Naršymo kelias

Santraukos piliečiams
Išsiųskite šį tinklalapį el. paštuIšsiųskite šį tinklalapį el. paštuPrintPrint

Santraukos piliečiams – tai itin trumpai (1-2 psl.) ir suprantamai pateiktos svarbiausios ES institucijų teisėkūros iniciatyvos, nurodoma konkreti siūlomų sprendimų ekonominė ir visuomeninė nauda. Santraukose taip pat paaiškinama kaip siūlomas įstatymas palies konkrečias ES piliečių grupes bei plačiąją visuomenę, kodėl sprendimą verta priimti europiniu, o ne nacionaliniu/regioniniu lygmeniu, kur ir kaip veiks pasiūlytas teisės aktas. Pateikiama ir numatoma teisės akto įsigaliojimo data.

Naujausios santraukos piliečiams skelbiamos kiekvieno skyrelio (temos) pabaigoje

 

Socialiniai klausimai, kova su diskriminacija

Atnaujinta socialinė darbotvarkė: Perspektyvos, prieinamumas ir solidarumas  XXI amžiaus Europoje msw8 - 36 KB [36 KB]

„Atnaujintas įsipareigojimas kurti socialinę Europą: atviro koordinavimo metodo stiprinimas socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties srityse“ msw8 - 43 KB [43 KB]

Komisijos komunikatas „Naujos priemonės kovai su diskriminacija“ msw8 - 78 KB [78 KB]

Europos pagalbos maistu programa labiausiai nepasiturintiems asmenims pdf - 101 KB [101 KB]

Pasiūlymas dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija pdf - 218 KB [218 KB]

ES pasiūlymas dėl kovos su prekyba žmonėmis  pdf - 217 KB [217 KB]

Pasiūlymas 2011 metus paskelbti Europos savanoriškos veiklos metais pdf - 86 KB [86 KB]

ES pasiūlymas dėl vaiko priežiūros atostogų msw8 - 44 KB [44 KB]

ES pasiūlymas dėl svarbiausių darbuotojų perkėlimo iš ES nepriklausančių valstybių pdf - 206 KB [206 KB]

Pasiūlymas „Solidarumas sveikatos priežiūros srityje – sveikatos priežiūros skirtumų mažinimas Europos Sąjungoje“ pdf - 108 KB [108 KB]

 

Sveikatos apsauga

Pacientų teisės gydytis kitoje ES valstybėje msw8 - 43 KB [43 KB]  

Dažnai užduodami klausimai apie genetiškai modifikuotus organizmus (GMO) msw8 - 28 KB [28 KB]

Organų donorystė ir transplantacija pdf - 94 KB [94 KB]

Komisija siekia gerinti pacientų saugą Europoje pdf - 108 KB [108 KB]

Europos veiksmai retųjų ligų srityje pdf - 93 KB [93 KB]

Europos kovos su vėžiu partnerystė pdf - 114 KB [114 KB]

Europos Komisijos komunikatas dėl kovos su gripo H1N1 pandemija ES pdf - 87 KB [87 KB]

ES politinis dokumentas dėl kovos su ŽIV ir AIDS Europos Sąjungoje bei kaimyninėse šalyse 2009–2013 m. msw8 - 45 KB [45 KB]

Nauja ES kovos su ŽIV ir AIDS strategija 2009–2013 m. pdf - 91 KB [91 KB]

ES politinis dokumentas dėl reagavimo į didžiausias grėsmes visuomenės sveikatai pdf - 83 KB [83 KB]

 

Migracija, sienų apsauga

Aukštesni prieglobsčio prašytojų apsaugos ES standartai msw8 - 48 KB [48 KB]

Bendrieji ES imigracijos politikos principai msw8 - 39 KB [39 KB]

Sienų paketas - paprastesnės kelionės ir geresnė Europos sienų apsauga msw8 - 37 KB [37 KB]

Reglamentas dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo pdf - 114 KB [114 KB]

 

Aplinkos apsauga, energetika

Direktyva dėl skatinimo naudoti energiją iš atsinaujinančių išteklių pdf - 78 KB [78 KB]

Ekologiško transporto teisės aktų paketas pdf - 90 KB [90 KB]

2008 m. lapkričio mėn. energetikos paketas msw8 - 40 KB [40 KB]

Persvarstytos Tarybos direktyvos (Euratomas), kuria nustatoma Bendrijos branduolinės saugos sistema, paaiškinimas pdf - 245 KB [245 KB]

Pasiūlymas, kaip pasiekti pasaulinį susitarimą dėl kovos su klimato kaita pdf - 105 KB [105 KB]

ES komunikatas dėl technologijų sutelkimo siekiant veiksmingai vartoti energiją pdf - 85 KB [85 KB]

Prisitaikymas prie klimato kaitos. Europos veiksmų programos kūrimas pdf - 88 KB [88 KB]

ES klimato ir energetikos srities teisės aktų paketas pdf - 108 KB [108 KB]

ES politikos dokumentas. Besivystančių šalių kovos su klimato kaita finansavimo planas pdf - 160 KB [160 KB]

Plečiamas ES saugomų gamtos teritorijų tinklas „Natura 2000“ pdf - 112 KB [112 KB]

 

Žemės ūkis

Išsamus bendrosios žemės ūkio politikos patikrinimas pdf - 57 KB [57 KB]

Teisiniai pasiūlymai dėl išsamaus BŽŪP patikrinimo msw8 - 34 KB [34 KB]

ES politikos dokumentas. Paprastesnė žemės ūkio politika pdf - 103 KB [103 KB]

Europos Komisijos darnios akvakultūros Europoje strategija pdf - 115 KB [115 KB]

Genetiškai modifikuotų kultūrų sambūvio su tradicinėmis ir ekologiškomis kultūromis ES ataskaita pdf - 92 KB [92 KB]

Komisijos pasiūlymas dėl pagalbos ūkininkavimui vietovėse, kuriose yra gamtinių kliūčių pdf - 92 KB [92 KB]

Komunikatas dėl žemės ūkio produktų kokybės politikos pdf - 116 KB [116 KB]

 

Ekonomika

EPS@10: Ekonominės ir pinigų sąjungos laimėjimai ir uždaviniai po 10 metų nuo jos sukūrimo msw8 - 62 KB [62 KB]

Komisijos Baltoji knyga dėl žalos, patirtos dėl antimonopolinių taisyklių pažeidimo, atlyginimo msw8 - 43 KB [43 KB]

Siūlomi KIPVPS direktyvos pasikeitimai msw8 - 59 KB [59 KB]

Europos iniciatyva "Smulkiojo verslo aktas". Naujas akstinas smulkiajam verslui pdf - 119 KB [119 KB]

Pasiūlymas dėl ES finansinės atskaitomybės taisyklių netaikymo mažiausioms įmonėms pdf - 139 KB [139 KB]

ES pasiūlė naujas pavėluoto mokėjimo įmonėms taisykles pdf - 120 KB [120 KB]

ES pasiūlymas dėl taisyklių, kuriomis reglamentuojami ieškiniai atlyginti žalą, patirtą dėl konkurencijos taisyklių pažeidimo pdf - 87 KB [87 KB]

Pasiūlymas dėl geresnės Europos finansų priežiūros pdf - 109 KB [109 KB]

ES pasiūlymas dėl investicinius produktus perkančių žmonių apsaugos pdf - 105 KB [105 KB]

Priemonės, skirtos bendrosios rinkos veikimui gerinti pdf - 87 KB [87 KB]

Siūlymas keisti kapitalo reikalavimų direktyvą pdf - 118 KB [118 KB]

ES ataskaita: regioninės plėtros finansavimas 2007–2013 m. pdf - 86 KB [86 KB]

 

ES plėtra, užsienio politika

ES plėtros gairės msw8 - 32 KB [32 KB]

ES – pasaulio vystymosi partnerė msw8 - 39 KB [39 KB]

ES pasiūlymas dėl paramos krizę siekiančioms įveikti besivystančioms šalimis pdf - 91 KB [91 KB]

2009 m. ES kaimynystės politika pdf - 87 KB [87 KB]

Geresnis ES politikos krypčių derinimas siekiant padėti pasaulyje mažinti skurdą pdf - 90 KB [90 KB]

Informavimas apie ES vaidmenį kovojant su skurdu ir skatinant vystymąsi pdf - 87 KB [87 KB]

 

ES institucijos ir informacijos sklaida

Biurokratijos mažinimo veiksmų planas msw8 - 36 KB [36 KB]

Diskutuokime apie Europą remdamiesi D plano (demokratija, dialogas, diskusijos) įgyvendinimo patirtimi msw8 - 39 KB [39 KB]

Europa garso ir vaizdo žiniasklaidoje msw8 - 32 KB [32 KB]  

Europos darbo tarybų veiklą reglamentuojančių teisės aktų persvarstymas msw8 - 38 KB [38 KB]  

MAVISE duomenų bazė – priemonė informacijos ir komunikacijos darbuotojams bei pareigūnams, dirbantiems garso ir vaizdo politikos ir reguliavimo sektoriuose pdf - 61 KB [61 KB]

Penkeri metai po ES plėtros pdf - 89 KB [89 KB]

ES Baltijos jūros regiono strategijos pasiūlymas pdf - 85 KB [85 KB]

Viešos konsultacijos dėl Europos piliečių iniciatyvos pdf - 112 KB [112 KB]

Siūlomos ES piliečių iniciatyvų taisyklės pdf - 83 KB [83 KB]

 

Kiti klausimai

Platesni įgaliojimai Europos aviacijos saugos agentūrai msw8 - 43 KB [43 KB]

Bendradarbiavimas su ES nepriklausančiomis šalimis audiovizualinėje srityje („MEDIA Mundus“) pdf - 141 KB [141 KB]

Komisijos pasiūlymas dėl ES forumo „Universitetų ir įmonių dialogas“ pdf - 85 KB [85 KB]

ES skaitmeninių technologijų mokslinių tyrimų ir naujovių diegimo strategija pdf - 90 KB [90 KB]

Pasiūlymas dėl ES bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos pdf - 87 KB [87 KB]

Europos Komisija siūlo priimti Geriausios praktikos vykdant valstybės pagalbos kontrolės procedūras kodeksą pdf - 97 KB [97 KB]

ES ataskaita dėl regionams vystyti skiriamų nacionalinių lėšų dalies pdf - 89 KB [89 KB]

ES pasiūlymas dėl ypatingos svarbos skaitmeninių sistemų apsaugos pdf - 112 KB [112 KB]

Radijo dažninio atpažinimo sumanieji lustai. ES rekomendacijos dėl privatumo ir duomenų apsaugos pdf - 106 KB [106 KB]

Pasiūlymas priimti ES naujas biocidų taisykles pdf - 85 KB [85 KB]

Komunikatas dėl darniojo ateities transporto, siekiant sukurti integruotą, technologiškai pažangią ir patogią naudotis transporto sistemą pdf - 89 KB [89 KB]

ES įspėjimo apie eismo įvykius sistemos („eCall“) pasiūlymas msw8 - 49 KB [49 KB]

ES pasiūlymas dėl vertimo žodžiu ir raštu baudžiamosiose bylose msw8 - 772 KB [772 KB]

ES pasiūlymas pereiti prie skaitmeninės televizijos siekiant išplėsti naudojimąsi plačiajuosčiu internetu pdf - 109 KB [109 KB]

Europos Sąjungos vartotojai galės pasirinkti tinklo naršyklę pdf - 179 KB [179 KB]

ES komunikatas dėl profesinio mokymo ateities pdf - 81 KB [81 KB]

 

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 29/08/2012  |Į puslapio pradžią