendrovių.

  Kas laukia Europos elektros energijos ir dujų reguliavimo grupės (ERGEG)?

  ERGEG artimiausiais mėnesiais bus išformuota, nes visą jos veiklą perima ACER.

  Ką vykdo ACER?

  -       teikia bendras rekomendacijas dėl valstybių sienas kertančių dujų vamzdynų ir elektros energijos tinklų. Remdamiesi tomis rekomendacijomis, vamzdynų ir elektros energijos tinklų  operatoriai suformuluos konkrečias taisykles;

  -       tikrina, ar pastarosios taisyklės atitinka pateiktąsias bendras rekomendacijas;

  -       apsvarsto, kaip įgyvendinami tinklų plėtros dešimtmečio planai ES mastu ir nacionalinių tinklų plėtros planai;

  -       priima sprendimus kelioms valstybėms svarbiais klausimais,  kai nacionaliniai reguliuotojai nesutaria ar paprašo ACER nuomonės, pavyzdžiui, kaip operatoriams pasidalinti pajamas, gautas už labai pelningas piko (didžiausios paklausos) valandas;

  -       stebi, kaip veikia bendroji rinka, pavyzdžiui, kokia mažmeninių kainų dinamika, kaip paisoma vartotojų teisių ir kaip tinklus pasiekia iš atsinaujinančių šaltinių pagaminta elektros energija. Agentūra kasmet skelbs stebėjimo rezultatų ataskaitą ir galės Europos Komisijai ir Europos Parlamentui siūlyti priemones, kuriomis būtų šalinamos vidaus rinkos kliūtys.

  Kada ACER gali priimti teisiškai saistančius sprendimus?

  Kai nacionaliniai reguliuotojai negali sutarti, kaip reguliuoti valstybių sienas kertančią energetikos infrastruktūrą, ACER priima sprendimą dėl:

  -       pajėgumų paskirstymo tvarkos: nepakankamo kabelių arba vamzdynų pajėgumo paskirstymo suinteresuotiems rinkos dalyviams;

  -       pelno už pajėgumo pardavimą ir iš kabelio arba vamzdyno naudotojų gauto mokesčio paskirstymo.

  ACER gali leisti netaikyti kai kurių bendrosios energetikos rinkos taisyklių naujiems valstybių sienas kertantiems kabeliams ir vamzdynams. Išimtis suteikiama siekiant padidinti naujos jungties pelningumą ir sumažinti riziką, kuri galėtų atbaidyti investuotojus. Tačiau visoms vidaus rinkos taisyklių išimtims, taip pat ir toms, kurias suteiks nacionaliniai reguliuotojai, reikės gauti Europos Komisijos pritarimą.

  Kaip veikia ACER?

  ACER valdybą sudaro direktorius Alberto Pototschnig, Administracinė valdyba, kurios devynis narius skiria Europos Parlamentas, ES Taryba ir Komisija, Reguliavimo valdyba, kurią sudaro 27 nacionalinių reguliavimo institucijų vyresniųjų pareigūnų lygio atstovai ir Apeliacinė taryba, sudaryta iš 6 Administracinės valdybos paskirtų narių.

  Kas yra bendros rekomendacijos ir tinklų kodeksai?

  Visi elektros energijos tinklai ir dujų vamzdynai valdomi pagal tam tikras taisykles, kur nustatyta, kas ir kokiomis sąlygomis gali naudoti tuos tinklus energijai perduoti į kitą valstybę. Tose taisyklėse nustatyti tinklų saugumo ir jungčių reikalavimai, „trečiųjų šalių“, t. y. asmenų, kuriems ta infrastruktūra nepriklauso, galimybės ja naudotis.

  Bendrose rekomendacijose, kurias ACER suformuluos artimiausiais metais, bus išdėstyti tinklų taisyklių bendrieji principai. Tinklų kodeksus rengs Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklas (ENTSO-E) ir Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas (ENTSO-G) pagal ACER bendrose rekomendacijose išdėstytus principus. Atskiru Komisijos sprendimu tinklų kodeksai gali tapti teisiškai saistančiais.

  Kada ACER gali teikti tinklų kodeksus?

  Parengti tinklo kodeksus ACER pati gali ypatingomis aplinkybėmis, kai ENTSO-E ar ENTSO-G neparengia bendras rekomendacijas atitinkančių tinklo kodeksų.

  Ar ACER užduotys labai skiriasi nuo nacionalinių energetikos reguliuotojų?

  ACER ir nacionalinių reguliuotojų užduotys viena kitą papildo, nes ACER palengvina nacionalinių reguliuotojų bendradarbiavimą, ir jos kompetencijoje yra valstybių sienas kertanti infrastruktūra. ACER rengs bendras rekomendacijas ir, išimtiniais atvejais, tinklų kodeksus tik dėl valstybių sienas kertančių infrastruktūrų, o valstybių narių viduje esantys kabelių ir vamzdynų naudojimas bus reglamentuojamas  nacionalinių reguliuotojų.

  Paskutinį kartą atnaujinta: 02/03/2011  |Į puslapio pradžią